XIII SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo
Link do uchwał
 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2019

z XIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 19 grudnia 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10 00 i zakończono o godz. 11 00 .

 

Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3.Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Władysławowo gmina Opinogóra Górna.

 9. Sprawy bieżące.

 10. Zamknięcie obrad.

  Pani Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów tj.:

 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/35/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Dzboniu oraz określenia jego zasad funkcjonowania i odpłatności,

 • podjęcie uchwały w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w „Klubie Senior+” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” funkcjonującego na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Za zmianą porządku obrad głosowało, za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

Pkt.3

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy zabrał głos w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna oraz projekcie budżetu na 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opinogóra Górna nierozerwalnie wiąże się z budżetem gminy na 2020 rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z budżetem gminy na dany rok.

Projekt budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok został przygotowany w ustawowym terminie, tj. do 15 listopada 2019 r. Jego szczegółowa analiza została dokonana na wspólnej komisji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2019 r.

Wyszacowane w projekcie na rok 2020 dochody budżetu gminy wynoszą 28 623 500 zł , natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 29 623 500 zł . Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 000 000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 924 000 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek wskazano zaciągnięcie kredytu bankowego.

Uwzględniając zaciągnięcie kredytu bankowego w 2020 roku w kwocie 1 924 000 zł zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 6 469 474,45 zł , tj. 22,60% planowanych dochodów budżetu ogółem.

Planowane dochody budżetu gminy składają się z:

- dochodów bieżących – 26 529 356,20 zł, które stanowią 93% dochodów ogółem.

- dochodów majątkowych – 2 094 143,80 zł, które stanowią 7% dochodów ogółem.

Wśród dochodów bieżących najwyższe wpływy uzyskujemy z:

1. dochodów podatkowych 9 338 289 zł, tj. 35% dochodów bieżących, w tym najwyższe źródła to:

- podatek od nieruchomości 3 685 000 zł, wzrost o 200 000 zł w stosunku do roku 2019 zawdzięczamy nowemu obiektowi wybudowanemu na terenie naszej gminy.

- udziały w PIT od osób fizycznych – 3 253 389 zł (udziały te co roku rosły, z uwagi jednak na wprowadzone przez rząd ulgi podatkowe w 2020 roku udziały zostały nam zmniejszone o 87 179 zł). Wpływy te zawdzięczamy pracującym zawodowo mieszkańcom naszej gminy.

- oraz podatek rolny 1 905 000 zł. W 2020 roku podobnie jak i w 2019 roku w naszej gminie obowiązywać będzie obniżona przez Radę Gminy stawka podatku rolnego - 54,36 zł za 1 dt, co stanowi stawkę 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego. Maksymalna stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. wynosiła 58,46 zł za 1 dt, co stanowi 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego.

2. subwencja ogólna w budżecie gminy to kwota 7 259 413 zł, w tym subwencja oświatowa 4 838 673 zł (wzrost do roku poprzedniego o kwotę 497 899 zł),

3. dotacje celowe na zadania zlecone gminie to kwota 8 050 131 zł. Są to dotacje na realizację zadań, za które odpowiedzialny jest budżet państwa. Kwota ta zawyża dochody i wydatki budżetu gminy.

Dochody majątkowe wynoszą 2 094 143,80 zł i wyszacowane zostały na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie następujących zadań:

- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”. Dofinansowanie tego zadania wynosi 333 135 zł. W finansowaniu tego zadania uczestniczą też mieszkańcy ich wkład wynosi - 110 000 zł. Zadanie to realizujemy od 2019 roku. W ramach zadania wykonano 116 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców naszej gminy. Na 2020 rok zaplanowano wykonanie 17 powietrznych pomp ciepła oraz 27 kolektorów słonecznych.

