ZARZĄDZENIE NR 36/2021

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Wyznacza się dzień 4 czerwca 2021 r. jako dodatkowy dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 maja 2021 r. .

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                               WÓJT
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Piotr Czyżyk


         

                                                                                        Ciechanów, 12 marca 2021 r.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

                               

Szanowni

 Hodowcy drobiu z terenu powiatu ciechanowskiego

W związku ze stwierdzeniem w dniu 11 marca 2021 r. przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI podtyp H5N8) u zwierzęcia dzikiego tj. padłej gęsi gęgawy na terenie powiatu ciechanowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przypomina, iż hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności te określone w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, t. j., w szczególności zakazów:

„a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych”

i nakazów:

„a) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

h) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.”

Ponadto przypomina się, że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieganie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności objawów:

 • zwiększenia padnięć ptaków w gospodarstwie,
 • spadku dziennej produkcji jaj,
 • spadku przyjmowania paszy lub wody,
 • drgawek, skrętów szyi, paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, duszności, sinicy, wybroczyn, biegunki.

                                                                                                         Z poważaniem

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Letnia 17 , 06-400 Ciechanów,

tel: (23)672 28 56  fax: (23)672 46 40 ,

e-mail: sekretariat@piw-ciechanow.pl     http://www.piw-ciechanow.pl


Urząd Gminy w Opinogórze Górnej zapewni transport osobom mającym
trudności z dostępem do punktu szczepień


Osoby starsze, niepełnosprawne, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu
szczepień, które chciałyby skorzystać z transportu, bądź uzyskać niezbędne informacje
dotyczące lokalizacji i organizacji punktów szczepień,  proszone są o kontakt z pracownikiem
Urzędu Gminy, pod nr tel. 518 990 915 lub 23-673-61-10 wew. 102, od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-15:00


W związku z koniecznością obsługi zdalnej w celu ułatwienia kontaktu telefonicznego z urzędem uruchamiamy dodatkowe numery telefonów komórkowych.

- Referat Finansów i Planowania (min.: podatki, opłaty, księgowość)  572 867 017

- Referat Inwestycji Ochrony Środowiska  (min.: odpady – worki, wycinka drzew, zagospodarowanie przestrzenne)   733 274 061


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej w celu ułatwienia kontaktu telefonicznego uruchamia dodatkowe numery telefonów komórkowych.

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze - 519 563 567

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Pod Kasztanami” – 519 563 634


Komunikat

Zmiana organizacji  pracy Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej od dnia 4 listopada 2020 r.

W związku z nasilającym się zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus
COVID-19 oraz w trosce o zdrowie Państwa i pracowników, Urząd  Gminy w Opinogórze Górnej ogranicza bezpośrednią obsługę interesanta do odwołania.

W związku z powyższym od dnia 4 listopada 2020 r. biuro podawcze Urzędu zostaje zamknięte.

Dla Państwa bezpieczeństwa i możliwości dokonania wszelkich niezbędnych spraw w miejscu biura podawczego zostanie umieszczona urna, do której będzie można wrzucać wnioski.

Formularze w formie papierowej będą znajdować się przy urnie.

W przypadku pytań do pracowników w holu Urzędu znajduje się informacja z numerami kontaktowymi do poszczególnych pracowników.

Zachęcamy Państwa do składania, w miarę możliwości, wniosków drogą e-mail lub ePUAP.

(formularze do pobrania w poradniku interesanta) http://ugopinogora.bip.org.pl/index/index/id/144

 Wykaz telefonów dostępny jest na stronie: https://opinogoragorna.pl/kontakt/

 Adres poczty elektronicznej e-mail: ugopinogora@bip.org.pl

  Adresy skrytek ePUAP:

/ 000549499/skrytka

 /000549499/SkrytkaESP

  Za utrudnienia przepraszamy                                                   Wójt Gminy

Piotr Czyżyk

 

 

 

Do pobrania Plakat w formacie (PDF)


Ważna informacja dla rolników – zawieszenie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.

Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go wypełnić korzystając z dwóch w pełni bezpiecznych metod bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz:

1) Samospis internetowy – dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/

2) Spis telefoniczny – należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.

Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Z poważaniem,

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie


Logo Mazowsze serce Polski

INWENTARYZACJA
INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA
W związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego – od dnia 21 września do 09 października 2020 r.
na terenie Gminy Opinogóra Górna przeprowadzana zostanie kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła.
Celem realizacji zadania jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza, a także wsparcie gminy w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego - np. programu ochrony powietrza,
planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej. Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Opinogóra Górna będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.
Ankietę można wypełnić samodzielnie:
• wypełniając formularz udostępniony na stronie internetowej (każdy z poniższych adresów prowadzi do tego samego formularza):
- http://amminvestments.pl/opinogoragorna-ankieta
- https://cutt.ly/opinogoragorna-ankieta
• telefonicznie pod numerem: +48 794 607 008 (w godz. 14:00 – 17:00).
Inwentaryzacja ma charakter obowiązkowy dla każdego budynku / lokalu, posiadającego ogrzewanie (urządzenie generujące ciepło), w którym wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do celów grzewczych (CO - ogrzewanie) i przygotowania
ciepłej wody użytkowej (CWU - np. do mycia).
Uwaga! Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego).
Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Opinogóra Górna oraz umożliwią stworzenie nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Do pobrania Plakat w formacie (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 61/2020

