Ciechanów, dnia 27 maja 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.129.2021.MGR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

 1. Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni
  w Ciechanowie z dnia 13 lipca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.155.2020.MGR na wykonanie urządzenia wodnego – budowę stawu o przeznaczeniu retencyjnym na działce o nr ew. 95,
  ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
 2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu
  z przeznaczeniem do retencji wód na cele nawadniania wraz z pompą do poboru wód ze stawu
  w ramach zwykłego korzystania z wód, na działce o nr ew. 95, ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00,
w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Dzień publicznego obwieszczenia: 28 maja 2021 r.

                                                                                                                                                           Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń
  .
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, , z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 2021.06.02

RIOŚ.P.6733.7.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie części budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na terenie   dz. nr ew. 37/14 w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 7 czerwca  2021 r. do 21 czerwca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2021.05.12

RIOŚ.P.6733.7.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam

że w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie części budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę  wiejską na terenie działki  numer ew. 37/14 w miejscowości Rembowo, gm. Opinogóra Górna. W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 26 kwietnia 2021 r.                     

RIOŚ.R.6220.4.2021

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) - zwanej  dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 26 kwietnia 2021 r. Gminy Opinogóra Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 4,87 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 53 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1545 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.

      /-/  Z up. WÓJTA             

mgr inż. Beata Golasińska   

       Sekretarz Gminy        

  Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 2021.04.28

RIOŚ.P.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn – 0,4 kV zasilanej z S2-325 W na terenie
dz. nr ew. 2/1, 3/3, 3/4, 7, 8, 9/1, 11, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 17, 32/1, 32/2, 32/3

w miejscowości Wólka Łanięcka, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

      /-/  Z up. WÓJTA             

mgr inż. Beata Golasińska   

        Sekretarz Gminy         


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

                Opinogóra Górna, 26 kwietnia 2021 r.        

RIOŚ.R.6220.2.2021

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 753) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) - zwanej  dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23 kwietnia 2021 r. Gminy Opinogóra Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku chlewni do chowu świń o łącznej obsadzie warchlaki 280 szt/cykl i tuczniki 280 szt/cykl (60 DJP) w miejscowości Pokojewo, gmina Opinogóra Górna, w granicy działki o nr ew. 5.

Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1545 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.

      /-/  Z up. WÓJTA                                  

mgr inż. Beata Golasińska                        

        Sekretarz Gminy                               


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2021.04.22

RIOŚ.P.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wraz z utworzeniem miejsca rekreacji na terenie działki numer ew. 18 w miejscowości Opinogóra Dolna, gm. Opinogóra Górna. W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr CzyżykWójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 6 kwietnia 2021 r.

RIOŚ.P.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3311C wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie części działki     o nr ew. 220/2, obr. Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 7 kwietnia 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 15 kwietnia 2021 r.

RIOŚ.P.6733.13.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE4411A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ew. 62, obr. Bogucin, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 16 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2021.04.06

RIOŚ.P.6733.3.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 18 marca 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator S.A. oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa pełnomocnik Jacek Kiński EnEx Projektowanie i Doradztwo Energetyczne, Niechodzin, ul. Główna 14, 06-400 Ciechanów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV  i  nn – 0,4 kV zasilanej z S2-325 W na terenie dz. nr ew. 2/1, 3/3, 3/4, 7, 8, 9/1, 11, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 17, 32/1, 32/2, 32/3 w miejscowości Wólka Łanięcka, gm. Opinogóra Górna.

         W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy  w Opinogórze Górnej,  ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

                                                                                                                                                                                                                                                     /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

             Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 5 marca 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19 stycznia 2021 r. Gminy Opinogóra Górna ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 12741W w miejscowości Pomorze, gmina Opinogóra Górna.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

1)      opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie znak: ZNS.7040.5.1.2021 z dnia 2 lutego 2021 r.;

2)      opinią  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.23.2021.EK z dnia 8 lutego 2021 r.;

3)      opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.83.2021.IP.2  z dnia 29 stycznia 2021 r.

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 745  do 1545.

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr CzyżykWójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 22 lutego 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 4 grudnia 2020 r. przez Alinga Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej – Opinogóra III, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 33 w obrębie Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

1)      opinią Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak: ZNS.7040.743.2020 z dnia 15 stycznia 2021 r.;

2)      opinią  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.11.2021.WR z dnia 2 lutego 2021 r.;

3)      opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1740.2020.IP z dnia 22 grudnia 2020 r.

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 745  do 1545.

