PROTOKÓŁ Nr XXI I/2020

z XXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 11 grudnia

2020 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

 

Stan radnych                           - 15

Uczestniczyło                          - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

            Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały Budżetowej na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Władysławowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie porządku obrad..

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad tj.:

- pkt 3 – podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok;

- pkt 10. – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- pkt. 11 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

Za zmianą porządku obrad głosowało 15 radnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

pkt. 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół    z XXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.             

pkt.3

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy odczytał treść uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021.

Obniża się cenę skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia                  19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 54,45 zł za 1 dt.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021.

pkt. 4 i pkt.5

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna i projekt uchwały Budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opinogóra Górna nierozerwalnie wiąże się                   z budżetem gminy na 2021 rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte          w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z budżetem gminy na dany rok.

Projekt budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok został przygotowany w ustawowym terminie, tj. do 15 listopada 2020 r. Jego szczegółowa analiza została dokonana na wspólnej komisji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2020 r.

Wyszacowane w projekcie na rok 2021 dochody budżetu gminy wynoszą 28 870 000 zł, natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 32 000 000 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3 130 000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 800 000 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek wskazano zaciągnięcie kredytu bankowego. Na tym etapie nie możemy ująć w projekcie budżetu gminy wolnych środków z roku 2020 chociaż wiemy, że zrównoważą one kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu. Wolne środki po wykonaniu roku 2020 i sporządzeniu bilansu organu zostaną wprowadzone po I kwartale 2021 roku. Wtedy to wynik budżetu ulegnie zmianie.

Uwzględniając jednak w tym momencie zaciągnięcie kredytu bankowego w 2021 roku              w kwocie    3 286 569 zł zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 7 032 043,45 zł, tj. 24,36% planowanych dochodów budżetu ogółem.

Do projektu budżetu na 2021 rok przyjętego założenia i wskaźniki określone przez Ministra Finansów w projekcie Ustawy Budżetowej na 2021 rok:

- 1,8% wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja),

- 2,45 % Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- minimalna stawka godzinowa 18,30 zł,

- wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800 zł.

Planowane dochody budżetu gminy składają się z:

- dochodów bieżących – 27 211 592 zł, które stanowią 94% dochodów ogółem.

- dochodów majątkowych – 1 658 408 zł, które stanowią 6% dochodów ogółem.

Wśród dochodów bieżących najwyższe wpływy uzyskujemy z:

1. dochodów podatkowych 9 709 000 zł, tj. 36% dochodów bieżących, w tym najwyższe źródła to:

       - podatek od nieruchomości 3 880 000 zł, wzrost o 40 000 zł w stosunku do roku 2020 zawdzięczamy nowemu obiektowi wybudowanemu na terenie naszej gminy.

- udziały w PIT od osób fizycznych – 3 293 544 zł, wzrost o 41 268 zł. Wpływy te zawdzięczamy pracującym zawodowo mieszkańcom naszej gminy. Udziały dla gmin ustala Ministerstwo Finansów, co roku określając procentowy ich udział.

 -  oraz podatek rolny 2 005 000 zł. W 2021 roku podobnie jak i w 2020 roku w naszej gminie obowiązywać będzie obniżona przez Radę Gminy stawka podatku rolnego – 54,45 zł za 1 dt, co stanowi stawkę 136,13 zł z 1 ha przeliczeniowego. Maksymalna stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. wynosiła 58,55 zł za 1 dt, co stanowi 146,38 zł z 1 ha przeliczeniowego.

2. subwencja ogólna w budżecie gminy to kwota 6 894 180 zł, w tym subwencja oświatowa         4 485 533 zł (spadek do roku poprzedniego o kwotę 387 260 zł). W subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych:

- skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020r.

- skutki finansowe zmiany liczby etapów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi szkół oraz ich pochodne w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 6 437 200 zł. W 2020 roku to była kwota 6 015 320 zł. Wzrost w stosunku do roku 2020 to kwota 421 880 zł.