- „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna”. Dofinasowanie tego zadania wynosi 1 015 008,80 zł. W finansowaniu tego zadania uczestniczą też mieszkańcy ich wkład wynosi 400 209,13 zł. W ramach tego zadania zostanie wymienionych 50 kotłów mieszkańcom naszej gminy.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również sprzedaż kilku działek gminnych, które wyceniono na 200 000 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 29 623 500 zł, z tego:

- 4 628 228,39 zł stanowią wydatki majątkowe, tj. 16% wydatków ogółem. A jeśli wyłączymy kwoty dotacji celowych, które zawyżają nam stronę dochodów i wydatków budżetu gminy- jest to kwota 8 050.131 zł - wydatki inwestycyjne stanowić będą 21,45% wydatków gminy.

- oraz 24 995 271,61 zł stanowią wydatki bieżące, tj. 84% wydatków ogółem.

Największą pozycję wydatków budżetu gminy stanowią wydatki na rodzinę – 8 206 459 zł, tj. 33% wydatków bieżących. Dotacja z budżetu państwa pokrywa te wydatki w kwocie 7 997 000 zł, tj. w 97% a budżet gminy w kwocie 209 459 zł, tj. w 2% .

Pokaźną kwotę stanowią wydatki na oświatę – 8 025 443 zł, tj. 32% wydatków bieżących ogółem. Subwencja pokrywa wydatki oświaty w kwocie 4 838 673 zł, tj. w 60% a budżet gminy 2 767 158,38 zł, czyli w 35% oraz środki unijne w kwocie 209 459 zł, tj. w 5%.

Wydatki na administrację publiczną stanowią w budżecie kwotę 3 297 556 zł, tj. 11% wydatków ogółem.

W budżecie gminy na 2020 rok po raz kolejny występuje fundusz sołecki, który opiewa na łączną kwotę 556 026,98 zł. (Jedno sołectwo nie złożyło wniosku o fundusz sołecki na 2020 rok - sołectwo Rąbież). Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa przeznaczyły środki głównie na:

- drogi gminne 42% funduszu sołeckiego,

- remonty i doposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich – 14% funduszu sołeckiego,

- na działalność sportową – 18% funduszu sołeckiego,

- zakup gruntów i nieruchomości – 10% funduszu sołeckiego,

- modernizację oświetlenia ulicznego – 7% funduszu sołeckiego,

- pozostałe mniejsze zadania, tj. zakup i doposażenie kontenera, oczyszczanie rowów, organizację wydarzeń kulturalnych, zakup sprzętu dla OSP, itp. – 9% funduszu sołeckiego.

W budżecie gminy na 2020 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie Klubu Seniora w Dzboniu około 150 tys. zł.

Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy kwotę 4 628 228,39 zł i składają się na następujące zamierzenia inwestycyjne:

Zadania inwestycje jednoroczne:

- zadania w zakresie budowy sieci wodociągowych– łącznie 420 tys. zł,

- na dokumentacje projektowo-kosztorysowe na budowę, przebudowę oraz modernizację dróg gminnych – ponad 85 tys. zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 35 tys. zł (Pomorze, Załuże Imbrzyki, Patory, Opinogóra Kolonia, Kołaki Budzyno, Opinogóra Dolna),

- w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych na terenie gminy zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 990 tys. zł. W pierwszej kolejności planuje się wykonanie dróg: Kołaczków – Kobylin, Załuże-Sosnowo i Bacze. Po wprowadzeniu wolnych środków do budżetu gminy w 2020 roku będziemy zwiększać plan tego zadania.

- na przebudowę drogi dojazdowej do budynku urzędu gminy w Opinogórze Górnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – 125 tys. zł. Zadanie to będziemy realizować z udziałem środków zewnętrznych – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego – 500 tys. zł, z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

- zakup gruntów i nieruchomości do zasobu mienia gminnego – ponad 244 tys. zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 44 tys. zł (Chrzanówek, Elżbiecin, Rembowo).

- zakup budynku kontenerowego dla miejscowości Przedwojewo – 25 tys. zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 tys. zł.

- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby urzędu gminy – 25 tys. zł.

