Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 29 listopada 2021 r.

RIOŚ.R.6220.13.2019

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

            Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 80, art. 82 ust. 1, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą ooś. a także § 2 ust. 51 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 października 2019 r. Pana dane zanimizowane , 06-406 w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 szt./cykl(320 DJP) w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna w granicy działki o nr ew. 6

określam  następujące środowiskowe uwarunkowania zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„ na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 szt./cykl (320 DJP)  w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna w granicy działki o nr ew. 6” .

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Warszawie nr WOOOŚ-I.4221.326.2019.BS.3 z dnia 9 lipca 2021 r. na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1)      przed przystąpieniem do prac dokonać oględzin terenu pod kątem wystąpienia gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom;

2)      prace ziemne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i okresem godowym płazów, tj. w terminie od 15 września do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym;

3)      na etapie realizacji prace budowlane, za wyjątkiem prac wymagających ciągłości procesu technologicznego, oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00;

4)      podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;

5)      na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem  (np. poprzez przykrywanie plandekami);

6)      wszelkie prace związane z wymianą olejów, naprawą, konserwacją oraz tankowaniem maszyn budowlanych i pojazdów wykonywać poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;

7)      zaplecze postojowe maszyn budowlanych zlokalizować na terenie utwardzonym, zabezpieczającym środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami, np. Na płytach betonowych;

8)      prace budowlane prowadzić bez konieczności odwodnienia dna wykopów;

9)      na etapie realizacji i eksploatacji teren przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty) do realizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć ,a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym odbiorcom;

10)  na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;

11)  teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową, uprzątnąć i wzdłuż granic działek (lub wokół budynków kurników) wykonać nasadzenia zieleni izolacyjnej; nasadzenia zieleni izolacyjnej wykonać z zimozielonych gatunków drzew i krzewów miejscowego pochodzenia, przy ograniczeniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie, o składzie i strukturze odpowiadającym siedlisku;

12)  kolorystykę budynków ograniczać do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego lub beżu, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem powłok z połyskiem;

13)  po zakończeniu budowy, nowoposadzone drzewa i krzewy powinny być objęte co najmniej trzyletnią gwarancją pielęgnacyjną, polegającą na odpowiednim ściółkowaniu strefy korzeniowej, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów i koszeniu traw;

14)  ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z obsługą przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;

15)  zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;

16)  załadunek paszy do planowanych silosów prowadzić w sposób hermetyczny;

17)  w planowanych kurnikach przeprowadzać maksymalnie w ciągu roku 6 cykli po ok. 40 dni na cykl;

18)  sztuki padłe i z konieczności ubite, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze;

19)  zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;

20)  w ok. 30 dobie cyklu chowu dokonać ubiórki w wielkości 15% maksymalnej obsady kurcząt brojlerów w każdym z kurników;

21)  transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. skrzynie ładunkowe pojazdów przykrywać plandekami);

22)  na etapie eksploatacji inwestycji wodę na potrzeby technologiczne pobierać z planowanego ujęcia własnego (studni głębinowej), ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych; opomiarować zużycie wody;

23)  na etapie  eksploatacji inwestycji wodę na potrzeby bytowe pobierać z gminnej sieci wodociągowej; opomiarować zużycie wody;

24)  zastosować system pojenia  zwierząt minimalizujący zużycie wody;

25)  na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;

26)  czyszczenie pomieszczeń inwentarskich wykonywać na sucho, bez użycia wody, w sposób wykluczający powstawanie ścieków technologicznych; dezynfekcję prowadzić metodą zamgławiania;

27)  wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony w sposób  nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

28)  system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zgodnie   z postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie należy podjąć następujące działania uwzględniając konieczność ochronny cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

3) wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi;

4) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

5) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwodnienia wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody

z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych;

7) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;

8) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków;

9) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

10) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

11) teren inwestycji, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia wyposażyć

w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i przekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;

12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia zanieczyszczonego gruntu; ;

13) pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z planowanego własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), ujmującego czwartorzędową warstwę wodonośną, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych, o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód nie przekraczającej  5,5 m³/h, przy zasięgu leja depresji ok. 30,0 m oraz na podstawie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;

14) prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;

15) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnym, betonowym zbiorniku bezodpływowym o pojemności ok. 15,0 m³, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków, nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiornika;

16) czyszczenie, mycie i dezynfekcję pomieszczeń hodowlanych prowadzić po zakończeniu cyklu produkcyjnym, przy zastosowaniu metod wykluczających powstawanie ścieków przemysłowych;

17) powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny (obornik) przekazywać

w całości do biogazowni na podstawie zawartej umowy; nie stosować nawozu naturalnego do nawożenia pól;

18) nie magazynować oraz nie przechowywać obornika na terenie fermy oraz poza budynkami inwentarskimi;

19) zasiedlanie obiektów inwentarskich wykonywać po całkowitym ich opróżnieniu  z powstałego obornika;

