Zobacz podgałęzie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika strony Pana Marka Krasko reprezentującego POLSKĄ TELEFONIĘ CYFROWĄ SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 181; 02-222 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 22535 Wola Wierzbowska (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) zlokalizowanej na działce nr 86 w miejscowości Kołaki Kwasy.

 

         W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy ul. Z. Krasińskiego 4; 06-406 Opinogóra (pokój nr 8) w godz. od 8oo do 15oo .

 

                                                                             

                                                                              W ó j t

                                                                Gminy Opinogóra Górna

                                                                      Stanisław Wieteska

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra, dn. 10.09.2003 r.

  7322-10/2003

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna  

Stosownie z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust.1   ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz.717 ) oraz uchwały Rady Gminy Opinogóra Górna: Nr III/22/2002 z dn. 20 grudnia 2002 r., Nr X/51/2003 z dn.27 sierpnia 2003r., Nr IX/52/2003 z dn.17 czerwca 2003 r. Nr X/52/2003 z dn. 27 sierpnia 2003 r.  

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna  

Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1.        przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2.        terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych,

3.        granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4.        zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5.        lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

6.        warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

7.        inne zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy powołanymi w podstawie prawnej obwieszczenia.

              Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wnioski do planu, na piśmie, należy składać w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, 06-406 Opinogóra ul. Krasińskiego 4 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-12 14:01:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-02 15:30:14
  • Liczba odsłon: 8840
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660333]

przewiń do góry