Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy wydatków Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opinogórze na   2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy wydatków Gimnazjum w Opinogórze Górnej na 2009 rok

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy wydatków Szkoły Podstawowej – Dzbonie na 2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy wydatków Szkoły Podstawowej   - Wola Wierzbowska na 2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy wydatków Szkoły Podstawowej   - Kołaczkowo

Na 2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy wydatków Szkoły Podstawowej   - Opinogóra Górna na 2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej na 2009 rok

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy wydatków Urzędu Gminy Opinogóra Górna na rok 2009

……………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/09

Układ wykonawczy dochodów Urzędu Gminy Opinogóra Górna na rok 2009

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................

Zarządzenie nr 1/09

z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2009.

..................................................................................................................................

Zarządzenie nr 2/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 3/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 4/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 6 lutego 2009r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 5/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 6 lutego 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 6/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 6 lutego 2009r.

w sprawie upoważnienia Pani Ewy Żórawskiej – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 7/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 6 lutego 2009r.

W sprawie upoważnienia Pani Ewy Żórawskiej – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania a także do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 8/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 6 lutego 2009r.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wszystkich czynności prawnych wynikających ze złożenia przez Gminę Opinogóra Górna wniosku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 9/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 12 lutego 2009r.

W sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienia komunalne oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 10/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 11/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 12/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie upoważnienia inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 13/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia   12 lutego 2009r.

  w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 14/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 9 marca 2009r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-2/09 na drogę gminną nr 120729W Patory   - Rembówko   - Bogucin na odcinku od km 0+000,00 do km 1+200,00

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 15/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 09.03.2009r.

Zatwierdzające regulamin w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli   na rok 2009.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 16/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 marca 2009r.

w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Stanu Technicznego Pojazdu Samochodowego marki „Żuk” A-06-B pożarniczy nr rej. CIV 67-94

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 17/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 12 marca 2009r.

  W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki „Żuk” A-06-B, na rzecz „Dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot w Trzciance

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/09

Sprawozdanie roczne z wykonani   planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2008

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 18/09

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za   2008 rok

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 18/09

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2008 rok

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/09

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna   za rok 2008

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 18/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 16 marca 2009r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 20/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-1/09 na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Kołaczkowie”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 21/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących   mienie komunalne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 22/2009

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 23/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 27 marca 2009r.

W sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 24/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 31 marca 2009r.

W sprawie zmian   w budżecie gminy na 2009 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 25/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 31 marca 2009r.

w sprawie   zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy Opinogóra Górna na rok 2009.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 26/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 6 kwietnia 2009r.

w sprawie upoważnienia Pani Natalii Goździewskie j do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego u dłużników alimentacyjnych

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 27/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 27.04.2009 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzboniu , Kołaczkowie, Opinogórze Górnej oraz Woli Wierzbowskiej do prowadzenia książki obiektu budowlanego

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 28/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 27.04.2009 roku

w sprawie : upoważnienia do prowadzenia książki obiektu budowlanego

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 29/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 27 kwietnia 2009r.

w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku zysku i strat za 2008 rok instytucji kultury

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 30/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie: nabycia w drodze sprzedaży nieruchomości w zasób mienia gminnego

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie Nr 31/09  

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 13 maja 2009r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

................................................................................................................................

Zarządzenie nr 32/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 15 maja 2009r.

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z . 341-4/09 na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Dzbonie”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 33/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 22 maja 2009r.

W sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Zarządzenie nr 34/2009

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie prawa pierwokupu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 35/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 29 maja 2009r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców   warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-6/09 na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej i budowę odcinka sieci wodociągowej zasilającego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Zarządzenie nr 36/09

Wójta gminy Opinogóra Górna z dnia 1 czerwca 2009

 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Opinogórze Górnej.

...............................................................................................................................

Zarządzenie nr 37/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 2 czerwca 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-5/09 na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 38/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 17 czerwca 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z 341-8/09 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części Gminy Opinogóra Górna”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 39/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 19 czerwca 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-7/09 na „Przebudowę drogi gminnej Elżbiecin – Czernice od 0+000 do km 3 +692,09”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 40/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr   2 do Zarządzenia nr 41/09

Zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu gminy realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy w 2009 roku

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/09

Zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetowych Urzędu Gminy Opinogóra Górna w 2009 roku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 41/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy Opinogóra Górna na rok 2009r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 42/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 1 lipca 2009r.

w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 43/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 3 lipca 2009r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej dla kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora Gimnazjum w Opinogórze Górnej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Zarządzenie nr 44/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 3 lipca 2009r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego przez Dorotę Franckiewicz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 45/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 3 lipca 2009r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego przez Ewę Antczak.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 46/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 3 lipca 2009r.

w sprawie: zatrudnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 48/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-9/09 na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin – Czernice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 49/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie: zbycia, nabycia w drodze zmiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 51/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 24 sierpnia 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-11/09 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000zł.”

