P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2021

z XXIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

                     28 lipca 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk – Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy i zaproszonych gości.

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIIISesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/108/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 20020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna..
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie obrad.

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie   twórczości artystycznej:

 1. zespołowi Melodia za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Opinogóra Górna;
 2. zespołowi Quintet za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Opinogóra Górna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.

 pkt.3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na  2021 rok.

 Zmiany dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2021 r. Łącznie dochody budżetu gminy na rok 2021 wynoszą 31 131 175,75 zł w tym dochody bieżące 28 667 697,83 zł, dochody majątkowe 2 463 477,92 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2021 r. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 35 641 819,27 zł w tym wydatki bieżące 27 646 445,37 zł, wydatki majątkowe 7 995 373,90 zł.

W zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się limit wydatków o kwotę 468 875,02 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II. Zadanie z pozycji wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zostaje przeniesione do pozycji wydatków na przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. wydatki objęte dofinansowaniem unijnym. Przedsięwzięcie dotyczy realizacji termomodernizacji obiektów gminnych: Szkoły Podstawowej Kołaczków (2021 rok) oraz świetlicy w Zygmuntowie (2022 rok). Uzyskane dofinansowanie na to zadanie wynosi łącznie 977 408,51 zł. Ustala się limit wydatków dla tego zadania następująco: 2021 rok – 1 427 375,02 zł oraz na 2022 rok – 1 015 288,11 zł.

W zakresie wydatków bieżących – wprowadza się nowe zadanie „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022”. Ustala się limit dla tego zadania na 2021 rok – 100 000 zł oraz na rok 2022 – 100 000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych – w związku z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II” zadanie zostaje przeniesione do pozycji wydatków na przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok głosowało:

- za 14 radnych

- przeciw 0 radnych

-wstrzymało się 0 radnych

pkt. 4

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Po stronie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę  657 575,32 zł

- zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 234 000 zł.

1. W  dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo następuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze (MIAD) na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „SONA”. Finansowanie zadania: 10 000 zł środki MIAD, 12 000 środki gminy i 5 000 zł środki działkowców.

2. W dziale 700 -gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 468 875,02 zł w związku z podpisaną Umową                                                nr RPMA.04.02.00-14-i229/20-00 z dnia 05.07.2021 r. o dofinansowanie zadania pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II”. Dofinansowanie na to zadanie wynosi łącznie 977 408,51 zł. Zadanie realizowane w 2 latach obejmuje termomodernizację dwóch obiektów gminnych:                  SP Kołaczków(2021 rok) i świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo (2022 rok).

3. W dziale 758 – różne rozliczenia następuje zwiększenie planu subwencji oświatowej na 2021 rok o kwotę 73 731 zł w związku z otrzymaniem przez gminę środków                          z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (SP Kołaczków).

4. W dziale 801 – oświata i wychowanie następuje zwiększenie planu dotacji na 2021 rok zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 95 z dnia 1 lipca 2021 r. o kwotę 11 969,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – II transza.

5. W dziale 851 – ochrona zdrowia następuje wpływ refundacji poniesionych wydatków w kwocie 3 000 zł przez gminę w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji  o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) za miesiąc maj 2021 rok.

6. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska następuje:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 20 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 (MIAS) na realizację zadań:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rembówku” – 10 000 zł

- „Modernizację oświetlenia ulicznego w Chrzanowie” – 10 000 zł

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 (MIAS) na realizację zadań „Zagospodarowanie ternu wokół stawu w Kołakach-Budzyno oraz „Rewitalizacja terenu i obiektów w centrum miejscowości Wierzbowo” – 10 000 zł

7. W dziale 855 – rodzina następuje zmniejszenie planu dotacji na 2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. o kwotę 234 000 zł w związku z przeniesieniem wypłaty świadczenia „Dobry start” do ZUS.

8. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 (MIAS) na realizację zadań:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach” – 10 000 zł

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobylinie” – 10 000 zł

- „Modernizację świetlicy wiejskiej w Długołęce” – 10 000 zł

- „Zakup budynku kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Rąbieżu” – 10 000 zł.

9. W dziale 926 – kultura fizyczna następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 (MIAS)na realizację zadania „Zakup wyposażenia placu zabaw w Dzboniu”.

Po stronie wydatków budżetu gminy:

- zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 828 957,17 zł

- zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 405 381,85 zł

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu dochodów bieżących

o kwotę 10 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego (MIAD) na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „SONA”. Finansowanie zadania 10 000 zł środki MIAD, 12 000 zł środki gminy oraz 5 000 zł środki działkowców.

Ponadto w dziale tym dokonuje się zmiany zastosowanej wcześniej klasyfikacji budżetowej na kwotę 12 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

2. W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wznowienie niedzielnych kurów autobusu miejskiego do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej.

W zakresie wydatków majątkowych tego działu dokonuje się:

- przeniesienia w planie wydatków majątkowych kwoty 50 000 zł z zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna” (zmniejszenie) na zadanie „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna” (zwiększenie).

Ponadto w zakresie wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Rembowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 14 696,59 zł (zmniejszenie).