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się dzień 14 sierpnia 2020 r. jako dodatkowy dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r. .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                WÓJT
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Piotr Czyżyk

 Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie
  to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 5. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 6. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 8. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 9. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 10. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  – W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 11. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 12. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 13. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 14. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 15. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 16. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 17. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 18. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy,

że Urząd Gminy

w Opinogórze Górnej

jest czynny w godzinach 7 45 - 15 45

  ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub poprzez ePUAP.

 

Wykaz telefonów dostępny jest na stronie: https://opinogoragorna.pl/kontakt/

 

Adres poczty elektronicznej e-mail: ugopinogora@bip.org.pl

 

Adresy skrytek ePUP:

 

/000549499/skrytka

 

/000549499/SkrytkaESP

 

Wnioski w tradycyjnej formie można składać do wystawionej w holu Urzędu Gminy specjalnej urny.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Piotr Czyżyk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany w funkcjonowaniu gminnych instytucji wobec zagrożenia koronawirusem

  Od 12 do 25 marca wszystkie zajęcia w szkołach i oddziałach przedszkolnych będą zawieszone. Od 16 marca placówki oświatowe będą zamknięte. Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 25 marca włącznie wszystkie placówki oświatowe w gminie przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę. W Opinogórze Górnej zamknięte będą również placówki kulturalne (Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna). Klub Senior+ w Dzboniu będzie nieczynny do odwołania.

Ma to związek z ogłoszonymi decyzjami rządu. Ponadto nastąpią zmiany o charakterze organizacyjnym w funkcjonowaniu Urzędu Gminy.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone już od 12 marca. W szczególnych przypadkach rodzice dzieci najmłodszych w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych mogą je wysłać jutro do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji. Dzieci będą pod opieką nauczycieli w małych grupach, w godzinach otwarcia szkół.

Rodzice będą mieli możliwość aplikowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego artykułu. Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa. Jak informuje minister – zasiłkami mają być objęci także przedsiębiorcy. O zasiłki mogą ubiegać się rodzice dzieci do lat 8.

SPRAWY URZĘDOWE MIESZKAŃCÓW GMINY

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów korzystanie z możliwości załatwiania niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP.

Adres e-mailowy Urzędu Gminy: ugopinogora@bip.org.pl
Telefon: +48 (23) 673 61 10
Numery kont bankowych Urzędu Gminy:

NUMER KONTA BANKOWEGO

93 8229 1015 0000 0345 2000 0010

NUMER KONTA BANKOWEGO OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

54 8229 1015 0020 0345 2000 0100

W przypadku wydania przez służby sanitarne dodatkowych zaleceń, bądź decyzji – niezwłocznie będą wdrażane środki do ich realizacji, a mieszkańcy gminy informowani o stosownych zaleceniach.

 

 

 

   
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                     Opinogóra Górna, 2019.06.14

           ul. Z. Krasińskiego 4

    06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.041.4.2019
 
OGŁOSZENIE
          

            Gmina Opinogóra Górna uzyskała dofinansowanie na wymianę kotłów w wysokości 80% wartości netto urządzeń. Ze względu na rezygnację części mieszkańców z uczestnictwa w projekcie, istnieje możliwość zgłoszenia kolejnych chętnych

do dofinansowania. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2019 – 2020. Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę starych źródeł ciepła na kotły gazowe lub pellet. Dodatkowo, przy wymianie kotła, można zamontować instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne lub powietrzną pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej. Instalacje OZE dofinansowane są również w wysokości 80% wartości netto. W przypadku chęci uczestnictwa w projekcie wymagane będzie opracowanie
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego.

         Jednocześnie informuję, że zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie od mieszkańców Gminy Opinogóra Górna na

następujące rodzaje instalacji:

·        kotły na pellet – 2 szt.,

·        kotły gazowe – 6 szt.,

·        instalacje fotowoltaiczne – 2 szt.,

·        instalacja kolektorów słonecznych – 1 szt.,

·        instalacje powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej – 3 szt.

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2019 r. O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby chętne, które ze względu na ograniczoną liczbę instalacji nie będą mogły wziąć udziału w projekcie, będą wpisane na tzw. listę rezerwową.

         Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej pok. nr 8 lub pod nr tel. 23 671 70 85 wew. 108.

 

 

                                                                                                                      /-/ WÓJT

                                                                           mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data dodania: 2020-09-30 09:50:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 15:21:40
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-20 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 15:21:40
 • Liczba odsłon: 40570
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1525999]

przewiń do góry