VII SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
Transmisja wideo


  PROTOKÓŁ   Nr VII/2018

z    VII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej   w dniu 14 czerwca 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy   w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10 00   i zakończono o godz. 12 00 .


Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1. Piotr Czyżyk -   Wójt Gminy

2. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała   radnych, wójta gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy i przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

            Porządek obrad sesji   przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

3. Raport o stanie Gminy:

1) wystąpienie Wójta Gminy;

2) debata nad raportem.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Opinogóra Górna.

13 . Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie obrad.

            Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów dotyczących podjęcia uchwał:

-        w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników,

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu,

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

            Rada Gminy w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 15 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek.            

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,   że protokół z VI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.            

 

pkt 3

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy zabrał głos w sprawie raportu o stanie Gminy Opinogóra Górna za rok 2018.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport w formie papierowej w terminie ustawowym został przedłożony Radzie Gmin. Został również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta za rok 2018. Treść raportu zawiera informacje:

- ogólne

- realizacji polityk, programów i strategii

- finansach

- jednostkach organizacyjnych gminy

- ilości mieszkańców gminy

- ochronie zdrowia

- pomocy społecznej

- działalności inwestycyjnej

- gospodarce mieszkaniowej i komunalnej

- transporcie

- ochotniczych strażach pożarnych

- sprawach obywatelskich

- statystyce dotyczącej decyzji, zarządzeń i uchwał

- przestępczości w gminie

- edukacji

- bibliotece

- centrach, domach kultury, klubach i świetlicach

- przedsiębiorcach

- ochronie środowiska

- planowaniu przestrzennym.

            Pan Wójt poinformował, że raport przygotował wspólnie z pracownikami urzędu bez zaangażowania środków i firm zewnętrznych następnie streścił dane zawarte w tym raporcie.

 

            W debacie nad raportem   głos zabrał Pan Robert Goździewski Wiceprzewodniczący Rady Gminy i przekazał informację, że raport był szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji, zawiera szczegółowe informacje na temat gminy.

 

pkt 4

            Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały
w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

            Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

 

pkt 5

            W sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 głos zabrał Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk.

            Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na 2018 rok po uwzględnieniu zmian
w ciągu roku wyniósł:

- po stronie dochodów   25 466 846,04 zł , co stanowi 98,99 % ich planu rocznego,

- natomiast po stronie wydatków 26 084 745,51 zł , co stanowi 90,69% ich planu rocznego,
w tym:

-wydatki bieżące stanowiły 79 % wydatków ogółem, tj. 20 646 365,48 zł,

- wydatki majątkowe stanowiły 21 % wydatków ogółem, tj. 5 438 380,03 zł.

Wynik budżetu roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 876 080,08 zł .

W 2018 roku dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę 1 000 000 zł. Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w kwocie 95 097,13 zł.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 4 079 474,45 zł, co stanowi
16,19 % wykonanych dochodów ogółem.
W   latach 2017 - 2018 roku zaciągnięto preferencyjną pożyczkę długoterminową
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 2 499 474,45 zł,
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej.”

Jedną z większych pozycji dochodów budżetu gminy są dochody podatkowe.   W 2018 roku ich wpływy wyniosły 8 667 063 zł. Ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł    34 %. Znaczącą pozycję w strukturze dochodów podatkowych stanowiły:

- podatek od nieruchomości 3 436 209,50 zł, tj. 40 % dochodów podatkowych,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2 876 556,84 zł, tj. 33 % dochodów podatkowych. Udziały te z roku na rok rosną, a zawdzięczamy je pracującej części mieszkańców naszej gminy.

- podatek rolny 1 883 954,78 zł, tj. 22 % dochodów podatkowych,

- podatek od środków transportowych 234 159,20 zł, tj. 3 % dochodów podatkowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 203 021 zł, tj. 2 % dochodów podatkowych.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2018 roku nie wpłynęło do budżetu gminy 553 477,76 zł, co niekorzystnie wpłynie na kwotę subwencji wyrównawczej dla gminy w najbliższych latach.

