------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 62/2019

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu
współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1571), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Uchwały Nr XLI/213/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1.  Wójt Gminy Opinogóra Górna ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§ 2.  Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Piotr Czyżyk

Link do Zarządzenia i załączników

________________________________________________________________________________________________

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok , najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy .  

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

1)      celów współpracy - § 2 programu,

2)      zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,

3)      form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,

4)      priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,

5)      podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,

6)      innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

 

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1)      opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,

2)      dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

3)      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy .

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl , a   w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.


Formularz do pobrania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Natalia Goździewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-07 10:39:01
  • Liczba odsłon: 496
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657168]

przewiń do góry