ANALIZA 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Opinogóra Górna za rok 2019/2020

(PDF 235,24KB)


ANALIZA 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Opinogóra Górna za rok 2018

(PDF)


ANALIZA 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Opinogóra Górna za rok 2017

 

(PDF)

 

------------------------------------------------------------------

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu

 

 

            W związku z tym, że Polska na podstawie dyrektyw unijnych została zobowiązana  

do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, ustawodawca zobowiązał Gminy

do realizacji tego celu.

             Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami jest osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy                    w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy zobowiązane są do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 roku odpowiednich poziomów:

1)         w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ( zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia                           w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2)       W odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wagowego co najmniej 70 % wagowo.

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie (w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.) masy odpadów komunalnych ulegających   biodegradacji przekazywanych do składowania:

1)       do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

2)       do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Realizując obowiązki Wójt Gminy sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane do „sprawozdania wójta” są pozyskiwane ze składanych co pół roku sprawozdań, sporządzanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Opinogóra Górna

 

 

Wymagane prawem poziomy do osiągnięcia i poziomy osiągnięte

(PDF)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-05 12:20:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-14 12:56:31
  • Liczba odsłon: 585
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657203]

przewiń do góry