Opinogóra Górna, 22 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.6 .2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowego wolnostąjącego, jednopiętrowego, niepodpiwniczonego, przy istniejącym Centrum Handlowym MMG Centres Ciechanów na działkach o nr ew. 264/6 i 264/7 obręb Władysławowo gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 , z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowego wolnostąjącego, jednopiętrowego, niepodpiwniczonego, przy istniejącym Centrum Handlowym MMG Centres Ciechanów na działkach o nr ew. 264/6 i 264/7 obręb Władysławowo gmina Opinogóra Górna

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                         /-/  Wójt Gminy

                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 


Ciechanów, 17 grudnia 2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.308.2020.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

 

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – przejście linią kablową SN 15 kV w rurze osłonowej SRS Ø 160 pod dnem rzeki Sony Zachodniej w km 12+576 oraz na likwidację linii napowietrznej prowadzonej przez rzekę Sona Zachodnia stanowiącej działkę nr 276/2 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego obwieszczenia 17.12.2020 r.

                                                                                                                                                                Z up. Dyrektora Zarządu
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Katarzyna Karpińska

                                                                                                                                                         Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Skan Dokumentu w formacie (PDF)


Opinogóra Górna, 21 grudnia 2020r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4
 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.9.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 4 grudnia 2020 r. ALGO POLAND Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31/35, 26 -600 Radom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Stacji Telekomunikacyjnej Nadawczo - Odbiorczej WA – 0274 wraz z Wieżą Antenową oraz Wewnętrzną Linią Zasilania” na działce nr ew. 233/2 obręb Chrzanówek Gmina Opinogóra Górna.

Wobec powyższego informuję uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.45 do 15.45 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

                                                                                                                                               /-/ WÓJT

                                                                                                                                                                                  mgr inż. Piotr Czyżyk


Opinogóra Górna, 17 grudnia 2020r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4
 06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.8.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 4 grudnia 2020 r. Alinga Sp. z o.o , ul Puławska 2 02 -566 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej Opinogóra III wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 33 w obrębie Chrzanówek Gmina Opinogóra Górna”.

Wobec powyższego informuję uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.45 do 15.45 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

                                                                                                                                           /-/ WÓJT

                                                                                                                                                                                  mgr inż. Piotr Czyżyk


  

Państwowe Gospodarstwo Wodne                                                                                                                                                                        Ciechanów, dnia 10 listopada 2020 r.
               Wody Polskie
                 
                  Dyrektor
            Zarządu Zlewni
           w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.258.2020.IR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego „wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu otwartego na rów kryty na działce 61/1 położonej w miejscowości Kotermań, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie”.
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00, w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Dzień publicznego obwieszczenia: 12.11.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                  Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                                                                               w Ciechanowie

                                                                                                                                                                                                                        /-/ Katarzyna Karpińska
                                                                                                                                                                                                              Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Do pobrania ogłoszenie w formacie PDF


Państwowe Gospodarstwo Wodne                                                                                                                                                             Ciechanów, dnia 20 listopada 2020 r.
               Wody Polskie
                 
                  Dyrektor
            Zarządu Zlewni
           w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4214.22.2020.IR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - rurociągu o średnicy Fi 300 m będącego zamiennikiem rowu melioracyjnego RSZ-64 w km 2+399 -2+459 położonego na działce  o numerze ewidencyjnym 61/1, w miejscowości Kotermań, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.    
Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwany dalej „Kpa”, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji - wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, w godz. 800 - 1600, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Dzień publicznego obwieszczenia 23.11.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                  Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                                                                               w Ciechanowie

                                                                                                                                                                                                                        /-/ Katarzyna Karpińska
                                                                                                                                                                                                              Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Do pobrania ogłoszenie w formacie PDF


Państwowe Gospodarstwo Wodne                                                                                                                                                                      Ciechanów, dnia 10 listopada 2020 r.
               Wody Polskie
                 
                  Dyrektor
            Zarządu Zlewni
           w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.305.2020.IR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego „na wykonanie i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy na działce o nr ewidencyjnym 104, obręb nr 38 Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, w związku z inwestycją polegającą na budowie dwóch wiat gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą.
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Dzień publicznego obwieszczenia: 12.11.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                  Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                                                                               w Ciechanowie

                                                                                                                                                                                                                        /-/ Katarzyna Karpińska
                                                                                                                                                                                                              Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Do pobrania ogłoszenie w formacie PDF


Wójt Gminy Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4
 06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2020.11.18

RIOŚ.P.6722.1.2018

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz uchwały nr V/22/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 7.45 do 15.45 i na stronie internetowej www.ugopinogora.bip.org.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) od godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                                                                                                             /-/ WÓJT

                                                                                                                                                                                                                   mgr inż. Piotr Czyżyk

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Opinogóra Górna. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Opinogóra Górna.

