Uchwały Rady Gminy

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2021

z XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

 28 czerwca  2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych                        - 15

Uczestniczyło                      - 13

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk – Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 3. Raport o stanie gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opinogóra Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/169/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 marca 2021 w sprawie określenia zasad udzielania ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.     

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy zabrał głos w sprawie Raportu o stanie gminy.

Realizując nałożony na gminy obowiązek raportu (art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) opracowany został Raport o stanie Gminy Opinogóra Górna. Zawarte są w nim dane liczbowe ze wszystkich obszarów działalności gminy. Materiały do raportu zostały zebrane przez pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników jednostek organizacyjnych. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta, w szczególności realizacje programów i strategii, uchwał rady gminy , inwestycji, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Raport zawiera analizę finansów gminy, sprawy społeczne, oświatę, kulturę i demografię.

pkt. 4

            Pani Jolanta Grochowska przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Gminy wotum zaufania.

Za  przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania głosowało:

- za 13 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 5

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2020 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na realizację:

- po stronie planu dochodów 33 407 752,48 zł. Dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 32 005 688,37 zł, co stanowi 96% ich planu rocznego,

- po stronie planu wydatków 35 634 194,74 zł. Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie 28 926 484,49 zł co stanowi 81% ich planu rocznego,

w tym:

- wydatki bieżące stanowiły 88% wydatków ogółem, tj. 25 461 781,18 zł,

- wydatki majątkowe stanowiły 12% wydatków ogółem, tj. 3 464 703,31 zł.

W 2020 roku dokonano zgodnie z planem rozchodów na ten rok  spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę 924 000 zł. Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w kwocie 91 480,46 zł.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 4 545 474,45 zł, co stanowi 14% wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie naszej gminy na tle innych gmin powiatu ciechanowskiego nie jest wysokie. Dla porównania (dane ze sprawozdań budżetowych umieszczonych na BIP-ie):

- Gmina Sońsk 4 922 603 zł,

- Gmina Grudusk 7 223 512,18 zł,

- Gmina Ciechanów 11 520 000 zł,

- Gmina Ojrzeń 9 394 000 zł.

Jesteśmy gminą typowo rolniczą dlatego naszym największym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody podatkowe.  W 2020 roku ich wpływy wyniosły 9 432 339,06 zł. Ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł 29%. Znaczącą pozycję w strukturze dochodów podatkowych stanowiły:

- podatek od nieruchomości 3 800 993,35 zł, tj. 40% dochodów podatkowych,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3 213 539,01 zł, tj. 34% dochodów podatkowych. Udziały te z roku na rok rosły, a zawdzięczamy je pracującej części mieszkańców naszej gminy. W związku ze zmianami podatkowymi, które w ostatnich latach wprowadził rząd notujemy niższe wpływy tych udziałów do budżetu gminy. W 2020 roku w stosunku do roku 2019 wpłynęło mniej tych udziałów o ponad 200 tys. zł. 

- podatek rolny 1 980 386,69 zł, tj. 21% dochodów podatkowych,

- podatek od środków transportowych 232 684,40 zł, tj. 2% dochodów podatkowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 167 601,14 zł, tj. 3% dochodów podatkowych,

- pozostałe dochody podatkowe, tj. opłata skarbowa, podatek leśny i podatek opłacany w formie karty podatkowej stanowią kwotę 37 134,47 zł, tj. 0,4% dochodów podatkowych.

Wpływy tych podatków są zbliżone do roku ubiegłego. Nie odnotowaliśmy większych odchyleń w ich realizacji.

Zwrócę Państwu uwagę, że przez nasz budżet gminy przepływają środki dotacji rządowych, które zawyżają nam stronę dochodów i wydatków budżetu gminy. Gmina jest  tzw. kasjerem dla dystrybucji tych środków, które związane są z zadaniami rządowymi. W 2020 roku dotacje rządowe stanowiły kwotę 10 496 207,46 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2020 roku nie wpłynęło do budżetu gminy 872 765,81 zł, co niekorzystnie wpłynie na wysokość subwencji wyrównawczej dla gminy w najbliższych latach.

