XIX SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo
Link do uchwał

 

P R O T O K Ó Ł Nr XIX /2020

z XIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 30 lipca

2020 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz 1200.

 

Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2020/2021.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego pamięć Romana Konwerskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Topolowej w miejscowości Władysławowo.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Zamknięcie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad:

 • pkt. 9 otrzymuje brzmienie : podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • dodatkowo wprowadzamy pkt. 10 tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Radni Gminy jednogłośnie przegłosowali zmianę porządku obrad.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:

 • aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 31 013 162, 74 zł w tym dochody bieżące 28 180 434, 94 zł, dochody majątkowe 2 832 727, 80 zł;

 • aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 33 239 605 zł w tym wydatki bieżące 27 050 986, 95 zł, wydatki majątkowe 6 188 618, 05 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

 1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031”. Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8 610 zł.

 2. Wprowadza się nowe zadanie pn.”Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021”. Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8 610 zł.

 3. Wprowadza się nowe zadanie pn. Odnowienie wsparcia technicznego oraz prawa do aktualizacji na system LanCenter. Ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 3 400 zł i na 2021 rok 3 400 zł

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

za- 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 4

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dot. uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok:

 • zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 254 712 zł;

 • zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 2 751 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok ogółem wynosi 31 013 162, 74 zł w tym:

 • dochody bieżące w kwocie 28 180 434, 94 zł;

 • dochody majątkowe w kwocie 2 832 727, 80 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok:

 • zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 264 712 zł;

 • zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 12 751 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok ogółem wynosi 33 239 605 zł w tym:

 • wydatki bieżące w kwocie 27 050 986,95 zł;

 • wydatki majątkowe w kwocie 6 188 618, 05 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020 głosowało:

za – 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

pkt.5

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z art. 39a ustawy Prawo oświatowe, regulującym sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, ustawodawca nałożył w ust. 3 na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, z uwzględnieniem obowiązujących cen jednostek paliwa w danej gminie. Gmina Opinogóra Górna nie posiada na swoim terenie stacji benzynowej w związku z tym średnie ceny paliw uzyskano ze stacji w Ciechanowie, tj. ze Stacji Paliw Shell, ul. Pułtuskiej 65, Stacji Paliw Glinka, ul. Gruduska 94, Stacji Paliw ORLEN, ul. Sońska 4 oraz ze Stacji Paliw w Gołyminie, ul Szosa Ciechanowska 4.

Informacje o cenach paliwa zebrano na dzień 14 lipca 2020

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2020/2021

Głosowało:

za 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

pkt. 6

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego pamięć Romana Konwerskiego.

Mieszkańcy wsi Kąty zwrócili się do Rady Gminy Opinogóra Górna z wnioskiem o wyrażenie zgody na usytuowanie w miejscowości Kąty pomnika uwieczniającego pamięć Romana Konwerskiego.

Roman Konwerski urodził się w dniu 01.08.1910 r. w miejscowości Kąty, gm. Opinogóra Górna. Podczas publicznej egzekucji na Zamku Ciechanowskim odmówił wykonania rozkazu wieszania więźniów wypowiadając znamienne słowa; „Braci swoich wieszać nie będę”. Wywieziony do obozu w Mauthausen zginął w dniu 29.07. 1943 r. z rąk oprawców hitlerowskich. Swą niezłomną postawą w pełni zasłużył na upamiętnienie dla przyszłych pokoleń.

Treść inskrypcji, która zostanie umieszczona na tablicy zamontowanej na pomniku będzie w brzmieniu:

Roman Konwerski urodzony w Kątach 01.08.1910 r. bohater publicznej egzekucji w Zamku Ciechanowskim 17.12.1942 r. wypowiadając znamienne słowa „Braci swoich wieszać nie będę” zginął z rąk siepaczy hitlerowskich w poczuciu godności Polaka w Mauthausen w dniu 29.07.1943 r. Mieszkańcy wsi Kąty 2020 r.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego pamięć Romana Konwerskiego.

za 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 7

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy Opinogóra Górna omówił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Nabycie przez gminę nieruchomości dotyczy nabycia lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,70 m² położonego w Rembowie, gmina Opinogóra Górna wraz z udziałem w działce gruntu numer 37/14 obręb Rembowo, wynoszącym 480/1000, za kwotę 3000,00 zł, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Za przyjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego

za – 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 8

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiana przebiegu ulicy Topolowej w miejscowości Władysławowo, która dotychczasowo miała zasięg na działce 42, teraz ustala jej się nowy przebieg przez działki 42 i część działki 36 z Władysławowa.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Topolowej w miejscowości Władysławowo głosowało :

za – 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt.9

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Podejmowana uchwała inicjuje proces zmiany obowiązującego na terenie gminy Opinogóra Górna, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Inicjowana procedura ma za zadanie przeanalizowanie możliwości wprowadzenia dla obszarów objętych zmianą studium rozwiązań umożliwiających rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co jest zgodne z przewidywanymi potrzebami gminy, jak również interesom właścicieli nieruchomości, chodzi tu miejscowości Czernice i Wola Wierzbowska.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. głosowało

za – 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

 

pkt. 10

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Podejmowana uchwała inicjuje proces zmiany obowiązującego na terenie gminy Opinogóra Górna, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Inicjowana procedura ma za zadanie przeanalizowanie możliwości wprowadzenia dla obszarów objętych zmianą studium rozwiązań umożliwiających powiększenie obszaru cmentarza w Opinogórze Górnej oraz zlokalizowanie obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² w miejscowości Chrzanówek

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, głosowało:

za – 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt.11 Sprawy bieżące

Pan Jerzy Wojciech Komorowski zapytał czy będzie zatrudniony kierownik w Klubie Senior+ w Dzboniu i w jakim wymiarze.

Pan Wójt Gminy – została powołana Komisja , dokonaliśmy wstępnej oceny. Osoba spełnia wymogi formalne . Będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kierownik Klubu Senior+ w Dzboniu zostanie zatrudniony na 1/5 etatu.

 

Pan Wójt poinformował, że :

 • w dniach od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Podstawową metodą spisową będzie samospis, czyli samodzielnie spisanie się przez Internet za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie spis rolny.gov.pl. Dwie uzupełniające metody to spis przez telefon oraz wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza,

 • została podpisana umowa z przewoźnikiem, który będzie dzieci dowoził do szkół, jest to firma Sanimax.

   

pkt .12

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIX Sesji Rady Gminy.

 

Po zakończeniu obrad sesji Pan Wójt poinformował radnych, że w ramach zabezpieczonych środków przeznaczonych na modernizację i przebudowę dróg gminnych możemy jeszcze realizować dodatkowe inwestycje. Dwóch właścicieli zgłosiło chęć partycypacji w wysokości 20% kosztów przebudowy odcinka drogi długości ok 450 m w miejscowości Sosnowo. W związku z powyższym zaproponował wykonać tą inwestycję w tym roku.

Radni Gminy jednogłośnie wyrazili zgodę na realizację tej inwestycji.

 

 

         Protokółowała                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

/-/Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                  /-/ Jolanta Grochowska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-31 15:38:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-16 09:02:05
 • Liczba odsłon: 377
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657267]

przewiń do góry