K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

z dnia  14   sierpnia 2018 roku

 

w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej  komisarzy wyborczych oraz ich siedzib a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r., poz. 246) podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych z obszaru gmin powiatu: ciechanowskiego i płońskiego.

Zgłoszenia kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych (powiatowych, miejskich/gminnych) będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I, ul. 17 Stycznia 7 (budynek Starostwa Powiatowego  - III piętro)   – pokój nr 301   codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. 800-1600 w terminie do dnia 6 września  2018 roku.

Prawo zgłaszania kandydatów do powiatowych, miejskich/gminnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych partii politycznych, koalicji partii politycznych oraz wyborców na obszarze działania komitetu wyborczego.

                                  

             Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku do uchwały  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i  rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz jest dostępny na stronie internetowej  www.pkw.gov.pl i w urzędach  miast/gmin. 

 

Kandydaci do składów terytorialnych komisji wyborczych muszą bezwzględnie spełniać warunki określone w § 4 w/w uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. 

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

 

Do zgłoszenia  załącza się :

Upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia  jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego.

                                                                                                                                   Komisarz Wyborczy

         w Ciechanowie I

 

                                                                                  /-/ Mariusz Waldemar Królikowski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K O M U N I K A T


KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE I

  z dnia 14  sierpnia 2018 roku

 

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

 

Na podstawie § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej  komisarzy wyborczych oraz ich siedzib a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r., poz. 246) podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.   

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I

 

informuje, że w związku z zarządzeniem na dzień 21 października 2018 r. wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast  - przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego i płońskiego oraz zamierzających zgłosić kandydatów na radnych tylko w województwie mazowieckim od następujących podmiotów:

-  komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,

-  komitetów wyborczych wyborców.

 Miejsce przyjmowania zawiadomień:

Siedziba Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów (budynek Starostwa Powiatowego)

III piętro, pokój nr 301, 321.

 Czas przyjmowania zawiadomień:

Zawiadomienia przyjmowane będą codziennie od  poniedziałku  do  piątku  w godzinach  od  8.00  do 16.00. Ponadto w dniu 25 sierpnia br. (sobota) będzie pełniony dyżur w godz. 8.00 – 13.00.

Termin przyjmowania zawiadomień upływa 27 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00.

Zawiadomienie może dostarczyć osobiście pełnomocnik wyborczy, osoba upoważniona lub można wysłać pocztą. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Komisarza Wyborczego a nie data stempla pocztowego. Nie jest dopuszczalne wysyłanie zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną.

 

Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349). Treść Kodeksu wyborczego oraz innych niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://www.pkw.gov.pl oraz w urzędach miast i gmin.

 

Ponadto informuję, że brak zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego uniemożliwia dokonanie rejestracji list kandydatów na radnego oraz kandydata na wójta. 

                                                                                             

Komisarz Wyborczy

    w Ciechanowie I

 

                                                                                  /-/   Mariusz Waldemar KrólikowskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-20 14:12:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 14:12:14
  • Liczba odsłon: 567
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660420]

przewiń do góry