Wzór aktualnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - DEKLARACJA

Deklaracja elektroniczna w systemie ePUAP

Zgodnie z art. 6m ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

Wysokość opłat obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2021 r. w Gminie Opinogóra Górna:
1)         19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

2)         podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,w wysokości 38,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

3)         zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł odliczonej z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy zaznaczyć, że aby skorzystać ze zwolnienia w części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów, właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez dodatkowego wezwania na konto Urzędu Gminy Nr 54 8229 1015 0020 0345 2000 0100 lub bezpośrednia w kasie Urzędu. Dodatkową możliwością dokonania wpłaty jest zapłata bezpośrednio u sołtysa miejscowości, w której położona jest nieruchomość.

Wpłata za dany kwartał powinna być wnoszona za I kwartał do 31 marca, za II kwartał do 30 czerwca, za III kwartał do 30 września, za IV kwartał do 15 grudnia.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że w normalnym trybie wnoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Gminy nie będzie wystawiał faktur, ani żadnych innych dokumentów z których wynikałaby konieczność dokonania konkretnej wpłaty. Podstawą wpłaty jest "deklaracja" złożona przez właściciela nieruchomości.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: ELżbieta Pełka -Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-07 14:46:49
  • Liczba odsłon: 1968
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657290]

przewiń do góry