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Opinogóra Górna 23.02.2021

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.062.1.2020

OBWIESZCZENIE

o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
(Dz. U. z 2021 poz. 247), Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031”.

Zgodnie z zapisem art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko organy inspekcji sanitarnej uczestniczą w uzgadnianiu odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów,
o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Organ administracji opracowujący projekt programu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna,
że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. Przedmiotowy dokument należy do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyż „nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 47 oraz w związku z art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie z wnioskiem o ustalenie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031. W piśmie z dnia 22 lutego 2021 r. (znak WOOŚ-III.410.26.2021.JD) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał, iż przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym brak jest potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031”. Dokument był wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4,
06-406 Opinogóra Górna, w dniach od 22.01.2021 r. do 11.02.2021 r. w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugopinogora.bip.org.pl/. W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej.

Uzasadnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia RIOŚ.P.062.1.2020 z dnia 23.02.2021 r.

 

UZASADNIENIE

braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031

Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247).

 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy

Celem opracowania projektu przedmiotowego dokumentu jest ocena aktualnej sytuacji energetycznej Gminy Opinogóra Górna oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa gazowe, a także określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ww. nośników energii, ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, a także określić zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej energetyki na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnej. Działania te mają charakter lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Opinogóra Górna, zatem będą realizowane w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy projekt dokumentu zawiera:

 • analizę uwarunkowań zewnętrznych wynikających z dokumentów planistycznych i strategicznych na stopniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • charakterystykę gminy,
 • stan zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię elektryczną,
 • analizę możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
 • stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 • zakres współpracy z innymi gminami pod względem gospodarki energetycznej,
 • podsumowanie i wnioski.
 • stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
  w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

Przedmiotowy projekt dokumentu należy do grupy projektów dokumentów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031 przewidziane do realizacji zostały zadania inwestycyjne z zakresu: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, rozbudowy oświetlenia ulicznego, modernizację kotłowni na terenie gminy.

Są to działania, które nie wywierają znaczącego wpływu na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000. W wyniku realizacji dokumentu i zaplanowanych w nim działań, mogą mieć miejsce krótkotrwałe, tymczasowe i niewielkie oraz niegroźne oddziaływania, głównie w zakresie emisji hałasów i pyłów. Prace w zakresie termomodernizacji prowadzone będą zawsze zgodnie z przepisami i normami w tym zakresie. W przypadku przystąpienia do prac w zakresie planowania i tworzenia dokumentacji projektowej wykonywana jest inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena możliwości wystąpienia zagrożonych gatunków chronionych, w tym ich korytarzy migracji lub cennych siedlisk wraz z analizą rozwiązań alternatywnych tj. np. zmiany lokalizacji. Obiekty budowlane stanowią potencjalne siedliska gatunków chronionych, w szczególności ptaków i nietoperzy. W celu uniknięcia nieumyślnego niszczenia siedlisk gatunków należy przed przystąpieniem do prac przeprowadzić obserwację pod kątem występowania gatunków chronionych.

Planowane przez Gminę zadania nie są przedsięwzięciami wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Nie należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.

Zawarte rekomendacje, co do stosowania określonych nośników energii, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy, gwarantującego niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych, zapewnienie rozwoju gospodarczego i społecznego, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem istniejącego potencjału energetycznego, przy zapewnieniu jakości środowiska, ochrony klimatu Ziemi, tworzenia warunków zdrowego życia mieszkańców w chwili obecnej i w przyszłości.

Ponadto przez operatora infrastruktury gazowej na terenie gminy planowane jest przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego, a przez operatora infrastruktury energetycznej - projekty inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz modernizacją i odtworzeniem majątku.

Są to działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną odbiorców na terenie gminy i będą realizowane przez operatorów zewnętrznych zgodnie z ich koncepcjami i planami rozwoju.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja proponowanych zadań
nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

 • powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Cele wskazane w projekcie dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, co zostało przedstawiono w rozdziale 3 przedmiotowego projektu dokumentu.

 • przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
  w dziedzinie ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Projekt przedmiotowego dokumentu wskazuje kierunki działań wpływających na rozwój wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także przedstawia propozycje działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji gazów, w związku z tym należy stwierdzić, że działania ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska
oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej.

 • powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

Głównym celem realizacji zadań ujętych w projekcie dokumentu jest zmniejszenie obecnego zapotrzebowania na ciepło. Realizacja tych działań wpłynie zatem na poprawę stanu środowiska (zwłaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza) oraz przyczyni się do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców.