3. dotacje celowe na zadania zlecone gminie to kwota 8 779 454 zł. Są to dotacje na realizację zadań, za które odpowiedzialny jest budżet państwa. Kwota ta zawyża dochody i wydatki budżetu gminy.

Dochody majątkowe wynoszą 1 658 408 zł i wyszacowane zostały na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie następujących zadań:

- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”. Dofinansowanie tego zadania wynosi 137 700 zł. W finansowaniu tego zadania uczestniczą też mieszkańcy ich wkład wynosi – 45 700 zł. Zadanie to realizujemy od 2019 roku. W ramach zadania wykonano 116 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców naszej gminy. W 2020 roku wykonano 17 powietrznych pomp ciepła oraz 27 kolektorów słonecznych. Z oszczędności przetargowych na tym projekcie w 2021 roku zostaną wykonane dodatkowe instalacje fotowoltaiczne – 11 sztuk.

- „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna”. Dofinasowanie tego zadania wynosi 1 015 008,80 zł. W finansowaniu tego zadania uczestniczą też mieszkańcy ich wkład wynosi 400 000 zł. W ramach tego zadania zostanie wymienionych 50 kotłów mieszkańcom naszej gminy.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również sprzedaż kilku działek gminnych - 60 000 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 32 000 000 zł, z tego:

- 5 780 379,36 zł stanowią wydatki majątkowe, tj. 18% wydatków ogółem.

Dla przykładu w gminach sąsiadujących:

- Sońsk 2 014 000 zł, tj. 5% wydatków ogółem,

- Regimin 3 669 950,85 zł, tj. 13% wydatków ogółem,

- Ciechanów 11 564 679,44 zł, tj. 26% wydatków ogółem,

- Grudusk 4 800 000 zł, tj. 24% wydatków ogółem.

- oraz 26 219 620,64 zł stanowią wydatki bieżące, tj. 82% wydatków ogółem.

Największą pozycję wydatków budżetu gminy stanowią wydatki na rodzinę – 8 945 813,96 zł, tj. 34% wydatków bieżących. Dotacja z budżetu państwa pokrywa te wydatki w kwocie 8 718 000 zł, tj. w 97% a budżet gminy w kwocie 227 813,96 zł, tj. w 3% .

Pokaźną kwotę stanowią wydatki na oświatę – 8 261 719,80 zł, tj. 32% wydatków bieżących ogółem. Subwencja pokrywa wydatki oświaty w kwocie 4 485 533 zł, tj. w 54% a budżet gminy 3 579 467 zł, czyli w 43% oraz środki unijne w kwocie 196 719,80 zł, tj. w 3%.

Wydatki na administrację publiczną stanowią w budżecie kwotę 3 239 985,52 zł, tj. 12% wydatków ogółem.

W budżecie gminy na 2021 rok po raz kolejny występuje fundusz sołecki, który opiewa na łączną kwotę 638 515,51 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa przeznaczyły środki głównie na:

- drogi gminne 44% funduszu sołeckiego,

- remonty i doposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich, zakup kontenerów i zagospodarowanie terenu wokół kontenerów – 31% funduszu sołeckiego,

- modernizację oświetlenia ulicznego – 11% funduszu sołeckiego,

- na siłownie zewnętrzne, kąciki rekreacji, place zabaw – 8% funduszu sołeckiego,

- pozostałe zadania, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych, nasadzenia zieleni, czujnik zanieczyszczeń, itp. – 6% funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy kwotę 5 780 379,36 zł i składają się na następujące zamierzenia inwestycyjne:

- zadania w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (wraz z dokumentacjami) – łącznie 370 tys. zł, (inwestycje jednoroczne plus WPF)

- na dokumentacje projektowo-kosztorysowe na budowę, przebudowę oraz modernizację dróg gminnych – 85 tys. zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 tys. zł (Kołaczków, Bogucin, Elżbiecin, Opinogóra Dolna, Wilkowo),

- w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych na terenie gminy zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 1 800 000 zł. Jest to plan wyjściowy, który zapewne będziemy zwiększać w toku realizacji budżetu gminy. W pierwszej kolejności planuje się wykonanie dróg:

- na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego – 350 tys. zł, z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych, tj. Przebudowę drogi powiatowej nr 1237W od km 6+500 do km 8+600 (odcinek od ul. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej do miejscowości Patory) – etap I – wykonanie warstw podbudowy pod poszerzenie jezdni zgodnie z projektem budowalnym i decyzja ZRiD.