W 2018 roku dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 21 919,60 zł.

Łączne saldo należności wymagalnych na koniec 2018 roku wyniosło 1 129 261,72 zł, w tym największa zaległość dotyczy:

- zaliczki i funduszu alimentacyjnego 731 381,77 zł,

- podatku rolnego 176 746,66 zł,

- podatek od nieruchomości 85 517,10 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 86 559,52 zł.

W 2018 roku zrealizowano liczne projekty ze środków zewnętrznych, które opiewały na łączną kwotę 869 485,10 zł, w tym:

1) z dotacji otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 465 799,60 zł zrealizowano następujące projekty:

  „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość” – 136 010,57 zł,

– projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej pn. „Zintegrowana sieć wsparcia aktywizacji społeczno–zawodowej w Gminie Opinogóra Górna”, „Rozwój usług środowiskowych w „Świetlicy pod kasztanami” w Opinogórze Górnej” oraz „Nie dla wykluczenia – aktywizacja społeczno–zawodowa w Gminie Opinogóra Górna” – 264 263,03 zł,

– „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 30 900 zł,

– „Ścieżka pieszo–rowerowa stanowiąca proekologiczny szlak turystyczno – dydaktyczny
w Opinogórze Górnej” - 34 626 zł.

  2) z dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w kwocie 403 685,50 zł zrealizowano następujące zadania:

– „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołaczków - Kobylin” dofinansowaną
z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100 000 zł,

– „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Gminie Opinogóra Górna” dofinansowaną
z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 148 592,50 zł,

– „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Kołaczków” dofinansowaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” – 61 922 zł,

– „Wykonanie placu zabaw przy budynku OSP w m. Opinogóra Górna” dofinansowaną
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – 10 000 zł,

– „Modernizację i wyposażenie boiska sportowego w Kołaczkowie” dofinansowaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – 10 000 zł,

– zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 34 254 zł,

  remont strażnicy w Sosnowie – 23 742 zł,

  zakupiono sprzęt specjalistyczny (aparaty tlenowe) dla OSP Kołaczków – 5 175 zł,

– projekt realizowany przez SP Kołaczków w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Niepodległa 2018” – 10 000 zł.

Wydatki inwestycyjne gminy w 2018 roku wyniosły 5 438 380,03 zł, tj. 21 % wydatków ogółem budżetu gminy.   Tak wysoki wskaźnik inwestycyjny udało się gminie zrealizować w latach 2009-2011 ale przy dużym wsparciu kredytów bankowych.

Najpoważniejszą pozycją wydatków inwestycyjnych gminie były wydatki związane z przebudową i modernizacją dróg na terenie naszej gminy – 3 144 322,97 zł .

W 2018 roku wykonano:

- Przebudowę drogi gminnej w m. Rembowo na odcinku 770 mb za kwotę 294 229,87 zł,

- Przebudowę drogi gminnej w m. Łęki – etap II na odcinku 813 mb za kwotę 400 485,69 zł,

- Przebudowę drogi gminnej w m. Kołaczków - Kobylin na odcinku 700 mb za kwotę 456 843,15 zł.         

Na zadanie to otrzymaliśmy dotację ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100 000 zł.

- Przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek na odcinku 390,5 mb za kwotę 443 867,88 zł.

- Wykonano Ścieżkę pieszo – rowerową stanowiącą proekologiczny szlak turystyczno – dydaktyczny w Opinogórze Górnej   za kwotę 69 565,87 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania w ramach programu LIDER na kwotę 34 626 zł.

- Na wydatki w zakresie zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej KDL1 z włączeniem do drogi krajowej w miejscowości Władysławowo” – wydatki w 2018 roku wyniosły
2 030 zł.

- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Patory za kwotę 289 333,27 zł.

- Przebudowę i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Władysławowo za kwotę 396 949,89 zł. W 2018 roku wykonano modernizację ulicy Ogrodowej i Osiedlowej.