……………………………………………………………………………………………………………………......................

Zarządzenie nr 52/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 25 sierpnia 2009r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

.........................................................................................................................

Zarządzenie nr 53/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-10/09 na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/09

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2009r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1c do Zarządzenia nr 54/09

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 54/09

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2009r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 54/09

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 54/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 roku

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 55/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 1 września 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-12/09 na „Dostawę używanego samochodu pożarniczego typu GBA”

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 56/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 8 września 2009r.

w sprawie: powołania komisji do spraw postępowania z dokumentacją z wyborów   posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 57/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 11 września 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-13/09 na „Remont Sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u”.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 58/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 14 września 2009r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z-341-14/09 na „Dostawę używanego samochodu pożarniczego średniego”.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 59/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 września 2009r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-15/09 na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej II”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 60/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 61/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy Opinogóra Górna na rok 2009.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 62/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie: ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Opinogóra Górna i jednostki budżetowej – Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej związanego z realizacją projektu „Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części Gminy Opinogóra Górna”

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik do Zarządzenia nr 63/2009

Wytyczne do prowadzenia ewakuacji w przypadku , gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 63/2009

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Szefa Obrony   Cywilnej Gminy

Z dnia 1 października 2009r.

  W sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcję ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 64/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 22 października 2009r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-18/09 na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 65/2009

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 6 listopada 2009r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr   66/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 6 listopada 2009r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy na 2010 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja

  o stanie mienia komunalnego gminy Opinogóra Górna wg stanu na dzień 15 listopada 2009 roku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prognoza kwoty długu spłat na rok 2010 i lata następne

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2010

Wydatki na programy i projekty finansowe z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2010

  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2010

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami   inwestycyjnymi

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2010

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2010

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2010

Dotacje podmiotowe   w 2010r.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2010

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń   na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2010r.

Wydatki majątkowe

………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2010

Wydatki bieżące

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010

Wydatki

………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010

  Dochody

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik do Zarządzenia nr 67/09

Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2010

Rady Gminy Opinogóra Górna

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr   67/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

………………………………………………………………………………………………………………...........

Zarządzenie nr 68/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 20 listopada 2009r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wszystkich czynności prawnych wynikających ze złożenia przez Gminę Opinogóra Górna wniosku projektu konkursowego pt.”Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

………………………………………………………………………………………………………………...........

Zarządzenie nr 69/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 23 listopada 2009r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez   Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-19/09 na zadanie inwestycyjne pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000zł”

……………………………………………………………………………………………………………….........

Zarządzenie nr 70/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego przez Pawła Cejmera.

………………………………………………………………………………………………………………….......

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71/09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

…………………………………………………………………………………………………………………......

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/09

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2009 rok

…………………………………………………………………………………………………………………….....

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/09

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2009 rok

…………………………………………………………………………………………………………………......

Zarządzenie nr 71/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

………………………………………………………………………………………………………………….....

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/09

Zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Gminy realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w 2009r roku

…………………………………………………………………………………………………………………....

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/09

Zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetowych Urzędu Gminy Opinogóra Górna   w 2009 roku

…………………………………………………………………………………………………………………....

Zarządzenie nr 72/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na rok 2009.

…………………………………………………………………………………………………………………....

Zarządzenie nr 73/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 10 grudnia 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-22/09 na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2009 do 17.12.2012”.

……………………………………………………………………………………………………………….....

Zarządzenie nr 74/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 15 grudnia 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-20/09 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra Górna , parking na działce 41/6”

……………………………………………………………………………………………………………….....

Zarządzenie nr 75/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.341-23/09 na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u III”

……………………………………………………………………………………………………………….....

Zarządzenie nr 76/09

  Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………......

Zarządzenie nr 77/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy Opinogóra Górna na rok 2009r.

………………………………………………………………………………………………………………...

Zarządzenie nr 79/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych Gminy Opinogóra Górna

……………………………………………………………………………………………………………...

Zarządzenie nr 82/09

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie upoważnienia Pana Piotra Czyżyka do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-18 14:16:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-26 14:25:39
  • Liczba odsłon: 849
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662912]

przewiń do góry