Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji

zadań publicznych w 2021 r.

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wspieranie zadań publicznych w Gminie Opinogóra Górna na rok 2021 w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu.

1.      Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Opinogóra Górna: prowadzenie zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Łączna kwota udzielonych dotacji: 110 000,00 złotych;   

1) Gminny Klub Sportowy „OPIA”                      - 80 000, 00 zł

2) Uczniowski Klub Sportowy „Opia 2008”         - 30 000, 00 zł

                                                                                                      

/-/ Wójt

Piotr Czyżyk

Opinogóra Górna 29 kwietnia 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 25/2021

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu w Gminie Opinogóra Górna w 2021 roku

Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r . poz. 1057.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z uchwałą Nr XXII/147/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu w Gminie Opinogóra Górna w 2021 roku.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

§ 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. ewidencji ludności, kultury i zdrowia Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej.

/-/ Wójt

Piotr Czyżyk

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 (PDF 307.34 KB)


ZARZĄDZENIE NR 21/2021

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2021 r.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/147/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz rozdz. VI ust. 14 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Opinogóra Górna nr 13/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu zarządza się, co następuje:

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, ogłoszony Zarządzeniem nr 13/2021 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 lutego 2021 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2021 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Wójt

Piotr Czyżyk

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 (PDF 168.5 KB)


INFORMACJA

         W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej orz sportu informuję,
że w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej Przewodniczący komisji konkursowej dokona publicznego otwarcia złożonych ofert.

Podczas tej czynności mogą być obecne podmioty ubiegające się o dotację.


Zapraszamy

przedstawicieli organizacji pozarządowych, z terenu Gminy Opinogóra Górna, do udziału w pracach komisji konkursowej w roku 2021 r.

Osoby przez Państwa wskazane nie muszą być członkami organizacji, lecz w takiej sytuacji muszą zostać upełnomocnione do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych. Preferowane będą osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur prawa dotyczącego organizacji pozarządowych, finansów publicznych. W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą ubiegać się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu gminy opinogórskiej
lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie
o stronniczość lub interesowność. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny
i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Komisje konkursowe co do zasady pracować będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Opinogóra Górna. W wyjątkowych sytuacjach komisje mogą działać po godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia  będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji)

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
 2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
  co do bezstronności,
 3. Reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony
  w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
 4. W przypadku wyboru, tj. zaproszenia do udziału w posiedzeniu komisji, obowiązuje znajomość ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Zgłoszenia, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, można składać na Sekretariacie Urzędu Gminy.  

Termin do składania zgłoszeń upływa z dniem 10 marca 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 15/2021

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2021 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695, 1175, 2320) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/147/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 13/2021 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział V. Termin i miejsce składania ofert otrzymuje brzmienie: "V. Oferty na realizacje wyżej wymienionych zadań należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową".

2) Rozdział VI ust. 1 i 18 - termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty otrzymują brzmienie:

a) "1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 15 marca 2021"

b) "11. Zadania zlecone będą na zasadzie dofinansowania. Rozliczenie wkładu własnego podmiotu realizującego zadanie następować będzie w każdym przypadku poprzez przedstawienie wykazu faktur z opisem rodzaju poniesionego kosztu"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt

Piotr Czyżyk

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 (PDF 182 KB)


ZARZĄDZENIE NR 13/2021

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/147/2020 z dnia 11 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 8 lutego 2021 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt

Piotr Czyżyk

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 (PDF 287 KB)

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-05 10:48:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-30 11:34:59
 • Liczba odsłon: 304
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662112]

przewiń do góry