- Dokonano modernizacji dróg gminnych na łączną kwotę 223 470,65 zł, w tym
ul. Mickiewicza w Opinogórze Górnej, Wierzbowo oraz Łaguny.

- Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe na przebudowę dróg gminnych w m. Załuże-Imbrzyki-Sosnowo, Pomorze, Pałuki, Wólka Łaniecka, Przytoka, Goździe za kwotę 67 546,70 zł.

- Udzielono 500 000 zł pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów- Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Ciechanów – Opinogóra.

Kolejną znaczącą pozycją wydatków inwestycyjnych były wydatki związane z kontynuacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej”– 1 051 773,88 zł.

W zakresie budowy sieci wodociągowych w 2018 roku wydatkowano   160 637,48 zł. Sieci zostały wybudowane w m. Władysławowo (76,5 mb) oraz w m. Chrzanówek (264,5 mb).

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Opinogóra Dolna 129 150 zł.

Zakupiono grunty do zasobu mienia gminnego – 39 756,68 zł.

Dokonano modernizacji świetlic wiejskich na terenie naszej gminy za kwotę 83 307,18 zł.
Z tego na budynek po ośrodku zdrowia w Kołaczkowie oraz świetlice wiejskie
w Wierzbowie, Woli Wierzbowskiej, Pomorze, Rembówko, Zygmuntowo i Dzbonie.

W 2018 roku kontynuowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna”. Wydatki wyniosły 34 633,77 zł. Zadanie
to realizowane jest od 2016 roku z dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020. W 2019 roku otrzymamy refundację poniesionych wydatków na zadania, które zostały wykonane w 2017 roku.

W chwili obecnej trwają prace na wykonanie modernizacji c.o., ocieplenie ścian i wymiana pokrycia dachowego w budynku urzędu gminy oraz wykonanie docieplania ścian, modernizacji instalacji c.o. oraz montaż paneli fotowoltaicznych w SP Opinogóra Górna.

W 2018 roku przekazano z budżetu gminy następujące środki finansowe:

-10 000 zł na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji
w Ciechanowie,

- 6 500 zł na zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych z instalacją dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

W 2018 roku kontynuowano realizację zadania „Rozbudowa garażu dla OSP Wola Wierzbowska” za kwotę 17 281,32 zł.

W ramach realizowanego projektu oświatowego ze środków unijnych zakupione zostały dla naszych szkół: teleskopy i mikroskopy na kwotę 28 890,44 zł.   W ramach wydatków oświatowych opracowano dokumentację na rozbudowę i przebudowę budynku SP
w Kołaczkowie na świetlicę – 18 450 zł.

W 2018 roku utworzono i wyposażono Klub Senior + w m. Dzbonie. Zadanie to zostało częściowo pokryte dotacją z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Wieloletniego Senior + w kwocie 148 592,50 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano 280 048,67 zł.

W ramach zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano następujące zadania:

1.         „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Opinogóra Górna” wydatki wyniosły 18 450 zł i dotyczyły wykonania dokumentacji   oraz wniosku aplikacyjnego o środki unijne na to zadanie.

2.       Dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opinogóra Górna na kwotę        79 692,20 zł.

3.       Na tworzenie i modernizację placów zabaw w 2018 roku wydatkowano 21 665,90 zł (fundusz sołecki). Wykonano również plac zabaw przy budynku OSP w. Opinogóra Górna za kwotę 22 243,20 zł. Zadanie realizowano przy udziale dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS w kwocie 10 000 zł.

W ramach kultury fizycznej zrealizowano następujące zadania:

1.     Na budowę boiska sportowego w m. Opinogóra Górna wydatkowano 52 080 zł. Zadanie nie zostało wykonane i rozliczone w 2018 roku.

2.     Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Kołaczków – 107 300,47 zł. Na Zadanie to realizowano przy udziale dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWIS w kwocie 61 922 zł.

3.     Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Wola Wierzbowska – 83 626,47 zł.