3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 468 875,02 zł w związku

z podpisaną umową nr RPMA.04.02.00-14-i229/20-00 z dnia 05.07.2021 r.

o dofinansowanie zadania pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II”. Dofinansowanie na to zadanie wynosi łącznie 977 408,51 zł. Zadanie realizowane w 2 latach obejmuje termomodernizację dwóch obiektów gminnych: SP Kołaczków (2021 rok) i świetlicy wiejskiej w miejscowości Zygmuntowo (2022 rok),

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do budynku będącego własnością gminy (Ośrodek Zdrowia),

- zmiany zastosowanej klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Zakup budynku kontenerowego dla miejscowości Rąbież i Przedwojewo” z planem 44 000 zł z działu 700 (zmniejszenie) do działu 921 (zwiększenie),

- przeniesienia planu wydatków ze środków własnych na wydatki z dofinansowaniem unijnym zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II” – 958 500 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

4. W dziale 750- administracja publiczna następuje zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 4 500 zł  na dofinansowanie strony urzędu gminy do aktualnych przepisów – dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 6 500 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

5. W dziale 757 – obsługa długu Publicznego następuje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 34 500 zł przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczki.

6 W dziale 801 – oświata i wychowanie następuje:

- zwiększenie planu wydatków na rok 2021 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 95 z dnia 1 lipca 2021 r. o kwotę 11 446,79 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – II transza.

- zwiększenie planu wydatków na 2021 r. o kwotę 73 731 zł w związku z otrzymaniem przez Gminę środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa  kwota została przyznana na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (SP Kołaczków)

Ponadto w dziale tym dokonuje się przesunięć w planie wydatków między paragrafami na kwotę 1 000,70 zł (zmniejszenie, zwiększenie)

7. W dziale 851- ochrona zdrowia następuje zwiększenie planu wydatków bieżących    o kwotę 3 000 zł w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-C0V-2 (infolinia) za miesiąc maj 2021 r.

8.W dziale 855 – rodzina następuje zmniejszenie planu wydatków na 2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z dnia 8 lipca 2021 r o kwotę

234 000 zł w związku z przeniesieniem wypłaty świadczenia „Dobry start” do zakładu Ubezpieczeń  społecznych.

9.W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 20 000 zł otrzymanych od  Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS Mazowsze 2021 na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rembówku” oraz „Modernizację oświetlenia ulicznego w Chrzanowie”.

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS 2021 na realizację zadań „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kołakach-Budzyno” oraz „Rewitalizacji terenu i obiektów w centrum miejscowości Wierzbowo:.

W zakresie funduszu sołeckiego na 2021 rok dokonuje się zmiany w funduszu sołeckim miejscowości Kołaczków zastosowanej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 10 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

10.W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS Mazowsze 2021 na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach” (10 000 zł), „Modernizację świetlicy wiejskiej w Kobylinie” (10 000 zł), „Modernizację świetlicy wiejskiej w Długołęce” (10 000 zł) oraz zakup budynku kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Rąbieżu” (10 000 zł).

Ponadto do działu tego przeniesiono środki z działu 700 z planem 44 000 zł  - zadanie pn. „Zakup budynku kontenerowego dla miejscowości Rabież i Przedwojewo” (zwiększenie). W zakresie funduszu sołeckiego miejscowości Pałuki i Rembowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 44 881,15 zł(zwiększenie) oraz 20 184,56 zł (zmniejszenie).

11. W dziale 926 – kultura fizyczna następuje:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS Mazowsze 2021 na realizację zadania „Zakup wyposażenia placu zabaw w Dzboniu”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na działalność sportową oraz  utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

Za  przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za 14 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 5

            Pan Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/108/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 20020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

Uchwała nr XVII/108/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna wszczęła procedurę sporządzenia miejscowego planu dla ww. terenu gminy.

            Podczas prowadzonej procedury planistycznej uzyskano opinie i uzgodnienia wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

i zagospodarowaniu przestrzennym. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem nr 134/DC/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. odmówił uzgodnienia projektu zmiany planu dla terenu oznaczonego na załączniku graficznym nr do projektu uchwały. Jednocześnie wskazał, że projekt może być uzgodniony pod warunkiem wykreślenia zakresu zmiany wskazanej w § 6 ust. 1: tj. Przedmiotem zmiany planu dla terenu określonego na załączniku graficznym nr 4 jest zmiana przeznaczenia działki nr 30/1 obręb Opinogóra Górna z terenu zieleni urządzonej z usługami publicznymi zaznaczonego literowo z numerem wyróżniającym 9ZP/Up na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony literowo z numerem wyróżniającym 45 MN.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/108/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 20020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

 głosowało:

-  za - 14 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt.6

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

            Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy przyznaje  na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Art. 7 ust. 1 w ww. ustawy stanowi natomiast, że Rada Gminy określa w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1.

W dniu 1 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadziła zmiany w zdaniu drugim art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w świetle których „do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wydatków związanych

z zajmowaniem lokalu mieszkalnego”. Ponadto art. 38 ustawy zmieniającej wskazuje, ze w terminie od dnia 1 lipca 2021 r. rady gminy podejmują uchwały, o których mowa w art. 7 ust. 1 e ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

Głosowało:

-  za - 14 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt. 7

Sprawy bieżące

            Pan Jerzy Komorowski zgłosił konieczność regulacji lustra na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Opinogórze Górnej (droga Dzbonie – Opinogóra Górna i droga Kąty – Długołęka) z sugestią lekkiego skrętu w prawo.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXIX Sesji Rady.

 

     Protokółowała                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

/-/Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                         /-/ Jolanta Grochowska

                                                                   

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-19 11:33:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-19 11:45:02
 • Liczba odsłon: 104
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657347]

przewiń do góry