XVI SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo

Link do uchwał

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2020

z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 12 marca

2020 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz 1100.

 

Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

 

pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

    2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/88/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior+w Dzboniu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia logo Gminy Opinogóra Górna oraz zasad jego używania.

5. Sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę

Nr XIV/88/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Dzboniu.

Wyjaśnił, że w uchwale z dnia 22 stycznia 2020 r. był zapis, że z dniem 1 marca 2020 r. tworzy się Klub Senir+ w Dzboniu. W związku z tym, że nie został rozstrzygnięty pozytywnie konkurs na kierownika klubu należy zmieniamy datę tj. z dniem 1 lipca 2020 r.

Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/88/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Dzboniu. głosowało za – 15 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

pkt. 4

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że w związku z przypadającym trzydziestoleciem samorządu gminnego należy ustanowić znak graficzny zwany logiem, który będzie podstawą wizualnej identyfikacji Gminy Opinogóra Górna.

Prawo do używania logo na mocy uchwały będzie przysługiwało radzie gminy, wójtowi gminy, urzędowi gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom wykonującym w imieniu gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Logo związane z trzydziestoleciem samorządu Gminnego może być umieszczane na : pismach okolicznościowych i zaproszeniach, stronach internetowych, Biuletynie Informacji Publicznej. Której administratorem jest Gmina, upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach, wydawnictwach lub innych przedmiotach promujących gminę.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia logo Gminy Opinogóra Górna w związku z przypadającym trzydziestoleciem samorządu gminnego oraz zasad jego używania głosowało, za- 15 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

 

Pkt.5 Sprawy bieżące

Pan Wójt poinformował radnych , że był na spotkaniu dotyczącym trwającego stanu epidemicznego. Należy stosować się do obowiązujących rygorów sanitarnych. Sprawy urzędowe będą załatwiane elektronicznie lub telefonicznie, tak żeby nie wymuszać przemieszczania się ludzi.

 

 

pkt .6

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XVI Sesji Rady Gminy.

 

 

         Protokółowała                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

/-/Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                                            /-/Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-13 13:33:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-22 09:42:24
  • Liczba odsłon: 337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662959]

przewiń do góry