4.     Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Kołaczkowie – 48 069,40 zł w tym z funduszu sołeckiego 23 000 zł. Zadanie to realizowano przy udziale dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS w kwocie 10 000 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy w roku 2018 wyniosły 20 646 365,48 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej , na którą wydatkowano łącznie 7 743 583,05 zł, tj. 38% wydatków bieżących.   W 2018 roku wypłacono m.in.:

- świadczenia wychowawcze tzw. Rodzina 500 + na kwotę 4 156 963,35 zł. Świadczenie wypłacono na 698 dzieci z naszej gminy, w tym na 1 dziecko świadczenie na 266 dzieci.

- świadczenia rodzinne z dodatkami na kwotę 751 455,31 zł wypłacono 184 rodzinom,

- świadczenie rodzicielskie dla 28 rodzin wypłacono na kwotę 163 851 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne dla 25 rodzin na kwotę 402 795 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 6 rodzin na kwotę 29 168 zł,

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 28 rodzin na kwotę 202 100 zł,

  - zasiłek dla opiekuna – skorzystało z niego 12 rodzin na kwotę 69 049 zł,

  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona została na 52 dzieci na kwotę 32 000 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 16 podopiecznych na kwotę 65 628,76 zł,

- zasiłki celowe dla 137 rodzin i 312 osób w rodzinach na kwotę 93 747,62 zł. Średnia wysokość tego zasiłku w roku 2018 wyniosła 311,35 zł,

- zasiłki okresowe przyznano 43 rodzinom, w tym 107 osobom w rodzinach na kwotę 85 616,37 zł. Średnia wysokość tego zasiłku w roku 2018 wyniosła 398,22 zł.

Wydatki na oświatę wyniosły   w 2018 roku 6 501 043,48 zł, tj. 31 % wydatków bieżących .   Subwencja oświatowa pokryła te wydatki w 71 %, dotacje w 4 %, a budżet gminy w 25 % . Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 4 924 206,32 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania 3 szkół podstawowych. Do najważniejszych wydatków należał: zakup opału dla szkół 186 065 zł, zakup biletów miesięcznych i zwroty kosztów indywidualnego dowozu dzieci do szkół – 169 105,26 zł. Za dzieci z naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przy szkołach podstawowych   w innych samorządach zapłacono     168 562,90 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej przeznaczono 2 544 080,20 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1 436 612,29 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2018 roku przeznaczono   914 654,10 zł. Na wydatki te składają się m.in.:

- wywóz odpadów komunalnych mieszkańców gminy – 520 379,70 zł,

- utrzymanie psów w schronisku – 107 951,56 zł,

- oświetlenie dróg na terenie gminy – 89 088,52 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego 74 194,95 zł,

- usuniecie azbestu z terenu naszej gminy – 32 885,84 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 504 372,09 zł. W tym na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 310 797,96 zł, a dla Gminnej Biblioteki 192 208,05 zł. Instytucje te realizowany zadania statutowe   jak również organizowały szereg imprez promujących gminę.

Na działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie wydano 273 354,51 zł. W 2018 roku wykonano remont strażnicy OSP Sosnowo za kwotę 32 435,31 zł, z tego 23 742 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 129 471,71 zł . Są to głównie   dotacje udzielone dla klubów sportowych – 112 000 zł oraz wydatki dotyczące organizacji różnych form aktywności sportowej mieszkańców naszej gminy.

Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 95 097,13 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2018 roku 90 176,91 zł. Z tych środków sfinansowano m.in. programy profilaktyczne w szkołach podstawowych, kolonie letnie w Stegnie dla 8 dzieci, wynagrodzenie dla wychowawcy świetlicy środowiskowej w Opinogórze Górnej, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zatrudnienie psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.

  W 2018 roku skoncentrował się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie budowy oraz przebudowy dróg gminnych oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej. Na zadania inwestycyjne w 2018 roku wydatkowaliśmy kwotę 5 438 380,03 zł , co daje nam wysoki wskaźnik 21 % wykonania wydatków ogółem.

       Oprócz inwestycji twardych nie zapominano o innych potrzebach mieszkańców, w tym potrzebach osób starszych. Utworzony w 2018 roku Klub Seniora w miejscowości Dzbonie jest najlepszym tego przykładem. Placówka została uruchomiona z początkiem 2019 roku i przeżywa prawdziwe oblężenie.

