XX SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo
Link do uchwał

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XX /2020

 

z   XX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 15 września

2020  r. w lokalu Urzędu Gminy  w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000  i zakończono o godz. 1200.

 

Stan radnych                           - 15

Uczestniczyło                         - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała  radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

            Porządek obrad sesji  przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad:

 • pkt. 5podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu;
 • pkt. 6 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu

Radni Gminy jednogłośnie przegłosowali zmianę porządku obrad.

 pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  że protokół  z XIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.            

pkt.3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok. Łączne dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 31 849 262, 95 zł w tym dochody bieżące 28 318 056,51 zł, dochody majątkowe 3 531 206,44 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 34 075 705,21 zł w tym wydatki bieżące 27 183 134,43 zł, wydatki majątkowe 6 892 570, 78 zł.

Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 2 226 442,26 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych,        o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 342 152,60 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 884 289,66 zł. W 2020 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 924 000 zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych środków z roku 2019. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2020 roku wyniesie 4 545 474,45 zł, tj. 14,27% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

W zakresie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmiany  w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi                           z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

-  w zakresie wydatków bieżących:

1) zwiększa się o 13 074,91 zł wydatki bieżące projektu unijnego pn. „Przedszkole marzeń  w gminie Opinogóra Górna”. Powyższe zwiększenie dotyczy wynagrodzeń i podyktowane jest przedłużeniem realizacji projektu o 3 miesiące;

2) w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy przez Urząd Marszałkowski WM Nr 019086935-UMO713436/20 z dnia 4 września br. Wprowadza się nowe zadanie pn. „proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w Opinogórze Górnej”. Realizację zadania planuje się w 2021 roku. Wartość brutto zadania to 77 793 zł. Dofinansowanie w kwocie 34 996 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

za- 14 radnych

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0

pkt. 4

         Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dot. uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

Zmiany dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy.

Po stronie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 690 432,81 zł;

1) w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych na kwotę 400 000 zł. W dniu 4 września br. na konto gminy wpłynęły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o które nasz samorząd wystąpił w miesiącu lipcu br. Wsparcie które otrzymaliśmy przeznaczone jest wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków;

2) w dziale 600 Transport i Łączność następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 243 431 zł. W dniu 4 września br. na konto gminy wpłynęły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o które nasz samorząd wystąpił w miesiącu lipcu br. Wsparcie które otrzymaliśmy przeznaczone jest wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może zostać przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków;

3) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska następuje zwiększenie planu dotacji na 2020 rok o kwotę 47 001,81 zł w związku z podpisaną w dniu 18 sierpnia 2020 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. .”Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Opinogóra Górna – etap XI”.

Po stronie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 938 357,16 zł

- zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 247 924,35 zł

1) w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo następuje zwiększenie planu

następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych  o kwotę 400 000 zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna”. W dniu 4 września br. na konto gminy wpłynęły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o które nasz samorząd wystąpił w miesiącu lipcu br. Wsparcie które otrzymaliśmy przeznaczone jest wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może zostać przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków;

2) w dziale 600 Transport i Łączność następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 245 931 zł na zadaniu pn „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna”. W dniu 4 września br. na konto gminy wpłynęły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o które nasz samorząd wystąpił w miesiącu lipcu br. Wsparcie które otrzymaliśmy przeznaczone jest wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może zostać przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków;

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł zabezpieczonych jako pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego. Powyższe środki przesuwa się do działu 700 na zakup gruntów do zasobu mienia gminnego (Elżbiecin, Chrzanówek).

Ponadto w dziale tym dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących funduszu sołeckiego. Sołectwo Załuże-Imbrzyki dokonało zmiany wniosku w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. Zrezygnowano z zadania zagospodarowanie terenu wiejskiego pod potrzeby terenu rekreacyjno-sportowego w kwocie 5 875,35 zł i przeznaczono środki na zakup materiału na remont drogi gminnej 3 375,35 zł oraz zwiększono środki na pracowanie dokumentacji na drogi gminne o kwotę 2 500 zł.;

3) w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa następuje zwiększenie  planu wydatków majątkowych na kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów do zasobu mienia gminnego ( Elżbiecin, Chrzanówek);

