Protokół:

 

•         Nr XXVII/131/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo - przesłana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Prawny, Załączniki Nr 1 , 2 , 3

•         Nr XXVII/132/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo,, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna,- Załącznik

•         Nr XXVII/133/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - przesłana do RIO

•         Nr XXVII/134/09 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009-2032",

Załącznik do uchwały nr XXXVII/134/09

         Nr XXVII/135/09 w sprawie upoważnienia Pani Ewy Żurawskiej-kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

•         Nr XXVII/136/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,- Załacznik

•   Nr XXVII/137/09 w sprawie wprowadzenia zmiany w wysokości
wkładu własnego do projektu systemowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji    przez    Gminny    Ośrodek    Pomocy    Społecznej    w Opinogórze Górnej,

•        Nr XXVII/138/09 w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2009 Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - Załącznik

•        Nr XXVII/139/09 w sprawie powołania Komisji doraźnej do rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich,

•        Nr XXVII/140/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r -przekazana do RIO, Załaczniki Nr 1 , 2

•        Nr XXVII/141/09 w sprawie przystąpienia Gminy Opinogóra Górna do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1 )"Przy śpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",

Nr XXVII/142/09 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-07 08:38:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 09:16:11
  • Liczba odsłon: 871
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662922]

przewiń do góry