Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                  Opinogóra Górna, 8 grudnia 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.17.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235, z późn. zm.)oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że w dniu 1 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej  Łaguny – Barańce na odcinku od km 0+008,85 do km 1+380,00 w Gminie Opinogóra Górna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna oraz w miejscu lokalizacji inwestycji tj. w sołectwie Łaguny.

 

 

                                                                                                                      Wójt  Gminy

 

                                                                                                              mgr Stanisław Wieteska

 

do pobrania - pełna treść obwieszczenia --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 7 grudnia 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

   

RIOŚ.R.6220.20.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

              Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 1-8 i ust.2 art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

                                                       Wójt Gminy Opinogóra zawiadamia

w dniu 4 grudnia zostało wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odnawialnego źródła energii o maksymalnej mocy zainstalowanej 2 MW, wykorzystującej energię wiatru, na działce nr ewid. 198/4, obręb Władysławow, Gmina Opinogóra Górna, realizowanego przez MR Energia sp. z o. o. z siedzibą w Mławie. [...]

 

 

                                                                                                                       Wójt  Gminy

                                                                                                              mgr Stanisław Wieteska

 

do pobrania - pełna treść obwieszczenia --------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 7 grudnia 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

   

RIOŚ.R.6220.19.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

              Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 1-8 i ust.2 art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

                                                       Wójt Gminy Opinogóra zawiadamia

w dniu 4 grudnia zostało wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odnawialnego źródła energii o maksymalnej mocy zainstalowanej 2 MW, wykorzystującej energię wiatru, na działkach o numerach ewidencyjnych 96 i 97, obręb Kąty, Gmina Opinogóra Górna, realizowanego przez MR Energia sp. z o. o. z siedzibą w Mławie. [...]

 

 

                                                                                                                       Wójt  Gminy

                                                                                                              mgr Stanisław Wieteska

 

do pobrania - pełna treść obwieszczenia --------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 4 grudnia 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

   

RIOŚ.R.6220.5.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

                                                       zawiadamiam strony i społeczeństwo

o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy nominalnej 1,8 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr ewid. 255/2 obręb Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna. Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 6 w godzinach 8:00 do 15:00.  Do zgromadzonej dokumentacji zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty udostępnienia zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opinogóra Górna.

 

 

 

 

                                                                                                                       Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

 

do pobrania - pełna treść obwieszczenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 16 listopada 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

RIOŚ.R.6220.20.2015

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 13 listopada 2015 r. MR Energia sp. z o.o. 06-500 Mława Osiedle Książąt Mazowieckich 28 lok.4 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  i eksploatacji na działce o numerze ewidencyjnym 198/4 obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna instalacji odnawialnego źródła energii o maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej 2 MW wykorzystującego energię wiatru   na lądzie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.     


                                                                                                                                        Z up.WÓJTA

 

                                                                                                                              mgr inż. Beata Golasińska

                                                                                                                                         Sekretarz Gminy

                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 16 listopada 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.19.2015

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 13 listopada 2016 r. MR Energia sp. z o.o. 06-500 Mława Osiedle Książąt Mazowieckich 28 lok.4 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji na działkach o numerach ewidencyjnych 96, 97 obręb Kąty, gmina Opinogóra Górna instalacji odnawialnego źródła energii o maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej 2 MW wykorzystującego energię wiatru   na lądzie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających   z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.    

                                                                                                                                           Z up.WÓJTA

 

                                                                                                                              mgr inż. Beata Golasińska

                                                                                                                                         Sekretarz Gminy

                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 9 listopada 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.18.2015

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póżn. zm. ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                              na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 5 listopada 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr   58/2 gmina Opinogóra Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących   potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                                                         Z up.WÓJTA

 

                                                                                                                              mgr inż. Beata Golasińska

                                                                                                                                         Sekretarz Gminy

                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 30 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.17.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                             na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 29   października   2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Łaguny – Barańce na odcinku od km 0+008,85 do km 1+ 380,00, nr ew. dz. 226, 227, część działki nr 132, 221, 229 i 230 w obrębie nr 17 Łaguny, Gmina Opinogóra Górna. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących   potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 23 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

   

RIOŚ.R.6220.15.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

           Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235, z późn. zm.)oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

 

                                                              Wójt Gminy Opinogóra Górna
                                                          podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 23 października 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Patory od km 0+000 do km 1+215,00 , gmina Opinogóra Górna.
          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna.
 

 

                                                                                                                       Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 23 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

   

RIOŚ.R.6220.12.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267, z późn.zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 1-8 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)

 

                                                                      zawiadamia się, że

w dniu 23 października 2015 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostanowiskowej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy 1,8 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, na działce nr ew. 19/1, obręb Kąty, gmina Opinogóra Górna.