4) w dziale 801 Oświata i Wychowanie następuje przesunięcie w planie wydatków bieżących środków zabezpieczonych w planie finansowym urzędu gminy na kwotę 13 074,91 zł (zmniejszenie, zwiększenie). Zwiększenie dotyczy wydatków projektu unijnego pn. „Przedszkole marzeń w gminie Opinogóra Górna”. Powyższe zwiększenie dotyczy wynagrodzeń i podyktowane jest przedłużeniem realizacji projektu o 3 miesiące. Zadanie objęte jest Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ponadto w dziale tym na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami tego działu na kwotę 17 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie);

5) w dziale 852 Pomoc Społeczna następuje przesunięcie w planie wydatków bieżących między paragrafami tego działu na kwotę  2 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie);

6) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska następuje:

- zwiększenie planu wydatków bieżących na 2020 rok o kwotę 47 001,81 zł w związku z podpisaną w dniu 18 sierpnia umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                    i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Opinogóra Górna – etap XI”;

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3000 zł.

Powyższe środki przesuwa się do działu 926.

Ponadto w dziale tym dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 4 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie);

7) w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego następuje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 974,09 zł. Sołectwo Dzbonie dokonało zmiany wniosku w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. Zrezygnowano z zadania organizacja wydarzeń kulturalnych na kwotę 2 974,09 zł i przeznaczono środki na modernizację boiska sportowego ( dział 926);

8) w dziale 926 Kultura Fizyczna następuje:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 974,09 zł. Sołectwo Dzbonie dokonało zmiany wniosku w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. Zrezygnowano z zadania organizacja wydarzeń kulturalnych na kwotę 2 974,09 zł i przeznaczono środki na modernizację boiska sportowego ( dział 926);

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 875, 35 zł zł. Sołectwo Załuże-Imbrzyki dokonało zmiany wniosku w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. Zrezygnowano z zadania zagospodarowanie terenu wiejskiego pod potrzeby terenu rekreacyjno-sportowego w kwocie 5 875,35 zł i przeznaczono środki na zakup materiału na remont drogi gminnej 3 375,35 zł oraz zwiększono środki na pracowanie dokumentacji na drogi gminne o kwotę 2 500 zł.;

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na roczną okresową kontrolę techniczną gminnych placów zabaw.

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020 głosowało:

za – 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się - 0     

pkt.5

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 60 516 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa wpustu ulicznego w miejscowości Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego w miejscowości Opinogóra Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona”.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu

Głosowało:

za 13 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się - 1

pkt. 6

             Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze powiatowej nr 1213W  Chrzanówek – Opinogóra – Dzbonie na odcinku Chrzanówek – Opinogóra.”

Za  przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu

za  13 radnych

przeciw – 1

wstrzymało się – 0

pkt.7  Sprawy bieżące

Pan Wójt poinformował radnych gminy że:

- trwają zebrania sołeckie dotyczące podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2021. Niepokojąca jest mała frekwencja mieszkańców. Większość zebrań odbywa się w drugim terminie;

- podpisane zostało przeze mie zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażanie, stanowiących własność Gminy Opinogóra Górna;

- zostały podpisane umowy z wykonawcą na przebudowę drogi Łaguny – Barańce  i Bacze – Opinogóra Dolna;

- została podpisana umowa na wykonanie zbiornika wodnego w Opinogórze Górnej. Realizacja nastąpi w 2021 r.

 

Pan Jerzy Komorowski – chodzi mi o uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa wpustu ulicznego w miejscowości Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego w miejscowości Opinogóra Górna. Jest to inwestycja powiatu. Uważam, że ze strony Powiatu powstały tam niedociągnięcia. My do tej inwestycji dokładamy, może to wina projektanta.

 

Pan Wójt Gminy – Jeśli chodzi o wgląd do dokumentacji i uzgodnienia to było to przeprowadzane.  Wszystkiego nie da się przewidzieć. My ze swojej strony nie możemy ingerować i wskazywać konkretnych rozwiązań. Ze swej strony sygnalizowaliśmy braki i niedociągnięcia. Należy zwrócić większą uwagę na procesu uzgadniania by taka sytuacja się nie powtórzyła.

pkt .8

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XX Sesji Rady Gminy.

 

            Protokółowała                                             Przewodnicząca Rady Gminy

   /-/  Elżbieta Pełka-Karpińska                                  /-/Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-16 08:48:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-16 09:01:03
 • Liczba odsłon: 386
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657179]

przewiń do góry