W 2020 roku dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 47 402,80 zł, w tym z powodu skutków panującej w kraju pandemii koronowirusa 31 809 zł, z tego:

- w podatku rolnym 11 095,88 zł,

- w podatku od nieruchomości 34 131,92 zł,

- podatku transportowym 2 175 zł.

Łączne saldo należności wymagalnych na koniec 2020 roku wyniosło 1 414 769,93 zł, w tym największa zaległość dotyczy:

- zaliczki i funduszu alimentacyjnego 790 296,59 zł. Zaległości te z roku na rok rosną z uwagi na fakt, że są one na bieżąco wypłacane świadczeniobiorcom, a ich ściągalność nie pokrywa kwoty wpłacanych świadczeń.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 209 391,63 zł, (w roku 2019 - 107 025,38 zł),

- podatku rolnego 210 229,98 zł,  (w roku 2019 - 170 273,53 zł),

- podatek od nieruchomości 119 074,35 zł, ( w roku 2019 – 95 204,87 zł).

W 2020 roku zrealizowano projekty ze środków zewnętrznych, które opiewały na łączną kwotę 2 193 071,71 zł, w tym:

1) z dotacji otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 847 553,88 zł zrealizowano następujące projekty:

–   projekty oświatowe:

 • „Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej” – 334 222,62 zł,
 • Kontynuacja i zakończenie projektu „Przedszkole marzeń w Gminie Opinogóra Górna” – 85 389 zł,

- projekty inwestycyjne:

    a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – 10 800,01 zł,

    b) Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo – 319 142,25 zł,

    c) Udostępnienie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w Opinogórze Górnej – 48 000 zł,

    d) Budowa obiektu sportowego, rekreacyjno-wypoczynkowego we Władysławowie – 50 000 zł.

2) z dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie  1 345 517,83 zł zrealizowano następujące zadania:

– Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołaczków – Kobylin etap III – 198 402,53 zł,

– Budowę boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna – 313 388 zł,

- Modernizację sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „SONA” – 10 000 zł,

- Strefę aktywności dla mieszkańców – siłownia zewnętrzna we Władysławowie – 10 000 zł,

- Modernizację świetlicy wiejskiej w  Sosnowie – 10 000 zł,

- Modernizację świetlicy wiejskiej w  Woli Wierzbowskiej - 10 000 zł,

- Modernizację świetlicy wiejskiej w Pałukach – 10 000 zł,

- Modernizację placu zabaw w miejscowości Kołaki – Kwasy –  9 999,90 zł.

Ponadto w 2020 roku nasza gmina otrzymała:

- środki rządowego Funduszu inwestycji lokalnych (RFIL) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - 643 431 zł,

- zwrot wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku - 130 296,40 zł.

Szanowni Państwo,

Wydatki inwestycyjne gminy w 2020 roku wyniosły 3 464 703,31 zł, tj. 50% ich planu rocznego.  Nie wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte do budżetu gminy udało się zakończyć i rozliczyć w 2020 roku. Część zadań z uwagi na różne problemy została przesunięta do realizacji na 2021 rok. Najważniejsze to:

- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna, które z uwagi na problemy z terminami przyłączenia do sieci gazowej nie udało się zrealizować w 2020 roku. Ponad 1 400 000 zł,

 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które powinny być wydatkowane na zadania inwestycyjne do końca 2023 roku – 643 431 zł,

- wykup gruntów do zasobu mienia gminnego – 290 000 zł (Chrzanówek),

- inne mniejsze inwestycje, tj. modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja świetlic.

Najpoważniejszą pozycją wydatków inwestycyjnych stanowiły wydatki związane z przebudową i modernizacją dróg na terenie naszej gminy – 2 070 577,18 zł.

W 2020 roku wykonano:

- Przebudowę drogi gminnej Kołaczków - Kobylin na odcinku 774 mb za kwotę 402 349,06 zł. Na zadanie otrzymaliśmy dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 198 402,53 zł.

