Deklaracja dostępności

Dane kontaktowe do koordynatora ds. dostępności

  • w zakresie dostępności:
    p. Alicja Stryczniewicz 23 671 70 85 mail: alicja.stryczniewicz@opinogoragorna.pl

Podstawa prawna

  • Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 września 2020 r.. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności pobierz
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
    ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696) pobierz
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) pobierz

 

 


Dostępność architektoniczna

*Budynek przy ul. Z. Krasińskiego 4 w Opinogórze Górnej

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe, wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Budynek wyposażony w podjazd dla wózków, prowadzący do głównych drzwi wejściowych od ul. Z. Krasińskiego 4. Na dole budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej ugopinogora.bip.org.pl

Gmina Opinogóra Górna zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej: ugopinogora.bip.org.pl – Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opinogóra Górna

 Data publikacji strony internetowej: 28.02.2003 r.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 30.08.2020 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,

- dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,

- część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

1) multimediów nadawanych na żywo;

2) multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;

3) dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;

4) map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;

5) treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:

a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo

b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;

6) treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;

7) treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:

a) wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub

b) nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub

c) wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;

8) treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Deklarację sporządzono w dniu: 22 września 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- możliwość skorzystania z syntezatora mowy

- wersję kontrastową

- wyróżnienie odnośników

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu

- zdalny dostęp do tłumacza języka migowego

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe, wbudowane w przeglądarki internetowe, oraz dodatkową funkcjonalność, w postaci menu dostępności, uruchamianego, za pomocą skrótu:

*CTRL oraz U – otwarcie menu dostępności

Menu dostępności zawiera zestaw rozwiązań, ułatwiających korzystanie ze strony Internetowej. Wszystkie funkcje zawarte w menu dostępności, umożliwiają dostosowanie czytelności, oraz wybór właściwej dla konkretnej osoby metody  przekazu informacji.

Standardowe skróty klawiszowe:

*TAB – przejście do kolejnego elementu

*TAB oraz SHIFT – przejście do poprzedniego elementu

*CTRL oraz F – wyszukiwanie

*CTRL oraz „+” - powiększanie treści strony internetowej

*CTRL oraz „-”  - pomniejszanie treści strony internetowej

*CTRL oraz 0 – powrót do standardowego rozmiaru strony internetowej

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: ugopinogora@bip.org.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można zażądać także udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

 


Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Gmina Opinogóra Górna realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Odpowiedni link znajduje się na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

[Liczba odsłon: 1657287]

przewiń do góry