PROTOKÓŁ Nr XXVI/2021

z XXVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

28 kwietnia 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

 

Stan radnych                       - 15

Uczestniczyło                      - 13

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

2. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 5. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Pana Dawida Kamila Łukaszewskiegoo zajęcie stanowiska wobec obecnej sytuacji oraz co do przyszłości ładu przestrzennego, w tym zasad dobrego sąsiedztwa, zasad współżycia społecznego na granicach administracyjnych gmin oraz zwiększenia społecznego i jednostkowego wymiaru zaufania do władz publicznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garlando wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
 8. Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad.

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 30 431 979,02 zł w tym: dochody bieżące 28 687 376, 12 zł, dochody majątkowe 1 744 602, 90 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 34 942 622, 54 zł w tym wydatki bieżące 27 707 227, 27 zł, wydatki majątkowe 7 235 395,27 zł.

Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 510 643,52 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 025,82 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 550 617,70 zł. W 2021 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 800 000 zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych środków z roku 2020.

Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2021 roku wyniesie 3 745 474,45 zł, tj. około 12% do aktualnych dochodów ogółem.

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu limitów wydatków majątkowych o kwotę  5 500 zł projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinofmacji” (Projekt ASI realizowany przez Urząd Marszałkowski WM). W związku z otrzymanym aneksem do umowy wydłużony został okres realizacji projektu o kolejny rok, tj. na 2022;

- dokonuje się zmiany w wydatkach na paragrafy, projekty lub zadania pozostałe, z tego w zakresie wydatków bieżących zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany” o 9 889,10 zł, w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się limit wydatków na zadaniu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II” o 100 000 zł. Środki przesuwa się do działu 754 na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok głosowało:

- za 13 radnych

- przeciw 0 radnych

-wstrzymało się 0 radnych

pkt. 4

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Po stronie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 809 336, 37 zł.

1) w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 44 z dnia 20 kwietnia 2021 roku zwiększenie planu dotacji na rok 2021 w kwocie 757 480,37 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów  rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 roku;

2) w dziale 756 – dochody od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem następuje zwiększenie planu dochodów bieżących następująco:

- 32 500 zł z tytułu uzyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody pobiera i przekazuje gminie urząd skarbowy;

 2 600 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody pobiera i przekazuje gminie urząd skarbowy;

- 12 100 zł z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody pobiera i przekazuje gminie urząd skarbowy;

3) w dziale 851 – ochrona zdrowia następuje wpływ refundacji poniesionych wydatków w kwocie 4 656 zł przez gminę w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) za miesiąc styczeń i luty 2021 rok.

Po stronie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 991 111,37 zł;

- zmniejsza plan wydatków budżetu gminy o kwotę 181 775 zł;

1) w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 44 z dnia 20 kwietnia 2021 roku zwiększenie planu wydatków na rok 2021 w kwocie 757 480,37 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 roku;

2) w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II”. środki przesuwa się do działu 754 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Opinogóra Górna”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok. Sołectwo Dzbonie dokonało zmian, tj. zmniejszenia 0 5 000 zł planu w zakresie przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji na 2021 r. Z zadania zakup bramy ( 5 000 zł – dział 700) i doposażenie strefy aktywności ( 5 000 zł – dział 926) zmieniono na zadanie modernizacja placu  zabaw (10 000 zł – dział 926);

3) w dziale 710 – działalność usługowa następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9 889,10 zł z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Opinogóra Górna”.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie 20 000 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie                                                 z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu technicznego;

5) w dziale 801 – oświata i wychowanie następuje na wniosek dyrektorów  szkół przesunięcia w planie wydatków bieżących o kwotę 65 275 zł (zmniejszenie, zwiększenie);

6) w dziale 851 – ochrona zdrowia następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 656 zł w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) za miesiąc styczeń i luty 2021 rok;

7) w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup czujnika jakości powietrza oraz opłatę abonamentu rocznego.

Ponadto w dziale tym dokonuje się zmiany ujęcia zadania pod katem klasyfikacji budżetowej w zakresie funduszu sołeckiego ( Władysławowo) na kwotę 2 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie);

8) w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13 310,90 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna”;

9) w dziale 926 – kultura fizyczna dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok. Sołectwo Dzbonie dokonało zmian, tj. zmniejszenia o 5 000 zł planu (dział 700) w zakresie przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji na 2021 rok. Z zadania zakup bramy (5 000 zł) i doposażenie strefy aktywności ( 5 000 zł) zmieniono na zadanie modernizacja placu zabaw (10 000 zł).