 1. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w projekcie dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a wręcz przyczyni się do jego poprawy.

 • prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Zasięg oddziaływania określa przedmiotowy projekt dokumentu. Realizacja planowanych zadań będzie rozłożona w czasie (do 2031 roku) i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie z przeprowadzanych robót, np. hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. Po zakończeniu inwestycji, nastąpi oddziaływanie wtórne: poprawa ładu przestrzennego, estetyki, funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie m. in. zanieczyszczeń powietrza.

 • prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych w projekcie dokumentu.

 • prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje przewidziane do realizacji, ze względu na rodzaj i usytuowanie, nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Będą one miały charakter nieszkodliwy
dla środowiska – obojętny. Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i przejściowe, gdyż będzie związane z prowadzeniem określonych prac inwestycyjnych. Wszystkie zaplanowane do realizacji działania ukierunkowane są na zmniejszenie obecnego zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację, modernizację kotłowni i zastosowanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

 1. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
 • obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

Projekt dokumentu dotyczy obszaru Gminy Opinogóra Górna. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją zadań zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze;

 • formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Na obszarze gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Krośnicko – Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu i pomniki przyrody.

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 


 Opinogóra Górna, 12 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.15.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0274 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na terenie dz. nr 233/2 w m. Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna zostało umorzone jako bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 15 lutego  2021 r. do 1 marca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ WÓJT        
                                                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Piotr Czyżyk


 Opinogóra Górna  10 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia  10 lutego 2021 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 120741W  w miejscowości Pomorze, gmina Opinogóra Górna

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 120741W  w miejscowości Pomorze, gmina Opinogóra Górna.

            Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                         /-/ WÓJT
                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

 


Opinogóra Górna, 2021.02.10

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6722.1.2021

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo II

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opinogóra Górna uchwały nr XXIII/145/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo II.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pokój nr 18 w terminie do dnia 5 marca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                     

                                                                                                                                             /-/ WÓJT
                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk


Ciechanów, dnia 3 lutego 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.367.2020.MGR

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu odwadniającego drogę wewnętrzną – ul. Bukową na działce
o nr ew. 198/3, obręb Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Dzień publicznego obwieszczenia: 4 lutego 2021 r.

                                                                                                                                                           Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Dokument w formacie (PDF 131,77 KB)

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń
  .
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

Ciechanów, dnia 4 lutego 2021 r.

 

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.5.2021.MGR

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce
o nr ew. 118/15 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Dzień publicznego obwieszczenia: 5 lutego 2021 r.

                                                                                                                                                           Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Dokument w formacie (PDF 131,80 KB)

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń
  .
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, , z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia  5 lutego 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej

w miejscowości Chrzanówek  na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1296, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanówek  na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

            Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                  /-/ Wójt  Gminy                             

                                                                       mgr inż. Piotr Czyżyk                       

 


Opinogóra Górna, 2021.02.02

Wójt Gminy Opinogóra Górna

   ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 18 stycznia 2021 r. zostało wszczęte na wniosek P 4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Joanna Wrona postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3311C wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie części dz. nr 220/2  w miejscowości Chrzanówek,  gm. Opinogóra Górna.

         W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

   

                                                                                                                                             /-/ WÓJT
                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk


 Opinogóra Górna, 2021.01.28

Wójt Gminy Opinogóra Górna

   ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie linii napowietrznych  i kablowych nn ., budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr 20/10, 21, 26/1, 20/9, 26/2 w obrębie Opinogóra Kolonia, na terenie dz. nr 8/6, 16/2, 34, 9/3, 8/5, 9/1, 30 w  obr. Załuże Patory, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji
w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                             /-/ WÓJT
                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk


Ciechanów, dnia 20 stycznia 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

 

WA.ZUZ.1.4210.363.2020.MGR

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych (sieci drenarskiej) kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ew. 3/8 obręb Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna,
pow. ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00,
w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Dzień publicznego obwieszczenia: 21 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                                                Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Dokument w formacie (PDF 131,93 KB)

 

 

 

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń
  .
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, , z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031


Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z póź. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031” w dniach od 22.01.2021 r.
do 11.02.2021 r.
Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:  http://ugopinogora.bip.org.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej lub w formie elektronicznej na adres: alicja.stryczniewicz@opinogoragorna.pl do dnia 11.02.2021 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

                                    /-/ WÓJT
                             mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Załącznik:
Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031 PDF (1935,69,99 MB )

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 10:59:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 09:15:06
 • Liczba odsłon: 480
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1520870]

przewiń do góry