XVIII SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo
Link do uchwał

 

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII /2020

z XVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 30 czerwca

2020 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz 1200.

 

Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

3. Raport o stanie gminy

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XV/94/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicja Polska Wolna od 5 G.

14. Sprawy bieżące.

15. Zamknięcie porządku obrad.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy zabrał głos w sprawie raportu o stanie gminy za 2019 r.

Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 28 aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Materiały do sporządzenia raportu zostały przekazane przez pracowników Urzędu Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta, w szczególności realizacje programów i strategi, uchwał rady gminy, inwestycji, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zawiera analizę finansów gminy, sprawy społeczne, oświatę, kulturę i demografię

pkt. 4

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania głosowało:

za- 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 5

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 głos zabrał wójt gminy Pan Piotr Czyżyk.

Pan Andrzej Konwerski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 czerwca 2020 roku o wydaniu pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy Opinogóra Górna.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr Ci.85.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

Rada Gminy Opinogóra Górna w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Pkt.6

W sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr Ci.170.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.

Rada Gminy Opinogóra Górna w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy – to był bardzo dobry rok, zrealizowano wiele inwestycji, w tym oczekiwane przez mieszkańców przebudowy dróg, instalacje odnawialnych źródeł energii, przedszkole marzeń i wiele innych inwestycji, które zaspokoiły potrzeby nie tylko małych ale i dorosłych mieszkańców oraz seniorów. To wskazuje, że współpraca między Radą Gminy a wójtem i pracownikami układa się bardzo dobrze, za co dziękuję.

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy podziękował za współpracę Radnym Gminy, sołtysom i pracownikom.

pkt. 7

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:

 • aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 30 662 058,74 zł w tym dochody bieżące 27 894 330,94 zł, dochody majątkowe 2 767 727,80 zł.

 • aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 32 888 501 zł w tym wydatki bieżące 26 774 882,95 zł, wydatki majątkowe 6 113 618,05 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

za 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 8

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020.

Po stronie dochodów budżetu gminy zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 300 118 zł, po stronie wydatków budżetu gminy zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 499 484,31 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 199 366, 31 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 9

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z drobnych uwag zgłoszonych przez Nadzór Prawny. Zasady regulaminu nie ulegają zmianie.

Za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna głosowało :

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt.10

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/94/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów.

Konieczność zmiany tej uchwały wynika z uwag wprowadzonych przez Nadzór Prawny. Sposób i zakres świadczenia nie ulega zmianie.

Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/94/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów głosowało

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 11

Pan Rafał Olewniczak Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji odczytał uchwałę nr 1 Komisji skarg i wniosków z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

Po zapoznaniu się z propozycjami Pani Renaty Sutor zawartymi w przedmiotowej petycji, w dniu 17 czerwca 2020 roku Komisja skarg , wniosków i petycji jednogłośnie przegłosowała swoje stanowisko w przedmiocie rozpatrzenia petycji, proponując uznanie jej za niezasadną.

Obecna sytuacja finansowa gminy nie pozwala na ustanowienie w drodze uchwały powszechnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego w postaci ustanowienia ulg w należnych gminie podatków i opłatach. Wszelkie ulgi, czy przesunięcia terminów płatności z tytułu podatków i opłat rozpatrywane są indywidualnie. W obecnej sytuacji panującej pandemii w kraju nie obserwuje się w naszej gminie większej ilości składanych wniosków przez mieszkańców w tej sprawie.

W wyniku rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) Rada Gminy uznała petycję za bezzasadną.

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 12

Pan Rafał Olewniczak Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji odczytał uchwałę nr 2 Komisji skarg wniosków i petycji z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie petycji Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczącego dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w zakresie edukacji dzieci jak też utworzenie miejsc i pomieszczeń , gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.

Gmina Opinogóra Górna zapewniła uczniom i nauczycielom z terenu gminy odpowiednią ilość komputerów i laptopów pozwalających na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w tym zakresie. Zakupiono za kwotę 59 940,00 zł – 30 szt komputerów oraz za sumę 55 000,00 – 25 laptopów.

Na terenie Gminy Opinogóra Górna jest wydzielone pomieszczenie, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 13

Pan Rafał Olewniczak Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji odczytał uchwałę nr 3 Komisji skarg wniosków i petycji z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.

