XV SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo

Link do uchwał

 

P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020

z XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 5 marca 2020 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1130.

 

Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3.Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2.

  2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji organizacji wspólnej obsługi Finansowej i administracji jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla sołtysów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.

15. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 r.

16. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy za 2019 r.

17. Sprawozdanie z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za 2019 r.

18.Sprawy bieżące.

19. Zamknięcie obrad.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. Zmiany dotyczą :

 • aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu Gminy na 2020 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 29 132 092 zł w tym: dochody bieżące 26 589,20 zł, dochody majątkowe 2 542 727,80 zł;

 • aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 30 132 092 zł w tym wydatki bieżące 25 132 863,61 zł, wydatki majątkowe 4 999 228,39zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało, za- 15 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

 

pkt. 4

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy zmiany w uchwale budżetowej dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy.

Zmiany dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy. Po stronie dochodów budżetu gminy zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 266 092 zł. Po stronie wydatków budżetu gminy zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 462 250 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 196 158 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej głosowało za – 15 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

pkt.5

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji organizacji wspólnej obsługi Finansowej i administracji jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji organizacji wspólnej obsługi Finansowej i administracji jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna. głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

 

pkt.6

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku.

Ustawodawca w zmienionej ustawie nałożył obowiązek na wszystkich właścicieli nieruchomości zbieranie odpadów w sposób selektywny. Zmienił się również katalog odpadów, dotyczy to zbierania odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna głosowało za – 15 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

pkt.7

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały została zobowiązana określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ustawodawca nałożył obowiązek by odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady były odbierane nie rzadziej niż 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie z pozostałych budynków, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w miesiącach kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, natomiast w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów głosowało, za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

pkt. 8

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie w wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) Rada Gminy Opinogóra Górna zobowiązana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Spośród metod określonych w ustawie, Rada Gminy Opinogóra Górna wybrała metodę ustalenia opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Uznano,
że powyższa metoda jest najbardziej racjonalna w sytuacji braku podliczników wody
w gospodarstwach rolnych, a także z uwagi na występujące duże zróżnicowanie powierzchni użytkowych, nieprzekładające się na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy obowiązana jest wraz z wyborem metody ustalenia opłaty, do ustalenia jej stawki.

Ustalając stawkę opłaty, Rada Gminy uwzględniła liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty odbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne tego systemu.

Stawki zostały wyliczone po rozstrzygnięciu postępowania na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sam koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 r. wynosi 790 920,00 zł. Dodatkowo dochodzi koszt obsługi administracyjnej i koszt utrzymania PSZOKu w Opinogórze Górnej.

W związku z tym organ wykonawczy zaproponował ustalenie miesięcznych stawek opłat w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

 1. 16 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

 2. 32 zł od osoby, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawki w zaproponowanej wysokości mają zapewnić spełnienie wymogów ustawy
i stworzyć samofinansujący się system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opinogóra Górna.

Ponadto, zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W oparciu o skład ilościowy poszczególnych frakcji odbieranych odpadów komunalnych oraz prognozowanych zmian
w tym zakresie zaproponowano stawkę 2 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało, za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 10

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały określa m.in.: wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwalenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obowiązku dostosowania do zmienionych przepisów prawa powyższej ustawy.

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna. głosowało, za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 11

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

Termin płatności dla inkasentów ustala się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu kończącym I, II,i III kwartał. Termin płatności za IV kwartał ustala się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu 15 grudnia.

Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów głosowało, za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.12

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla sołtysów.

Ustala się dla sołtysów sołectw Gminy Opinogóra Górna, a w przypadku niemożności uczestnictwa w sesji sołtysa, dla członka rady sołeckiej dietę w wysokości 150 zł za uczestnictwo w sesji.

Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla sołtysów głosowało za -15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.13

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 kary nauczyciela ((Dz. U. Z 2019 r. poz. 2215) w budżetach organów prowadzących, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na szkolenia nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, jak również ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat.

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.14, 15, 16, 17

Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła:

 

1) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.;

2) Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 r.;

3) Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy za 2019 r.;

4) Sprawozdanie z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za 2019 r.

pkt.18

Pani Marta Olszewska pracownik Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej poinformowała, że Muzeum ma możliwość zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa. Muzeum będzie potrzebowało głosów mieszkańców gminy. Głosowanie będzie odbywało się w formie elektronicznej . Zwróciła się z prośbą o udział w głosowaniu.

Pan Jerzy Wojciech Komorowski podziękował pracownikom GOPS za opiekę której wymagał ciężko chory mieszkaniec z Woli Wierzbowskiej. Zwrócił się również z prośbą o usunięcie drzewa w Wierzbowie, które stwarza zagrożenie.

Pan Robert Miklaszewski poinformował, że mieszkańcy skarżą się że otrzymują większy nakaz podatku, a Rada Gminy nie podejmowała uchwały o podwyższeniu podatku.

Pan Zdzisław Szymański zapytał kiedy będzie można składać nowe deklaracje i czy mieszkańcy zostaną o tym poinformowani oraz zgłosił problem rowu w drodze powiatowej w miejscowości Kąty w którym zalega woda.

Pan Piotr Czyżyk wyjaśnił, że:

 • sprawa rowu w Kątach była poruszana na posiedzeniu Spółek Wodnych, sprawa ta zostanie rozwiązana, problem ten tez zostanie zgłoszony do Powiatowego Zarządu Dróg;

 • nowe deklaracje będzie można składać z dniem 1 kwietnia 2020 r.,do mieszkańców będą rozsyłane stosowne powiadomienia;

 • sprawa dotycząca wycięcia drzewa zostanie zgłoszona do odpowiednich organów;

 • sprawa dotycząca podatku związana jest z tym, że Starostwo Powiatowe w Ciechanowie przeprowadziło ewidencję gruntów, chodzi tu o zmianę klasyfikacji terenu.

 

pkt .19

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XV Sesji Rady Gminy.

 

 

                Protokółowała                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/Elżbieta Pełka-Karpińska                                                               /-/Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka- Karpińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-11 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-22 09:41:57
 • Liczba odsłon: 435
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660429]

przewiń do góry