- zakup gruntów i nieruchomości do zasobu mienia gminnego – 30 tys. zł,

- zakup budynku kontenerowego dla miejscowości Przedwojewo i Rąbież – 44 tys. zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 tys. zł,

- wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla Osp Opinogóra Górna – 200 tys. zł,

- na zadania w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego 100 tys. zł, w tym z funduszu sołeckiego 68 tys. zł (Chrzanowo, Rembówko, Kołaki Kwasy, Władysławowo, Kołaczków, Janowięta, Opinogóra Dolna),

- na modernizację obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie naszej gminy – 100 tys. zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 32 tys. zł (Czernice, Długołęka).

- na modernizację boisk sportowych na terenie gminy 15 tys. zł,

- na modernizację placów zabaw 15 tys. zł (Kołaki Kwasy),

- utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Opinogóra Górna – 15 tys. zł (fundusz sołecki Opinogóra Górna).

Zadania inwestycje i bieżące zapisane w WPF:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna” – etap II – 989 587,13 zł na 2021 rok, a na 2022 rok – 1 015 288,11 zł.

- Rozbudowa i termomodernizacja SP w Kołaczkowie” – 10 412,87 zł. Zadanie wprowadzone w roku 2020 nie można było go pominąć przy projekcie. Zadanie tożsame z „Termomodernizacja….”

- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Opinogóra Górna - etap II – 1 415 tys. zł,

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo – 217 tys. zł.

- „Proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w Opinogórze Górnej” – 77 793 zł. Dofinansowanie tego zadania wynosi 34 996 zł.

 -  „Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej” – 196 719,80 zł. Kontynuacja projektu od roku 2019.

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza… – projekt ASI – 4 900 zł. Kontynuacja projektu z Marszałkiem WM od 2016 roku.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono:

Środki na wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 50 000 zł – trwałość projektu „Przedszkole marzeń w gminie Opinogóra Górna”.

Na funkcjonowanie 9 jednostek OSP zabezpieczono środki 297 500 zł.

Na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego zabezpieczono środki na poziomie roku 2020, tj. 145 000 zł.

Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (GOK i BIBLIOTEKA) w 2021 roku przeznaczono kwotę 473 000 zł.

W budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej - Klubu Seniora w Dzboniu - 130 tys. zł.

Na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zabezpieczono 48 500 zł, tyle ile uwzględnia strona dochodów budżetu gminy. Do końca stycznia przedsiębiorcy składają oświadczenia o rocznej sprzedaży napojów alkoholowych, po których okaże się, że ich sprzedaż wzrosła w stosunku do pierwotnych założeń. Wzorem lat ubiegłych plan dochodów i wydatków na ten program wzrośnie.

Na gospodarkę odpadami zabezpieczono w budżecie gminy 1 018 000 zł (wykonawca, plus inkaso dla sołtysów, inne wydatki systemu). Po stronie dochodów zaplanowano wpływ z tego tyłu w kwocie 900 000 zł. Obowiązująca stawka to 16 zł minus 2 zł za posiadanie kompostownika.

Szanowni Państwo, budżet na 2021 rok został opracowany na miarę możliwości, a nie na miarę wszystkich potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Plan dochodów budżetu gminy nie uwzględnia wszystkich planowanych do pozyskania dotacji i środków zewnętrznych. Po podpisaniu stosownych umów w 2021 roku będą one wprowadzane do budżetu gminy wtedy strona wydatków budżetu gminy przede wszystkim wydatków majątkowych (inwestycyjnych) ulegnie zwiększeniu.