Inwestor: MR Energia Sp. z o.o., Osiedle Książąt Mazowieckich 28, 06-500 Mława.

 

Informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z zebranymi materiałami w sprawie w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej pokój nr 6.

 

 

 

 

                                                                                                                       Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 22 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

   

RIOŚ.R.6220.11.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

             Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.   1235, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.” Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonowania Ciechanowa (ośrodka subregionalnego), poprzez innowacyjną przebudowę drogi powiatowej Nr 1237W na odcinku Ciechanów-Opinogóra Górna-Długołęka”, gmina Opinogóra Górna, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od dnia, w którym obwieszczenie zostało podane         do publicznej wiadomości.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                                       Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 15 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.16.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn. zm. ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                             na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 14 października   2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – reproduktora, 5 silosów paszowych oraz zbiornika na gnojowicę na działce nr ew. 114 w miejscowości Wola Wierzbowska, gmina Opinogóra Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących   potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                                  Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 14 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

  
RIOŚ.R.6220.6.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235, z późn. zm.)oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1235,  z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że w dniu 13 października 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 73/2 w miejscowości Sosnowo, gmina Opinogóra Górna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna.

 

 

                                                                                                                       Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

 

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 9 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.15.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn. zm. ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                             na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 8 października   2015 r. zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bogucin na odcinku od km 0+000,00 do km 1+215,00, polegająca na wykonaniu utwardzonej nawierzchni jezdni i wykonaniu oznakowania na działkach nr ew. 11, 12, 13, 2, 14 w obrębie nr 2 Bogucin, Gmina Opinogóra Górna.                  

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących   potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                                  Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 8 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.14.2015

 

  ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn. zm. ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                              na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 29 września 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego CH03 wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 34 w miejscowości Kołaki - Budzyno, gmina Opinogóra Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

[...]

 

                                                                                                                   Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                          Opinogóra Górna, 5 października 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.5.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235, z późn. zm.)oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że w dniu 5 października 2015 r. została wydana  odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy nominalnej 1,8 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr ew. 255/2 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna.

 

 

                                                                                  Wójt   Gminy

 

                                                                                               mgr Stanisław Wieteska

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                              Opinogóra Górna, 30 września 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.11.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.   1235, z późn. zm.)oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że w dniu 30 września 2015 r. zostało wydane postanowienie  o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji prze przedsięwzięcia polegającego na „Promowaniu niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Ciechanowa (ośrodka subregionalnego), poprzez innowacyjną przebudowę drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów-Opinogóra Górna-Długołęka, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna.

 

 

                                                                                                      Wójt   Gminy

                                                                                               mgr Stanisław Wieteska

 

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                          Opinogóra Górna, 10 września 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.12.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn. zm. ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                              na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 6 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy nominalnej 1,8 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr ew. 19/1 obręb Katy, gmina Opinogóra Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących   potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                                   Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                             Opinogóra Górna, 9 września 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.7.2015

 

 
                                                                      OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235, z późn. zm.)oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

                                                               Wójt Gminy Opinogóra Górna
                                                           podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 8 września 2015 r. została wydana decyzja                                     o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Patory od km 0+000 do km 1+052  , gmina Opinogóra Górna.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna.


 

 

                                                                                                                    Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                             Opinogóra Górna, 7 września 2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.5 .2014

OBWIESZCZENIE

 

             Wójt Gminy Opinogóra Górna działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.   1235, z późn. zm.)

zawiadamia strony o:

  - możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostanowiskowej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy nominalnej 1, 8 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce o nr ew. 255/2 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna i przeprowadzeniu postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna pok. nr 6, I piętro w godzinach urzędowania   tj. 7 45 – 15 45 .

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                    Wójt  Gminy

 

                                                                                                            mgr Stanisław Wietesk a       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                             Opinogóra Górna, 12 sierpnia  2015 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.5.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235, z późn. zm.)oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. zostało wydane postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia dla Chrzanowa do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej, wolnostanowiskowej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy nominalnej 1,8 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr ew. 255/2 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna.

 

 

                                                                                                                                  Wójt  Gminy

 

                                                                                                                      mgr Stanisław Wietesk a

                                                             (treść OBWIESZCZENIA) 
---------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna 
  

   ul. Z. Krasińskiego 4                                                                                             

 

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 10 sierpnia 2015 r.

 

RIOŚ.R.6220.11.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn. zm. ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 6 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „Promowaniu niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Ciechanowa (ośrodka subregionalnego), poprzez innowacyjną przebudowę drogi powiatowej nr 1237W    &n