Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania
  oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,
  oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozzdania z wykonania budżetu
  oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia
  do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
  dotyczących:
  a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych
      oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na  okres dłuższy niż trzy lata,
      o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określania zasad wojt może dokonywać
      tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów, krótkoterminowych zaciąganych
      przez wójta w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę  
      ustaloną corocznie przez radę gminy,
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 
      organizacyjnych oraz wyposażania ich w mająte,
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotr Czyżyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 09:46:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Czyżyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-27 09:46:16
 • Liczba odsłon: 3357
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660393]

przewiń do góry