Radni gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Opinogóra Górna

Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę Budżetową na 2021 rok.

pkt. 6

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany WPF dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok. łączne dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 33 394 070, 48 zł w tym: dochody bieżące 29 791 976,04 zł, dochody majątkowe 3 602 094,44 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 35 620 512,74 zł w tym wydatki bieżące 28 652 341,96 zł, wydatki majątkowe 6 968 170,78 zł;

- aktualizacji pozycji 10.11 WPF wydatki podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wg. Stanu na dzień 30 listopada 2020 r. wynoszą 81 781,48 zł.

Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 2 226 442,26 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych,          o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 342 152,60 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 884 289,66 zł. W 2020 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 924 000 zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych środków z roku 2019. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2020 roku 4 545 474,45 zł, tj. 13,62% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

W zakresie przedsięwzięć WPF dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących:

1) dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących zadania pn. „Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej” na kwotę 15 000 zł.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących:

1)wprowadza się nowe zadanie pn. „Dostawa oleju opalowego lekkiego do celów grzewczych dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna”. Ustala się limit wydatków dla tego zadania na 2021 rok – 170 000 zł;

2) wprowadza się nowe zadanie pn.”Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej”. Ustala się limit wydatków dla tego zadania na 2021rok – 150 000 zł.

3) wprowadza się nowe zadanie pn.”Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej”. Ustala się limit wydatków dla tego zadania na rok 2021 – 40 000 zł;

4) wprowadza się nowe zadanie pn.”Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie”. Ustala się limit wydatków dla tego zadania na rok 2021 – 52 100 zł;

5) wprowadza się nowe zadanie pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla gminy w latach      2022 – 2023”. Ustala się limit wydatków dla tego zadania na 2021 rok – 7 134 zł.

 

            Radni gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 

pkt.7

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

Zmiany dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy.

Po stronie dochodów budżetu gminy :

- zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 296 804 zł;

- zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 285 613 zł;

1) w dziale 750 Administracja Publiczna następuje zmniejszenie planu dochodów bieżących na kwotę 43 088 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;

2) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie następuje zwiększenie planu dochodów bieżących na kwotę 12 200 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci                 w przedszkolu przy szkole podstawowej w Opinogórze Górnej;

3) w dziale 852 Pomoc Społeczna następują zmiany:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2020 z dnia 30.11.2020 r. zwiększenie planu dotacji na 2020 r. o kwotę 1 991 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,                o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2020 z dnia 30. 11.2020 r. zwiększenie planu dotacji na 2020 rok o kwotę 25 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną  w środowisku       w roku 2020 na podstawie aktualizacji zapotrzebowania;

4) w dziale 854 Edukacja Opieka Wychowawcza następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 18.08.2020 r. zwiększenie planu dotacji na 2020 r. o kwotę 8 800 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

5) w dziale 855 Rodzina następuje zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim Nr WPS-IV.946.2.13.2020 z dnia 15.10.2002 r. zwiększenie planu dotacji na 2020 r. o kwotę 425 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid 19. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy;

6) w dziale 926 Kultura Fizyczna następuje korekta w kwocie 242 500 zł zastosowanej kwalifikacji budżetowej dla środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub edycja 2017 dotacji z Ministerstwa Sportu otrzymanych na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego w m. Opinogóra Górna” przekazanych gminie jako refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Następuje również zwiększenie planu dochodów majątkowych o 30 888 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania dla tego zadania.

Po stronie wydatków budżetu gminy:

- zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 44 840 zł;

- zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 33 649 zł;

1) w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa następują przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 2 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

2) w dziale 801 Oświata i Wychowanie następują przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 15 000 zł (zmniejszenie, zwiększenia) objętych WPF w ramach projektu pn. „Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej”;

3) w dziale 851 Ochrona Zdrowia następują przesunięcia w planie wydatków bieżących związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dl Gminy Opinogóra Górna na kwotę 2 050 zł (zmniejszenie, zwiększenie);

4) w dziale 852 Pomoc Społeczna następują zmiany:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększenie planu wydatków na 2020 rok o kwotę 1 991 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmniejszenie planu wydatków na 2020 r. o kwotę 25 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2020 na podstawie aktualizacji zapotrzebowania.