W dniu 17 czerwca 2020 r. Komisja skarg, wniosków i petycji zapoznała się z treścią petycji i ustaliła co następuje: zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie posiada kompetencji w zakresie oceny wpływu pól magnetycznych na zdrowie ludzkie, a jedynie w zakresie oceny emisji wyżej wymienionych pól do środowiska przez instalacje je wytwarzające (dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448), będącym aktem wykonawczym do ww ustawy. W związku z powyższym nie może zweryfikować zasadności zaleceń zawartych w proponowanej uchwale Rady, ani ocenić skutków wydania takiej uchwały przez Radę Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że ocena wyżej wskazanego problemu może być przedmiotem ewentualnego opracowania naukowego. Urząd nie prowadzi badań związanych z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Nie dysponuje również informacjami na temat analiz dotyczących skali zachorowań mieszkańców gminy z powodu zwiększonej ekspozycji na pole elekromagnetyczne. Obecnie nie wiadomo czy fale elektromagnetyczne szkodzą zdrowiu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozpoczęła przewidziane na 5 lat badania nad wpływem na zdrowie ludzkie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez różne powszechnie używane urządzenia. Jak oświadczyli eksperci WHO, dotychczasowe analizy nie potwierdzają zagrożenia ze strony takich urządzeń jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, suszarki do włosów, golarki elektryczne lub pralki.

Pan Jerzy Wojciech Komorowski – pomimo braku kompetencji powinniśmy coś z tym zrobić. Rząd podniósł normy szkodliwości dla sieci 5G, poza tym w tej sprawie nie dzieje się nic. Cały czas znajdujemy się w zasięgu fal, a teraz dodatkowo dokładają norm 5G.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy – o zaleceniach zdrowotnych możemy podjąć uchwałę w przyszłości.

Pan Jerzy Wojciech Komorowski – Pan Wójt będzie musiał wydać pozwolenie na lokalizację takiej stacji, na podstawie obowiązujących przepisów.

Wójt Gminy -nie możemy i nie mamy kompetencji, żeby zmieniać obowiązujące przepisy, do których gmina musi się stosować. Rekomendacja Komisji skarg, wniosków i petycji jest taka, a nie inna, w związku z czym nie mogę wypowiedzieć się co do zasadności jej przyjęcia lub odrzucić. Nie mam kompetencji, żeby jednoznacznie wskazać na szkodliwość takich sieci. Poczekajmy na badania i ekspertyzy wskazujące na szkodliwość.

Za przyjęciem uchwały sprawie rozpatrzenia petycji Komisji Polska Wolna do 5G głosowało:

za – 13 radnych

przeciw – 1

wstrzymało się – 1

pkt.14

Sprawy bieżące

Pan Jerzy Wojciech Komorowski zapytał czy poprzedni samochód, który był użytkowany przez OSP Wierzbowo jest własnością Gminy.

Pan Wójt Gminy – ten samochód nadal jest własnością Gminy, jednak jest on wyłączony z eksploatacji ze względu na zużycie. Podejmiemy działania związane ze sprzedażą samochodu. Inne jednostki z terenu gminy nie są zainteresowane jego przejęciem. Gdyby samochód miał właściwości bojowe, na pewno byłoby zainteresowanie jego przejęciem. Jeśli nie znajdzie się chętny zakupem, samochód zostanie zezłomowany.

Ponadto Pan Wójt Gminy poinformował że:

 • w dniach 13-16 lipca Gmina będzie prowadzić zbiórkę odpadów z foli rolniczej. Odpady te będą odbierane w miejscowości Pomorze, Pałuki, Wierzbowo ( przy świetlicy wiejskiej) i Długołęka (plac przy remizie OSP),

 • konieczności składania oświadczeń o pomocy de minimis.

  Pan Robert Goździewski – czy po odbiór odpadów przyjedzie tylko kierowca, czy będzie też obsługa ?

Pan Wójt Gminy – nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, na pewno będzie kilka osób.

Pan Andrzej Konwerski – czy mieszkańcy, którzy nie złożyli wniosku mogą jeszcze złożyć wniosek ?

Pan Wójt Gminy – tak mogą wraz z oświadczeniem o pomocy de minimis.

pkt .15

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XVIII Sesji Rady Gminy.

 

 

      Protokółowała                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Alicja Stryczniewcz                                                                                                                         /-/ Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-22 09:28:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-22 09:43:20
 • Liczba odsłon: 354
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662093]

przewiń do góry