        W budżecie roku 2018 funkcjonował już kolejny rok fundusz sołecki. Łącznie sołectwa wydatkowały 418 526,32 zł, z tego największe wydatki dotyczyły:

- dróg gminnych 255 203,52 zł, tj. 61% funduszu sołeckiego,

- na świetlice wiejskie wydatkowano 66 066,06 zł, tj. 15% funduszu sołeckiego,

- na wykup gruntów wydatkowano 10 562,60 zł, tj. 3% funduszu sołeckiego,

- na modernizację oświetlenia wydatkowano 32 398,20 zł, tj. 8% funduszu sołeckiego,

- na place zabaw 25 142,39 zł, tj. 6% funduszu sołeckiego,

- na boiska sportowe 23 390 zł, tj. 6% funduszu sołeckiego,

- pozostałe działania 5 763,55 zł (oświata, organizacja wydarzeń kulturalnych, sport itp.) – 1% funduszu sołeckiego.

           Pan Wójt podziękował pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, Państwu Radnym, Sołtysom, oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu gminy.

            Pan Andrzej Konwerski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę
w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Opinogóra Górna z rok 2018 oraz wniosek
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opinogóra Górna.

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.98.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wydani pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu.

            Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

pkt 6

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr Ci.164.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia   17 maja 2019 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.

            Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

            Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu radnych i sołtysów podziękowała za dobrą współpracę pracownikom Urzędu i Wójtowi Gminy.

 

pkt 7

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:

-        aktualizacji planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 29 624 543,84 zł w tym: dochody bieżące   23 970 016,24 zł, dochody majątkowe 5 654 527,60 zł;

-        aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 32 315 590,02 zł w tym: wydatki bieżące 22 341 227, 40 zł, wydatki majątkowe   9 974 362,62 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach WPF dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych na kwotę 15 000 zł na zadaniu pn. „Budowa obiektu sportowego, rekreacyjno - wypoczynkowego we Władysławowie” z przeznaczeniem na wykonanie wiaty, zakupu stojaków na rowery i drzewka.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało za – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 8

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2019.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok dotyczą:
-w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na kwotę 163 680 zł oraz zmniejszenia dochodów budżetu gminy na kwotę 38 540 zł. Plan dochodów budżetu gminy po dzisiejszych zmianach wynosi: 29 624 543,84 zł w tym: dochody bieżące wynoszą 23 970 016,24 zł, dochody majątkowe wynoszą 5 654 527,60 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok   dotyczą:

- w załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę 438 545,47 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu gminy na kwotę 313 405,47 zł. Plan wydatków budżetu gminy po dzisiejszych zmianach wynosi: 32 315 590,02 zł w tym; wydatki bieżące wynoszą 22 341 227,40 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 974 362,62 zł i stanowią one 31% wydatków ogółem budżetu gminy.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2019   głosowało   za -15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 9

            Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej i ochrony środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

            Na okres od dnia 30 maja 2019 r. do dnia 29 maja 2020 r, dopłata dla taryfowej grupy odbiorców indywidualnych ( gospodarstwa domowe) usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna wynosi 2, 74 zł plus podatek VAT, a do oczyszczalni w miejscowości Pomorze 3,45 zł plus podatek VAT.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze głosowała za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0.

pkt 10

            Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

            Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od
1 września 2019 r. jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którym samorządy dokonując przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony. tj. od
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r.  
w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych tracą moc
31 sierpnia 2019 r. Co zostało jednoznacznie potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. W konsekwencji wymienionych przepisów, samorządy prowadzące zadania gminie, zobowiązane są do ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych z uwzględnieniem zmian,   które będą obowiązywały od 1 września 2019 r. Projekt niniejszej uchwały,
w zakresie dotyczącym sieci publicznych szkół, nie przewiduje zmian merytorycznych
i stanowi   pełną realizację założeń reformy systemu oświaty wdrażanej od 2017 r.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku głosowało za 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 11

            Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Opinogóra Górna.