Ponadto na wniosek Kierownika GOPS w Opinogórze Górnej następują przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 1 5000 zł (zmniejszenie, zwiększenie);

5) w dziale 854 Edukacja Opieka Wychowawcza następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 18.08.2020 r. zwiększenie planu dotacji na 2020 r. o kwotę 8 800 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

6) w dziale 855 Rodzina następuje zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim Nr WPS-IV.946.2.13.2020 z dnia 15.10.2020 r. zwiększenie planu o kwotę 425 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid 19. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy.

Ponadto na wniosek Kierownika GOPS w Opinogórze Górnej następują przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 8 074 zł (zwiększenie, zmniejszenie);

7) w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego następują przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 5 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

 

            Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 r.

 

pkt.8

             Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo II.

            Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo II.

 

pkt.9

            Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zapisu w Statucie tj: wydawania zaświadczeń przez GOPS dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

            Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

 

pkt.10

            Pani Natalia Goździewska Kierownik USC omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej.

 

            Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie               w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

pkt.11

            Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała stanowisko Rady gminy Opinogóra Górna.

Nasza Gmina jest częścią mazowieckiej Wspólnoty regionalnej, którą współtworzymy od roku 1999. To również dzięki wysiłkom mieszkańców naszych „małych ojczym” Województwo Mazowieckie jest w czołówce najsilniejszych gospodarczo regionów europejskich i liderem polskich województw. Uważamy, że Mazowsze oraz jego Mieszkańcy zasługują na szansę dalszego rozwoju swojego regionu. Nie godzimy się na arbitralne rozstrzyganie o naszym losie za naszymi plecami oraz plecami mieszkańców — członków naszych wspólnot samorządowych. Rada Gminy Opinogóra Górna wyraża zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego podziału Województwa Mazowieckiego. Rozdzielenie wspólnego organizmu na dwie, odrębne części doprowadzi do poważnych problemów z ich funkcjonowaniem. Konsekwencją podziału będzie skazanie centralnej części Mazowsza (posiadającej wysokie dochody własne) na wpłacanie gigantycznej kwoty tzw. „janosikowego”, które zostanie- przetransferowane do wszystkich pozostałych 16 województw. To oznacza że tzw. Mazowsze regionalne wprawdzie otrzyma swoją część „janosikowego”, ale będzie to nieporównywalnie mniej środków finansowych, niż obecnie organy Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazują na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg, organizacją przewozów kolejowych, utrzymaniem instytucji kultury i szpitali, zlokalizowanych na tym terenie. W konsekwencji, przy znacząco obniżonym poziomie dochodów (dochody z CIT spadną do poziomu 13%!) konieczne będzie pokrywanie kosztów funkcjonowania „zdublowanej” administracji samorządowej do obsługi zadań o charakterze wojewódzkim, co znacząco wpłynie na możliwości wydatkowe w obszarze usług publicznych. m.in. ochrony zdrowia., edukacji publicznej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, utrzymania dróg wojewódzkich i połączeń kolejowych. Rada Gminy Opinogóra Górna podkreśla, że propozycja podziału musi zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza oraz uzależniona od wyników konsultacji.

 Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego głosowało:

za 14 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się – 0.

pkt.12

Sprawy bieżące

Pani Przewodnicząca Rady Gminy i Pan Wójt Gminy podziękowali radnym, sołtysom, pracownikom za dotychczasową współpracę oraz złożyli życzenia świąteczne.

pkt.13

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXII Sesji Rady Gminy.

 

 

            Protokółowała                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                                 /-/ Jolanta Grochowska                                 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-12 08:54:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-12 09:02:11
 • Liczba odsłon: 399
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662125]

przewiń do góry