- Przebudowę drogi gminnej Bacze – Opinogóra Dolna  na odcinku 978 mb za kwotę 483 234,06 zł,

- Przebudowę drogi gminnej Łaguny - Barańce na odcinku 583 mb za kwotę 208 514,49 zł,               

- Przebudowę drogi gminnej w m. Klonowo na odcinku 90 mb za kwotę 60 917,90 zł,

- Przebudowę drogi gminnej w m. Klonowo na odcinku 462 mb na kwotę 184 723,55 zł,

- Przebudowę drogi gminnej w m. Sosnowo na odcinku 446 mb za kwotę 172 379,58 zł. W finansowaniu inwestycji uczestniczyli mieszkańcy, którzy wnieśli wkład finansowy w kwocie 36 221,80 zł

- Przebudowę drogi gminnej w m. Kołaczków na odcinku 300 mb za kwotę 47 740,68 zł.

- Przebudowę drogi dojazdowej do budynku urzędu gminy w Opinogórze Górnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – 139 299,27 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych w kwocie 68 084 zł, które wpłynęły na konto gminy w styczniu 2021 roku.

- Modernizację drogi gminnej w m. Władysławowo, ulica Krasińskiego na odcinku 230 mb za kwotę 133 653,07 zł,

- Modernizację drogi gminnej w m. Władysławowo, ulica Topolowa na odcinku 192 mb za kwotę 147 580,35 zł,

- Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe na przebudowę dróg gminnych – 64 392,72 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 38 576,80 zł (Załuże – Imbrzyki, Pomorze, Łaguny, Opinogóra Kolonia, Opinogóra Dolna).

- Udzielono łącznie 210 516 zł pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na: a) przebudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów- Opinogóra – Długołęka – Zielona  w kwocie 100 000 zł,

b) budowę wpustu ulicznego w Opinogórze Górnej oraz budowę drenu francuskiego w Opinogórze Dolnej w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra –Długołęka-Zielona w kwocie  60 516 zł,

c) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze powiatowej nr 12113W Chrzanówek - Opinogóra- Dzbonie na odcinku Chrzanówek-Opinogóra 1651 mb – 50 000 zł.

Kolejną pozycją wydatków inwestycyjnych były wydatki związane z:

- budową sieci wodociągowych. Na ten cel wydatkowano 117 904,01 zł. Wybudowana została sieć w miejscowości  Kotermań – 630 mb oraz Władysławowo – 80 mb.

- wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych – 18 972,70 zł

- modernizacją sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „Sona” – 25 000 zł. Zadanie zostało sfinansowane następująco: środki Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł, udział działkowców 5 000 zł oraz środki budżetu gminy 10 000 zł.

Jak co roku zakupiono grunty do zasobu mienia gminnego – 13 833,07 zł.

Zakupiono kosiarkę na potrzeby urzędu gminy – 16 495 zł.

Dokonano modernizacji świetlic wiejskich w naszej gminie za kwotę 219 693,58 zł, w tym zmodernizowano budynek urzędu gminy oraz świetlice wiejskie: w Sosnowie,  Woli Wierzbowskiej, Pałukach, Zygmuntowie, Baczach i Pomorzu.

Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na budowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich i inny nieruchomości gminnych – 54 700 zł.

W 2020 roku kontynuowano i ukończono zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna”. Wydatki w 2020 roku wyniosły 13 500 zł i dotyczyły wykonania 4 audytów budynków, które przeszły termomodernizację (urząd gminy, SP Opinogóra Górna, hala sportowa, SP Wola Wierzbowska). Zadanie to realizowaliśmy od 2016 roku i finansowaliśmy je z udziałem środków w ramach RPO WM 2014-2020.

Na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap – II” (SP Kołaczków i świetlica Zygmuntowo) wydatkowano 90 427 zł. Wydatki dotyczyły opracowania niezbędnych dokumentów w celu aplikowania o środki zewnętrzne na dofinansowanie tego zadania.

W ramach zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano następujące zadania:

 1. Dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna za kwotę 97 341,99 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego36 403,48 zł.

2. W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF kontynuowano projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” – 534 616,87 zł. W 2020 roku w wyniku oszczędności w projekcie wykonano dodatkowe 14 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców naszej gminy (pompy ciepła i kolektory słoneczne).

W ramach kultury fizycznej zrealizowano następujące zadania:

 1. Dokonano modernizacji boisk sportowych w m. Opinogóra Górna, Kołaczków, Długołęka, Dzbonie, Opinogóra Dolna – 62 375,83 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12 500 zł.
 2. Utworzono plac zabaw w miejscowościach Kołaki Kwasy, Elżbiecin–33 184,30 zł.

