PROTOKÓŁ Nr XXVII/2021

z XXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

                     28 maja 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

Stan radnych    - 15

Uczestniczyło   - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk – Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
5. Kotwica w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.  

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia  sportowcom z Gminy Opinogóra Górna:

Hubertowi Bagińskiemu  w podnoszeniu ciężarów;  

Janowi Głowackiemu  w boksie;

Filipowi Gnas  w piłce nożnej                                                                   

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na  2021 rok.

 Zmiany dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na rok 2021 wynoszą 30 605 083,02 zł w tym dochody bieżące                           28 690 480,12 zł, dochody majątkowe  1 914 602,90 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 35 115 726,54 zł w tym wydatki bieżące 27 723 876,27 zł, wydatki majątkowe 7 391 850,27 zł.

Budżet Gminy Opinogóra Górna na rok 2021 zamyka się deficytem w kwocie 4 510 643,52 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 025,82 zł oraz z wolnych środków, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 550 617,70 zł.

W roku 2021 planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 800 000 zł. Spłata zostanie pokryta

z wolnych środków z roku 2020.

Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2021 roku wyniesie 3 745 474,45 zł, tj. około 12% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok głosowało:

- za 15 radnych

- przeciw 0 radnych

-wstrzymało się 0 radnych

pkt. 4

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Po stronie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 173 104 zł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo następuje zwiększenie (utworzenie) planu dochodów majątkowych o kwotę 170 000 zł. Gmina otrzymała promęsę w zakresie przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „przebudowa drogi gminnej

Załuże-Imbrzyki i Sosnowo etap I”.

W dziale 851 – ochrona zdrowia następuje  wpływ refundacji poniesionych wydatków w kwocie 3 104 zł przez gminę w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) za miesiąc marzec 2021 rok.

Po stronie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 665 390,58 zł;

- zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 492 286,58 zł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo następuje:

- zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych o 2 000 zł;

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na badanie ciśnienia w hydrantach.

Ponadto w dziale tym dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 131,58 zł (zmniejszenia, zwiększenia).

W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zmian:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 170 000 zł na zadaniu pn. „przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Załuże – Imbrzyki i Sosnowo etap I”;

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 170 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna”. Środki przenosi się do działu 700 i 921 oraz pozostałe zwiększenia planu wydatków.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok:

- sołectwo Patory dokonało zmiany wniosku. Z zakupu materiału na drogi (- 7 653,35 zł) i transportu tego materiału (- 2 801,65 zł) przesunięto środki na zakup zamiatarki do dróg (+ 10 455 zł). W wyniku tej zmiany powstaje nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup zamiatarki dla sołectwa Patory” z planem 10 455 zł;

- sołectwo Władysławowo dokonało zmiany wniosku. Z zadania modernizacja oświetlenia ulicznego przesunięto środki na monitoring miejscowości (+ 9 000 zł). W wyniku tej zmiany powstaje nowe zadanie majątkowe pn, „Monitoring w miejscowości Władysławowo”.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa następuje:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 58 500 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II”;

- zwiększenie (utworzenie) planu wydatków majątkowych na kwotę 41 000 zł pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap III” (Ośrodek Zdrowia w Opinogórze Górnej);

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o 42 500 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów i nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje przesunięcie w planie wydatków majątkowych na kwotę 300 000 zł z zadania pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opinogóra Górna” środki przenosi się na udzielenie dotacji dla OSP Opinogóra Górna z przeznaczeniem na zakup, nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki.

W dziale 750 – administracja publiczna dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 1 000 zł (zwiększenie, zmniejszenie).

W dziale 801 – oświata i wychowanie następują przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 1 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

W dziale 851 – ochrona zdrowia następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 104 zł w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) za miesiąc marzec 2021 r.

W dziale 852 – pomoc społeczna następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2021 r:

- sołectwo Zygmuntowo dokonało zmiany wniosku. Z zakupu wyposażenia świetlicy przesunięto środki na zakup ziemi, krzewów i drzew ozdobnych (+ 700 zł);

- sołectwo Władysławowo dokonało zmiany wniosku. Z modernizacji oświetlenia ulicznego (9 000 zł) przesunięto środki na monitoring.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje utworzenie planu wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Zygmunta w Opinogórze Górnej na renowację zabytkowego Ołtarza Wniebowzięcia NMP.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok. Sołectwo Zygmuntowo dokonało zmiany wniosku. Z zakupu wyposażenia świetlicy (- 700 zł) przesunięto środki na zakup ziemi, krzewów i drzew ozdobnych.

Za  przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za 15 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 5

 Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

            Na okres od 30 maja 2021 r. do dnia 29 maja 2022 r. zatwierdza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna w wysokości 2,74 zł plus podatek VAT, a w miejscowości Pomorze w wysokości 3 ,45 zł plus podatek VAT.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

 głosowało:

-  za - 15 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt.6

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

pkt. 7

Sprawy bieżące

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował o:

  1. Nowo wydanym Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego;
  2. obowiązku spisowemu - obowiązującą formą jest samospis internetowy.
    Metoda uzupełniająca to spis przez telefon i na infolinii spisowej.

Pan Jerzy Wojciech Komorowski zgłosił  wniosek o wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Woli Wierzbowskiej.

              Pani Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli wszystkim samorządowcom życzenia z okazji Dnia Samorządowca.      

pkt.8

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVII Sesji Rady.

 

 

        Protokółowała                                                          Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                                  /-/ Jolanta Grochowska

 

 

                                                                      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-11 11:28:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:39:26
  • Liczba odsłon: 228
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657321]

przewiń do góry