            Celem podjęcia uchwały jest określenie sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna. W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Niniejsza uchwała zakłada utrzymanie dotychczasowej sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jako optymalny sposób realizacji przez gminę zadań z zakresu opieki przedszkolnej.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Opinogóra Górna głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 12

            Pani Beta Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa. logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Opinogóra Górna.

            Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) ustawodawca upoważnił organy prowadzące do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla stanowisk związanych ze świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) zmieniająca m.in. ustawę kartę nauczyciela zobowiązała organ prowadzący do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujących dzieci 6 -letnie i dzieci młodsze, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych przedstawia się następująco:

-         pedagog, logopeda, psycholog -   22 godziny

-         terapeuta pedagogiczny – 22 godziny

-         doradca zawodowy – 22 godziny

-    nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze – 23 godziny.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa. logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Opinogóra Górna głosowało za – 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się – 0.

pkt 13

            Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu
31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników do Sadów Okręgowych
i Sądów Rejonowych. Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Opinogóra Górna o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023:

-         do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku 1 osoba

-         do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie 2 osoby.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r. Zachodzi więc konieczność   podjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

Do ww. zespołu zostały zgłoszone osób:

1.       Grzegorz Pszczółkowski – Przewodniczący zespołu

2.       Aneta Bartoszuk – członek

3.       Robert Miklaszewski – członek

4.       Elżbieta Pełka-Karpińska – członek

            Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa. logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Opinogóra Górna głosowało za – 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się – 0.

pkt 14

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Pomoc finansowa Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 200 000 zł przeznaczona jest na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra-Długołęka-Zielona na odcinku drogi Ciechanów-Opinogóra”. Taką pomoc Gmina zadeklarowała w roku ubiegłym przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji. Przypomniał też że inwestycję tą ze Starostwem wspólnie finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Ciechanów i Gmina Opinogóra Górna z najniższym zadeklarowanym udziale 500 000 zł.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu głosowało za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 15

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przeczytał wniosek Starosty Ciechanowskiego w tej sprawie i omówił projekt uchwały.

Pomoc finansowa Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 35 000 zł przeznaczona jest na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Kąty-Opinogóra Górna na odcinku od km 3+635 km do km 3+901 w miejscowości Kąty. Jest to nieplanowana w roku ubiegłym pomoc polegająca na wspólnym ze starostwem sfinansowaniu koniecznych robót dodatkowych związanych z wykonaniem odwodnienia drogi. Wartość tych robót szacowana jest na 70 000 zł, a koszty ich wykonania będą podzielone pomiędzy Starostwem i Gminą po połowie.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu głosowało za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

pkt 16

            Pani Joanna Jaskólska zwróciła się z prośbą o wyposażenie zbiorników wodnych w proste urządzenia pozwalające się wydostać z wody osobom mającym problemy lub nie umiejącym dobrze pływać w związku z tragedią jaka wydarzyła się w Pałukach.

            Pan Wójt wyjaśnił, że część zbiorników wodnych należy do prywatnych właścicieli i co do tych gmina nie może podejmować działań, zaapelował jednak do właścicieli o ich należyte zabezpieczenie. Przekazał też informację, że gmina nie ma zbiorników wodnych ze strzeżonymi kąpieliskami i wydał już polecenie, żeby zbiorniki wodne i stawy stanowiące własność gminy zostały właściwie oznakowane poprzez ustawienie tablic ze znakiem zakazu kąpieli.

            Pan Robert Miklaszewski   poinformował, że na lekcjach wychowawczych prowadzone są cykliczne rozmowy z uczniami dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego i że każdy z nauczycieli wychowawców ma obowiązek przeprowadzenia takich lekcji.

pkt 17

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady VII Sesji Rady Gminy.

 

            Protokółowała                                             Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/    Elżbieta Pełka-Karpińska                                 /-/      Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka-Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 09:29:24
  • Liczba odsłon: 531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662114]

przewiń do góry