STATUT GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W OPINOGÓRZE

§1


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze, zwany dalej „Ośrodkiem”,  działa na podstawie:

1.     Art.46 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej

    /Dz.U.z 1998 r.Nr 64, poz.414 z późn.zm./,

2.     Uchwały Rady Gminy Nr X/42/90 z dnia 20.04.1990r. w sprawie powołania Ośrodka,

3.     Niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

§ 2

Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną  Gminy – powołaną na podstawie art.9 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 46 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 4

    W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje przede wszystkim z :

1/ organami samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),

2/ samorządem mieszkańców wsi, organizacjami społecznymi, fundacjami,

    stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

3/ placówkami służby zdrowia,

4/ placówkami oświatowo – wychowawczymi,

5/ proboszczami parafii

6/ oraz z innymi jednostkami i instytucjami  realizującymi zadania z zakresu

    pomocy społecznej

§ 5

Na czele Ośrodka  stoi Kierownik, który kieruje jego działalnością  przy pomocy pracowników socjalnych. i jest za nią odpowiedzialny. Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę z kierownikiem nawiązuje Zarząd Gminy Opinogóra Górna.

                                    

§ 6

1.     Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2.     Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

§ 7

Kierownik Ośrodka z upoważnienia Rady Gminy wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych.

Kierownik Ośrodka może również wydawać decyzje w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym, jeśli Rada Gminy takiego upoważnienia udzieli.

§ 8

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.

§ 9

Kierownik Ośrodka upoważniony jest do stosowania dostępnych form pozyskiwania środków  na realizację zadań.

§10


Ośrodek prowadzi działalność  w oparciu o roczny plan zatwierdzony przez Radę Gminy.

Kierownik składa Radzie Gminy co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowo wyniki w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 11

Zmiany statutu Ośrodka mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek jego kierownika lub Zarządu Gminy po uzgodnieniu z kierownikiem Ośrodka w drodze Uchwały Rady Gminy.

§12


Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.      

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotr Czyżyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-30 12:10:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Czyżyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-30 12:39:29
  • Liczba odsłon: 1060
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662008]

przewiń do góry