- na zadania w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego 52 tys. zł, w tym z funduszu sołeckiego 31 tys. zł (Opinogóra Górna, Chrzanowo, Kołaki Kwasy, Pałuki, Władysławowo, Kołaczków, Opinogóra Kolonia, Janowięta, Opinogóra Dolna, Zygmuntowo).

- na modernizację obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie naszej gminy – 109 tys. zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 19 tys. zł (Zygmuntowo).

- na modernizację boisk sportowych na terenie gminy 38 tys. zł (fundusz sołecki Dzbonie, Pałuki, Opinogóra Dolna),

- na modernizację placów zabaw 11 tys. zł (Kołaki Kwasy),

- na strefy aktywności dla mieszkańców gminy – 22 tys. zł (sołectwa Władysławowo i Kołaczków).

Zadania inwestycje zapisane w WPF:

- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Opinogóra Górna - etap II – 1 415 tys. zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie – 45 tys. zł,

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo – 511 tys. zł.

W 2020 roku kontynuujemy następujące projekty z dofinansowaniem unijnym:

- Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej. Wartość całego projektu to 980 tys. zł. Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 roku. Projekt skierowany jest do 253 uczniów z naszych szkół i ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesiecie kwalifikacji u 28 nauczycieli. Powyższy cel zostanie osiągnięty przez zrealizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla nauczycieli

- Przedszkole marzeń w Opinogórze Górnej. Wartość projektu 228 tys. zł. Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie.

Do projektu budżetu gminy na 2020 rok proponuję wprowadzenie następującej autopoprawki:

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej gminy Opinogóra Górna na 2020 rok dotyczy zmiany załącznika nr 9 do ww. uchwały - Dotacje celowe dla pomiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. Polega ona na innym podziale kwot dotacji oraz zmianie klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dotacji celowych na 2020 rok nie ulega zmianie i wynosi 189 000 zł .

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr Ci.273.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie a dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na lata 2020-2028.

Za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało, za- 14 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

 

pkt. 4

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że po opracowaniu projektu budżetu gminy na 2020 rok zaistniała konieczność wprowadzenia autopoprawki do budżetu gminy. Zwrócił się z prośbą do Pani Jolanty Grochowskiej Przewodniczącej Rady Gminy
o odczytanie i przegłosowanie wprowadzonej autopoprawki.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała autopoprawki
w następującym brzmieniu:

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej gminy Opinogóra Górna na 2020 rok dotyczy zmiany załącznika nr 9 do ww. uchwały - Dotacje celowe dla pomiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. Polega ona na innym podziale kwot dotacji oraz zmianie klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dotacji celowych na 2020 rok nie ulega zmianie i wynosi 189 000 zł .

Powyższa autopoprawka wójta gminy powoduje zmianę klasyfikacji budżetowej oraz zmianę kwoty planu dotacji w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej gminy Opinogóra Górna na 2020 rok – Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok następująco:

Dział 010 – Rozdział 01008 – paragraf 2830 - Melioracje wodne (spółki wodne) z planem dotacji 30 000 zł, zmienia się kwotę planu dotacji na kwotę 20 000 zł .

Dział 630 – Rozdział 63003 – paragraf 2360 - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa
z planem dotacji 5 000 zł, zmienia się kwotę planu dotacji na kwotę 6 000 zł .

Dział 852 – Rozdział 85295 – paragraf 2360 - Zadania z zakresu pomocy społecznej – Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom z planem dotacji 5 000 zł, zmienia się na Dział 851 - Rozdział 85195 - paragraf 2360 – Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z planem dotacji 10 000 zł .

Dział 921 – Rozdział 92195 – paragraf 2360 – Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa z planem dotacji 12 000 zł, zmienia się kwotę planu dotacji na kwotę 16 000 zł .

Po odczytaniu autopoprawki do projektu budżetu na 2020 rok Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie autopoprawki.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do budżetu gminy.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.274.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o podjęcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 jednogłośnie przyjęła Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

 

pkt.5

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:

 • aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2019 r. Łącznie dochody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 32 046 570,41 zł w tym dochody bieżące 27 039 471,87 zł, dochody majątkowe 5 007 098,54 zł

 • aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2019 r. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2019 r. wynoszą 35 857 202,52 zł w tym wydatki bieżące
  25 294 710,24 zł, wydatki majątkowe 10 562 492,28 zł.

Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2019 r. zamyka się deficytem w kwocie 3 819 632,11 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 420 632,11 zł oraz z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 390 000 zł. W roku 2019 planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 850 000 zł. Spłata zostanie pokryta z kredytu bankowego. Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 2 240 000 zł rozłożono do spłaty na 8 lat w latach 2021-2028.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na rok 2019 wynosi 3,04%. Natomiast dopuszczalny (maksymalny) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 2433 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparci o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2019 r. wynosi 15,73%.

Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2019 r. wyniesie 5 469 474,45 zł. tj. 17,07 do aktualnych dochodów ogółem.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

 

pkt.6

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

Zmiany dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gmin. Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Po stronie dochodów budżetu gminy dokonuje się:

 • zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 614 926 zł,

 • zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2 920 zł.

Po stronie wydatków budżetu gminy dokonuje się:

 • zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 006 326 zł,

 • zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 394 320 zł.

 

pkt.7, 8, 9

Pani Ewa Żórawska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekty uchwał dotyczące zmian przeniesienia „ Klubu Senior+” z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwsza uchwała dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/35/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia „Klubu Senior+”
w Dzboniu oraz określenia jego zasad funkcjonowania i odpłatności. Po zmianie Klub prowadzony będzie w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szczegółowe zasady uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub określi regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika GOPS.

Druga uchwała dot wprowadzenia zmian w Statucie GOPS poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego prowadzenia „Klubu Senior+” w Dzboniu.

Trzecia uchwała dotyczy zasad kwalifikowania do pobytu w Klubie oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie. Odpłatność została wprowadzona na wniosek Wojewody Mazowieckiego.

Pan Jerzy Wojciech Komorowski zadał pytanie czy te zmiany, które wprowadzamy
są konieczne, czy kwota dotacji wystarczy na utrzymanie klubu, konsekwencją tych zamian będą zmiany kadrowe oraz liczba uczestników. Na dzień dzisiejszy w Klubie jest bardzo dużo osób, jeśli klub będzie prowadzony przez GOPS będą pewne ograniczenia.

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy - temat ten szczegółowo omawiany był na komisji. Jeśli zdecydujemy się na dotację i w przyszłości na składanie wniosku na dofinansowanie to musimy przyjąć warunki, które narzucane są przepisami prawa. Jeśli nie zdecydujemy się na te warunki Klub będzie funkcjonował tak jak jest.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej głosowało, za – 0 radnych, przeciw – 13 radnych, wstrzymało się – 1 radny.

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/35/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Dzboniu w sprawie określenia jego zasad funkcjonowania i odpłatności głosowało, za – 0 radnych. Przeciw – 13 radnych, wstrzymało się – 1 radny.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w „Klubie Senior+” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+”, funkcjonującego na terenie Gminy Opinogóra Górna głosowało, za – 0 radnych, przeciw – 13 radnych, wstrzymało się – 1 radny.

 

pkt.10

Pan Hubert Olszewski Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Władysławowo gm. Opinogóra Górna.

Poinformował, że chodzi o nadanie nazwy ulicy biegnącej od skrzyżowania z drogą powiatową 1213W w miejscowości Władysławowo poprzez działki nr 57/8 i 57/4 z obrębu Władysławowo. Ulica będzie miała nawę Akacjowa.

Za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Władysławowo gm. Opinogóra Górna głosowało, za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się 0 – radnych.

 

pkt.11 sprawy bieżące

 

pkt .12

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIII Sesji Rady Gminy.

 

 

             Protokółowała                                    Przewodnicząca Rady Gminy

 /-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                              /-/Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka- Karpińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-22 09:39:42
 • Liczba odsłon: 379
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657215]

przewiń do góry