Ponadto w dziale tym dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 4 500 zł (zmniejszenia, zwiększenia).

Za  przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za 13 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 5

            Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

W uchwale z dnia 25 lutego 2021 r. zacytowanej przez Panią Przewodniczącą w § 2 w ust. 1 znajduje się zapis, że „Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna będąca mieszkańcem gminy Opinogóra Górna, zameldowana na pobyt stały. Warunek zameldowana na pobyt stały został zakwestionowany przez nadzór prawny wojewody i obecnie § 2 ust. 1 tej uchwały brzmi:

 „1. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna będąca mieszkańcem gminy Opinogóra Górna.”

Czyli osoba, która ma zostać nagrodzona nie musi być zameldowana w naszej gminie Opinogóra Górna na pobyt stały, wystarczy, że u nas zamieszkuje.

            Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 głosowało:

-  za - 13 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt.6

            Pan Rafał Olewniczak Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji dczytał stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczące petycji Pana Dawida Kamila Łukaszewskiego.

W dniu 16 marca 2021 r. do Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej wpłynęła petycja przesłana przez Pana Dawida Łukaszewskiego, podpisana również przez kilkadziesiąt innych osób w sprawie zajęcia stanowiska i współdziałania organów w zakresie ładu przestrzennego, tj. realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie granicy gminy Opinogóra Górna, na terenie działek przy ul. Amarantowej w Ciechanowie.

Dnia 27 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym wszyscy zapoznali się z przedłożonym materiałem. Przeprowadzono także dyskusję.

Po przeprowadzeniu analizy Komisja informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy , w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Przepis art. 3 określa zręby systemu aktów planowania przestrzennego, a ponadto wymienia ogólnie główne podmioty, które są ich twórcami. Kształtowanie polityki przestrzennej oraz określanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszarów w sposób racjonalny, ale w dalszym ciągu, pomimo zmian w treści art. 1 ww. ustawy, także godzenie interesów jednostkowych i grupowych, lokalnych  i ponadlokalnych, wymaga współdziałania wielu organów funkcjonujących na różnych szczeblach władzy publicznej. W systemie prawa polskiego funkcjonuje trzyszczeblowy system aktów planowania przestrzennego. Od wejścia w życie ustawy akty te tworzone są    na szczeblu lokalnym, na szczeblu regionalnym oraz na szczeblu centralnym. Zasadę tę przyjęto także w powołanym na wstępie art. 3 ustawy,

tj. kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej   w województwie należy do zadań samorządu województwa, natomiast kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa należy  do zadań Rady Ministrów. Na powyższych trzech szczeblach sprawowania władzy publicznej ma się dokonywać kształtowanie

i prowadzenie polityki przestrzennej w Polsce. Niestety nie ma żadnych obowiązujących regulacji prawnych, które umożliwiałaby ingerencję jednego organu gminy  w dokumenty planistyczne innego organu.

Granice władztwa planistycznego gminy są wyznaczane trzema determinantami:

1) normą kompetencyjną kreującą władcze kompetencje planistyczne,

2) normami zadaniowymi adresowanymi do gminy i jej organów, określającymi zadania w zakresie planowania przestrzennego, a więc określającymi sposób korzystania z władztwa,

3) publicznymi prawami podmiotowymi jednostek, w tym w szczególności prawem zabudowy stanowiącym emanację prawa własności.

Organy gminy zostały upoważnione do ingerencji w prawo własności innych podmiotów, w celu ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy. Wynika to wprost z treści art. 6 ust. 1 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Władztwo planistyczne obejmuje samodzielne ustalenie przez gminę przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Jeżeli obowiązujące normy prawne, w tym ustalenia planu miejscowego, dopuszczają realizację zabudowy, to taka zabudowa jest dopuszczalna, a jeżeli jej nie przewidują lub ograniczają to jest ona zakazana (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2014 r. sygn. akt II OSK 518/13).

Komisja zgadza się z twierdzeniem, że system gospodarowania przestrzennego, zarówno w naszej gminie, jak i w całym kraju, powinien opierać się głównie na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy i Wójt Gminy nie posiadają jednak kompetencji, aby ingerować w tok i przebieg postępowań administracyjnych prowadzonych  przez Prezydenta Miasta Ciechanów, a narzędzia jakimi dysponujemy nie dają realnej możliwości pomocy obywatelom, dlatego tak ważna jest zmiana przepisów, która zwiększy kompetencje organom uchwałodawczym, wykonawczym i opiniodawczym.

