STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

Przepisy ogólne


§1
Gminna Biblioteka Publiczna Zwana dalej  "Biblioteką " została utworzona na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XXI/92/92 z dnia 2 października 1992 r. i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U.1997 r. Nr. 110, poz.721 z późn.zm.)
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn.zm.)
4. Niniejszego Statutu. 

§2

Biblioteka jest komunalną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§3

Siedzibą Biblioteki jest Opinogóra Górna, a terenem jej działania gmina Opinogóra.

§4

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Gminy.
2. Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.

§5

Biblioteka używa pieczęci okrągłej w otoku z nazwą w pełnym brzmieniu oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Biblioteki.

Cele i zadania Biblioteki

§6

Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem Filii Bibliotecznej w Kołaczkowie.

§7

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

§8

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy biblioteki.

Organy i organizacja Biblioteki

§9

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.

§10

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§11

Przy bibliotece może działać koło przyjaciół biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Gospodarka finansowa Biblioteki

§12

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§13

Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych  oraz innych źródeł.

§14

Obsługę ffinansową Biblioteki prowadzi Referat Finansowy Urzędu Gminy.

Postanowienia końcowe

§15

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotr Czyżyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 15:14:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Czyżyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-30 12:34:24
  • Liczba odsłon: 1094
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657280]

przewiń do góry