Wydatki na oświatę w ubiegłym roku wyniosły - 7 685 845,41 zł, tj. 30% wydatków bieżących

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej, na którą wydatkowano łącznie 10 266 824,18 zł, tj. 40% wydatków bieżących.  W 2020 roku wypłacono m.in.:

- świadczenia wychowawcze tzw. Rodzina 500 + na kwotę 6 623 087,70 zł. Świadczenie wypłacono na 1110 dzieci z naszej gminy.

- świadczenia rodzinne z dodatkami na kwotę 551 030,97 zł wypłacono 142 rodzinom,

- świadczenie rodzicielskie dla 25 rodzin wypłacono na kwotę 142 156 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne dla 131 osób na kwotę 293 912 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 33 rodzin na kwotę 705  493 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 4 rodzinom na kwotę 22 940 zł,

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 23 rodzin na kwotę 167 650 zł,

 - zasiłek dla opiekuna – skorzystało z niego 7 rodzin na kwotę 47 820 zł,

 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona została na 28 dzieci na kwotę 28 000 zł,

- świadczenie „Dobry start” wypłacone zostało dla 784 dzieci po 300 zł dla każdego dziecka. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 235 200 zł.

- wypłacono zasiłki celowe dla 99 rodzin, w tym 212 osobom w rodzinach na kwotę 66 900 zł. Średnia wysokość tego zasiłku w roku 2020 wyniosła 481,95 zł,

- wypłacono zasiłki okresowe, które przyznano 35 rodzinom, w tym 73 osobom w rodzinach na kwotę 80 922,10 zł. Średnia wysokość tego zasiłku w roku 2020 wyniosła 435,06 zł,

- wypłacono zasiłki stałe , którymi objęto 11 osób na kwotę 61 984,61 zł. Średni koszt zasiłku stałego wyniósł 469,58 zł.

Wydatki na oświatę w ubiegłym roku wyniosły - 7 685 845,41 zł, tj. 30% wydatków bieżących

- subwencja oświatowa, którą otrzymujemy z budżetu państwa pokryła te wydatki w 64%,

- dotacje zewnętrzne w 4%,

- środki unijne w 7%,

 - a budżet gminy w 25%. Z uwagi na to, że subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków oświaty budżet gminy musi zabezpieczać coraz wyższe środki własne. Niestety jest to problem wszystkich samorządów w kraju.

Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 5 260 531,55 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania 3 szkół podstawowych. Znaczącą kwotę wydatków stanowił:

-zakup opału dla szkół 165 487,92 zł,

-zakup biletów miesięcznych i zwroty kosztów indywidualnego dowozu dzieci do szkół – 173 794,02 zł.

Na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przy szkołach podstawowych  w innych samorządach wydatkowano kwotę 208 117,76 zł.

           Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej przeznaczono 2 828 288,76 zł w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1 513 738,32 zł.

           Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 roku wydatkowano  1 403 052,88 zł. Na wydatki te składają się m.in.:

- wywóz odpadów komunalnych mieszkańców gminy – 818 914,03 zł, w tym inkaso dla sołtysów   26 573 zł,

- utrzymanie psów w schronisku – 96 147,53 zł,

- oświetlenie dróg na terenie gminy – 134 631,13 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego 90 006,05 zł,

- inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy – 79 500 zł. Zadanie w 100% finansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego,

- usunięcie odpadów rolniczych z terenu gminy – 71 567,50 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków WFOŚiGW w Warszawie

- usuniecie azbestu z terenu naszej gminy – 58 111,35 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono z budżetu gminy 560 086,13 zł, w tym dotacja:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 275 557,78 zł,

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 162 278,07 zł.

Instytucje te w tym trudnym czasie trwania pandemii realizowany zadania statutowe jak również w momentach luzowania obostrzeń imprezy promujące naszą gminę. Największe planowane imprezy, tj. Piknik Opinogórski i 30-lecie obchodów samorządu terytorialnego z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w kraju nie odbyły się.

         Na działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie wydatkowano 174 588,38 zł.