Biorąc powyższe pod uwagę, petycja nie może zostać uwzględniona, ponieważ wskazane w petycji zagadnienia wykraczają poza zakres zadań i kompetencji gminy.

Z tych względów należało zawnioskować do Rady Gminy o uznanie petycji za bezzasadną.

             Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała projekt uchwały w sprawie  petycji wniesionej przez Pana Dawida  Kamila Łukaszewskiego.

„Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Pana Dawida Kamila  o zajęcie  stanowiska wobec obecnej sytuacji oraz co do przyszłości ładu przestrzennego, w tym współdziałania z innymi gminami przy zachowaniu ładu przestrzennego, zasad dobrego sąsiedztwa, zasad współżycia społecznego na granicach administracyjnych gmin oraz zwiększenia społecznego i jednostkowego wymiaru zaufania do władz publicznych”.

 Za  przyjęciem uchwały  w sprawie petycji Pana Dawida Kamila Łukaszewskiego o zajęcie stanowiska wobec obecnej sytuacji oraz co do przyszłości ładu przestrzennego, w tym zasad dobrego sąsiedztwa, zasad współżycia społecznego na granicach administracyjnych gmin oraz zwiększenia społecznego i jednostkowego wymiaru zaufania do władz publicznych  głosowało:

- za – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt.7

             Pan Rafał Olewniczak Przewodniczący  Komisji Skarg Wniosków i Petycji odczytał stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczące petycji Pani Teresy Garland o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego.

W dniu  22 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej wpłynęła petycja przesłana petycja  przez Panią Teresę Garland, o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Opinogóra Górna w dniu 28 kwietnia  2021 r.

Komisja dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. sprawdzenia, czy spełnia wymagania opisane w art. 4 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.  poz. 870).

Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji uznała, że kwestie poruszane w petycji nie mieszczą się    w zakresie kompetencji rady gminy i jednocześnie zaopiniowała petycję jako niezasługującą na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20020 r. poz. 713 i 1378), który stanowi że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”, wskazać należy, że niedopuszczalna jest jego wykładnia rozszerzająca. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje się, że art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii niemającej charakteru normatywnego. Rada, jako organ uchwałodawczy gminy, zobowiązana jest bowiem do działania na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że każda czynność podejmowana przez radę gminy powinna znajdować umocowanie  w przepisach prawa,  a uchwały o charakterze nie władczym (apele, rezolucje, odezwy) muszą mieścić się w kompetencjach  rady gminy .

            Zgodnie z art. 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997.78.483) w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, które ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczpospolitej za zgodą Senatu wyrażoną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa.

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach „Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”, a wnioskowane przez wnoszącą petycję działanie polegające na wydaniu przez radę gminy opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, nie mieści się w zakresie działania organów gminy.

Treść petycji zawierającej żądanie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego nie mieści się w zakresie przepisów prawa na mocy których rada gminy mogłaby podjąć uchwałę. W przypadku podjęcia takiej uchwały należałoby liczyć się ze stwierdzeniem jej nieważności przez organ nadzoru

Z tych względów należało zawnioskować do Rady Gminy o uznanie petycji za bezzasadną.

            Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland o wydanie opinii                                w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

„ Uznaje się, że petycja wniesiona 22 lutego 2021 r. przez Panią Teresę Garland o opinię Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego nie zasługuje na uwzględnienie”.

            Za przyjęciem uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland o wydanie opinii  w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego głosowało:

- za - 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt.8

            Pani Ewa Zórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła ocenę zasobów Pomocy Społecznej, która stanowi załącznik do protokołu.

pkt. 9

Sprawy bieżące

            Pani Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji poinformowała, że Gmina Opinogóra Górna jako jedna z 36 Beneficjentów uzyskała dofinansowanie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie i świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie. Wartość projektu wynosi ponad 2 mln zł, dofinansowanie w kwocie ponad 1 mln zł.

pkt.10

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVI Sesji Rady.

 

        Protokółowała                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                               /-/ Jolanta Grochowska

 

 

                                                                      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-20 09:14:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-20 09:28:33
 • Liczba odsłon: 171
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657249]

przewiń do góry