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Opinogóra Górna czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Opinogóra Górna, adres siedziby ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna,
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opinogóra Górna (http://ugopinogora.bip.org.pl/), w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”,
- prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Do pobrania ogłoszenie w formacie PDF

Część tekstowa projektu mpzp PDF

Część graficzna projektu mpzp PDF1, PDF2, PDF3

Prognoza oddziaływania na środowisko PDF

 


Wójt Gminy Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4
 06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2020.10.09

RIOŚ.P.6733.13.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE4411A wraz z wewnętrzną linią zasilającą  na terenie działki o nr ew. 62, obr. Bogucin, gmina Opinogóra Górna.

Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 10 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                  /-/ WÓJT

                                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Piotr Czyżyk

Do pobrania obwieszczenie w formacie PDF


OBWIESZCZENIE

Starosty Ciechanowskiego

z dnia 3 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

Starosta Ciechanowski zawiadamia,

że na wniosek Wójta Gminy Opinogóra Górna w dniu 02 listopada 2020 r. została wydana decyzja Nr 723/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 120712W Załuże-Imbrzyki - Sosnowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski na odcinku od km 0+008,54 do km 0+896,07".

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr ew.: 7 (7/1, 7/2), 6/2, 6/1 (6/3, 6/4), 5/2, 5/1 (5/3, 5/4), położonych w miejscowości Rembówko oraz na działkach nr ew.: 67/2, 67/1 (67/3, 67/4), 66/3, 66/2, 66/1 (66/4, 66/5), 54, 65/2, 65/1 (65/3, 65/4), 77/2, 77/1 (77/3, 77/4), 56/2, 56/4 (56/5, 56/6), 56/3, 51/2, 51/1 (51/3, 51/4), 48/2, 48/1 (48/3, 48/4), 44/2, położonych w miejscowości Załuże Imbrzyki, gmina Opinogóra Górna, w powiecie ciechanowskim, w województwie mazowieckim.*

Z treścią wydanej decyzji i dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 15.30 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót), tel. 729-055-920.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Opinogóra Górna, Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Opinogóra Górna, Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i w prasie lokalnej.

                                                                                                                                                                                                                                                        Starosta Ciechanowski

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ Joanna Potocka - Rak

* w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, a w nawiasie podano numery działek które powstaną w wyniku podziału nieruchomości. Działki wydzielone pod drogę zaznaczono pogrubioną czcionką.

Treść obwieszczenia w formacie PDF


Wójt Gminy Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4
 06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 30 września 2020r.

RIOŚ.R.6220.6.2020

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28 września 2020 r. BOK Poland Sp. z o.o ul. Książęca 19/3 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowego wolnostojącego, jednopiętrowego, niepodpiwniczonego, przy istniejącym Centrum Handlowym MMG Centrers Ciechanów na działkach o nr ew. 264/6 i 264/7 obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

Wobec powyższego informuję uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.45 do 15.45 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT

                                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Piotr Czyżyk

Do pobrania obwieszczenie w formacie (PDF)

 


Opinogóra Górna, 2020.09.28

RIOŚ.P.6733.13.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 25 sierpnia 2020 r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Joanna Wrona, ul. Pułtuska 12/14 m. 15, 04-331 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE4411A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie dz. nr 62 w miejscowości Bogucin, gm. Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT

                                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Piotr Czyżyk

OBWIESZCZENIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.18.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 11 marca 2020 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Alinga Sp. z o.o ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 33 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

 

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

 1. opinią Sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego znak: ZNS.712.49.142.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.;

 2. opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Gospodarstwa Wodnego W Warszawie znak: WA.RZŚ.436.1.2162.2019.ZZ01.ST z dnia 10 stycznia 2020 r.;

 3. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1378.2019.MŚ z dnia 3 lutego 2020 r.;

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 7 45 do 15 45 .


                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.17.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 11 marca 2020 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Alinga Sp. z o.o ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 33 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

 

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

 1. opinią Sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego znak: ZNS.712.49.141.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.;

 2. opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Gospodarstwa Wodnego W Warszawie znak: WA.RZŚ.436.1.2163.2019.ZZ01.ST z dnia 10 stycznia 2020 r.;

 3. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1377.2019.MŚ z dnia 3 lutego 2020 r.;

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 7 45 do 15 45 .


                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R. 6220.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

o wystąpieniu do organów uzgadniających wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 4 i 5 oraz art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że do Wójta Gminy Opinogóra Górna wpłynął w dniu 03.02.2020 r. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków inwentarskich do ściółkowego chowu drobiu-brojlera obsadzie wynoszącej40 000 szt./kurnik/cykl i łącznej wydajności 80 000 szt./cykl (320 DJP) oraz 480 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Pokojewo w granicy działki o nr ew. dz. 69/8, gmina Opinogóra Górna.

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ww. przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie
z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna w godz. 7 45 – 15 45

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wszczął postępowanie i wystąpił w dniu 21 listopada 2019 r. do organów uzgadniających, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydanie decyzji nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 lutego 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej

w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1296, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.17.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 lutego 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej

w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1296, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                            /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-27 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 12:46:36
 • Liczba odsłon: 1165
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657306]

przewiń do góry