         W 2020 roku uruchomiono środki rezerwy celowej w kwocie 57 013,66 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju. Z rezerwy tej sfinansowano środki ochrony osobistej dla służby zdrowia, służb ratowniczych (OSP), dla pracowników, dla mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych i wolontariuszy., tj. zakup masek ochronnych, kombinezonów, rękawic, środków dezynfekujących oraz innych niezbędnych materiałów i wyposażenia.

         Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 181 986,37 zł. Są to głównie dotacje udzielone dla klubów sportowych – 110 000 zł oraz wydatki dotyczące organizacji różnych form aktywności sportowej mieszkańców naszej gminy.

          Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2020 roku kwotę 91 752,63 zł. Z tych środków sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Opinogórze Górnej, ogrzewanie lokalu, wynagrodzenie dla psychologa i osób zaangażowanych w działania w zakresie motywacji do leczenia odwykowego oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w świetlicy opiekuńczej w Opinogórze Górnej.

        W 2018 roku w naszej gminie utworzono  Klub Senior + w m. Dzbonie. W 2020 roku na funkcjonowanie tego klubu wydatkowano 90 103,07 zł. W jednostce tej zatrudniony jest kierownik placówki na 1/5 etatu i pracownik na 3/4 etatu. Z uwagi na panującą w kraju pandemię większość działań założonych do realizacji na 2020 rok nie została zrealizowana. W okresie luzowania obostrzeń udało się zorganizować wyjazd do teatru, wyjazdowe warsztaty zielarskie, wycieczkę do Pułtuska, imprezę Święto Jubilata. Ponadto w palcówce prowadzone były warsztaty kulinarne, spotkania z fizjoterapeutą oraz spotkania muzyczne. Seniorzy uczestniczyli również w ognisku, angażowali się w akcje charytatywne piekąc na ten cel ciasta i wykonując ozdoby świąteczne.

     W roku ubiegłym w budżecie gminy  funkcjonował już kolejny rok fundusz sołecki. Łącznie sołectwa wydatkowały 486 221,09 zł, co stanowi 87% planu funduszu sołeckiego, z tego największe wydatki dotyczyły:

- dróg gminnych – 220 853,94 zł tj. 45% funduszu sołeckiego,

- świetlic wiejskich i zagospodarowania  terenu wokół nich – 84 267,36  zł, tj. 17% funduszu sołeckiego,

- modernizacji oświetlenia ulicznego – 36 403,48 zł, tj. 8% funduszu sołeckiego,

- placów zabaw – 41 287,20 zł, tj. 8% funduszu sołeckiego,

- boisk sportowych – 33 755,38 zł, tj. 7% funduszu sołeckiego,

- siłowni zewnętrznych, stref aktywności - 22 155,43 zł, tj. 5% funduszu sołeckiego,

- zakupu nieruchomości 8 443,59 zł, tj. 2% funduszu sołeckiego,

- kontenerów i zagospodarowanie ich terenu – 20 884,22 zł, tj. 4% funduszu sołeckiego,

 - pozostałych działań – 18 170,49  zł (organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych itp.) – 4% funduszu sołeckiego.

   W toku realizacji funduszu sołeckiego 6 sołectw nie zrealizowało wszystkich swoich zamierzeń:

- sołectwo Przedwojewo – zakup budynku kontenerowego (12 122,98 zł),

-  sołectwo Chrzanówek – zakup gruntów na cele wiejskie  (17 125,07 zł),

- sołectwo Kołaki Budzyno – dokumentacja na drogę gminną (6 000 zł),

-  sołectwo Rembowo – zakup materiałów na zabezpieczenie nieruchomości gminnej (5 000 zł),

- sołectwo Opinogóra Górna – organizacja wydarzeń kulturalnych (5 000 zł),

- sołectwo Pałuki – organizacja wydarzeń kulturalnych (700 zł).

W 2020 roku jedno z sołectw gminy (Rąbież) nie złożyło wniosku w sprawie realizacji funduszu sołeckiego (12 740,39 zł).

Niewykorzystane środki funduszu sołeckiego zostały wchłonięte przez budżet gminy i weszły w tzw. wolne środki, które zasiliły budżet gminy roku 2021.

   Reasumując należy podkreślić, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona w trudnym czasie panującej pandemii w kraju. Samorząd gminny w 2020 roku koncentrował się przede wszystkim na realizacji zadań obligatoryjnych. Niestety nie wszystkie zadania przyjęte do budżetu udało się zrealizować. Sytuacja epidemiologiczna oraz  inne napotkane trudności w przeprowadzeniu zadań inwestycyjnych przyczyniły się do niskiego wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku, które udało się zrealizować w 50%. W wyniku tej sytuacji budżet gminy wygenerował niewykorzystane  oraz wolne środki, które zasiliły budżet roku 2021. Sytuacja epidemiologiczna w kraju nie zmienia się dlatego istnieje obawa, że i w tym roku samorząd będzie napotykał podobne problemy.

           Mam nadzieję, że przetrwamy ten trudny czas panującej w kraju i na świecie pandemii. W pełni wrócimy do „normalności” by nasza gmina mogła nadal się rozwijać a dzięki temu naszym mieszkańcom będzie żyło się lepiej.

Pan Andrzej Konwerski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Opinogóra Górna za rok 2020 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra Górna.

         Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 3.e./264/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez

Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

 głosowało:

-  za - 13 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt.6

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 3.f./182/2021 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 czerwca 2021 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opinogóra Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok głosowało

- za - 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt. 7

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2021 r. Łącznie dochody budżetu gminy na 2021 r. wynoszą 30 705 730,43 zł w tym dochody bieżące 28 791 127,53 zł, dochody majątkowe 1 914 602,90 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 35 216 373,95 zł w tym wydatki bieżące 27 800 059,63 zł, wydatki majątkowe 7 416 314,32 zł.

Budżet Gminy na 2021 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 510 643,52 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 025,82 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 550 617,70 zł. W 2021 roku planuje się zgodnie  z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 800 000 zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych środków z roku 2020.

Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2021 roku wyniesie 3 745 474,45 zł, tj. około 12% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących zwiększa się limit wydatków na 2021 rok na zadaniu pn.”Proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w Opinogórze Górnej”                     o 23 500 zł, w związku z wyższą od planowanej ofertą złożoną przez wykonawcę.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego

- w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się limit wydatków na2021 rok na zadaniu pn.”Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna” o 50 000 zł. Przeniesienie zadania z planu inwestycji  jednorocznych.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za - 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt 8

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 100 647,41 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok ogółem wynosi 30 705 730,43 zł w tym dochody bieżące w kwocie 28 791 127,53 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 914 602,90 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 292 768,94 zł;

- zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 192 121,53 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wynosi 35 216 373,95 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 27 800 059,63 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 7 416 314,32 zł.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za 12 – radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 – radnych

pkt 9

            Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2021/2022.

Art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248) nowelizującej ustawę Prawo oświatowe reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa też wzór na obliczanie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu.  Nakłada na gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały średnich cen jednostek paliwa w danej gminie na każdy rok szkolny  z uwzględnieniem obowiązujących cen jednostek paliwa w danej gminie.
Gmina Opinogóra Górna na swoim terenie nie posiada stacji benzynowej w związku z tym średnie ceny paliw zostały wzięte ze Stacji Paliw Shell ul. Pułtuska 65, Ciechanów; Stacji Paliw Glinka ul. Gruduska 94, 06-400 Ciechanów;  Stacji Paliw ORLEN ul. Sońska 4, 06-400 Ciechanów, Stacji Paliw Gołymin ul. Szosa Ciechanowska 4,06—420 Gołymin.  Informacje o cenach paliwa zebrano na dzień 14.06.2021 r.

            Za podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2021/2022  głosowało:

- za 12 – radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt 10

           

 Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/169/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna dotacji celowych dla określenia dla rodzinnych ogródków działkowych.

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, zmienia się zapis w sprawie poziomu przekazanej pomocy dla rodzinnych ogródków działkowych.

Dotacji celowych udziela się w wysokości 80% poniesionych kosztów.

            Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/169/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych głosowało:

- za 12 – radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt 11

Sprawy bieżące Gminy.

Nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków,

pkt 12

Ponieważ porządek dzienny Sesji został wyczerpany , Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna.

                                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                                                    Rady Gminy

                                                                                                                                           /-/  Jolanta Grochowska       

 

                                                                      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-22 08:29:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-19 11:46:28
 • Liczba odsłon: 120
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657213]

przewiń do góry