20) załadunek i transport obornika zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo – wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);

21) zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfikatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie fermy;

22) wszystkie pomieszczenia inwentarskie, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe oraz zbiorniki na gaz ciekły zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1)      zaprojektowanie 2 budynków inwentarskich – kurników K1, K2, w systemie chowu ściółkowego, o maksymalnej obsadzie 40000 szt. brojlerów kurzych każdy;

2)      zainstalowanie, w każdym planowanym kurniku K 1 i K2, maksymalnie:

- 10 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12700 m³/h każdy oraz  o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75 dB każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 10 emitorami pionowymi, zadaszonymi o minimalnej wysokości 7,5 m każdy;

- 8 wentylatorów ściennych, szczytowych o maksymalnej wydajności 37400 m³/h każdy oraz

o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75 dB każdy, z odprowadzeniem oraz odprowadzeniem zanieczyszczeń 8 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 2,5 m każdy;

3)      zlokalizowanie wentylatorów szczytowych na ścianach szczytowych o północnej ekspozycji;

4)      zaprojektowanie, na potrzeby ogrzewania każdego planowanego kurnika K1 i K2 maksymalnie 6 nagrzewnic gazowych o mocy do 70 kW każda, każda z otwartą komorą spalania;

5)      zaprojektowanie awaryjnego agregatu prądotwórczego, olejowego o mocy do 100 kW, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o minimalnej wysokości 2,8 m i maksymalnej średnicy 0,11 m;

6)      posadowienie maksymalnie 2 silosów paszowych o maksymalnej pojemności 25 Mg każdy;

7)      posadowienie maksymalnie 2 naziemnych zbiorników na gaz płynny o maksymalnej pojemności 6,4 m³ każdy;

8)      zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe;

9)      zaprojektowanie ujęcia własnego (studni podstawowej), ujmującego wody 

z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, o wydajności nieprzekraczającej 5,5 m³/h.

 Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania

  w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.                                                                                                                                              

Uzasadnienie

Do Wójta Gminy Opinogóra Górna wpłynął wniosek wraz z raportem z dnia 11 października 2019 r. Pana dane zanimizowane, 06-406 Opinogóra Górna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 szt./cykl (320 DJP) w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna w granicy działki o nr ew. 6.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana instalacja wymieniona w§ 3 ust. 1 pkt 37 ww. rozporządzenia.

            Wójt Gminy Opinogóra Górna przeanalizował wniosek, dołączony raport i w dniu 16 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

W dniu 22 października 2019 r. od strony postępowania Pana dane zanimizowane i w dniu 25 października 2019 r. od strony postępowania Pani dane zanimizowane wpłynął sprzeciw dotyczący budowy 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 szt./cykl (320 DJP)

w miejscowości Rembowo 4, gmina Opinogóra Górna w granicy działki o nr ew. 6.

            Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś  w 21 listopada 2019 r. zostało wysłane pismo o uzgodnienie warunków do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

W dniu 30 grudnia 2019 r. pismem znak ZNS.713.12.147.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wezwał inwestora do uzupełnienia raportu. W dniu 16 stycznia 2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  przesłano uzupełnienie do raportu.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał opinii odpowiednio w terminie, w związku z powyższym sprawę traktuje się jako brak zastrzeżeń.

W dniu  19 marca 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak WA.RZŚ.436.1.215.2019.RZGW.PSZ z dnia 13 marca 2020 r. przysłał wezwanie do uzupełnienia raportu dla ww. przedsięwzięcia. W dniu 1 kwietnia zostało przesłane do ww. organu uzupełnienie do raportu. Postanowieniem znak WA.RZŚ.436.1.215.2019.RZGW.PSZ.2 z dnia 6 maja 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki do wydania decyzji.

W dniu 25 stycznia 2021 r. pismem znak WOOŚ-I.4221.326.2019.BS.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał inwestora do uzupełnienia braków w raporcie. Uzupełniony raport został przesłany w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Postanowieniem z dnia9 lipca 2021 r. znak; WOOŚ-I.4221.326.2019.BS.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki wydania decyzji.

             Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80000 szt./cykl (320 DJP) w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna w granicy działki o nr ew. 6.

W skład przedmiotowej fermy drobiu wchodzić będą  2 budynki inwentarskie (kurniki) o maksymalnej obsadzie 40000 szt. każdy, 2 zbiorniki na gaz płynny o maksymalnej pojemności 6,4 m³ każdy, 2 silosy paszowe o maksymalnej pojemności 25 Mg każdy oraz instalacja grzewcza opalana gazem płynnym.

W budynkach inwentarskich prowadzony będzie chów brojlerów w systemie ściółkowym. Zasadą fermy będzie utrzymanie na całej fermie ptaków tego samego gatunku, w jednej grupie wiekowej według zasady wszystko pełne – wszystko puste. Pisklęta stanowiące podstawowy surowiec dostarczane będą z zewnątrz przez zakład wylęgu drobiu. Cykl hodowlany będzie trwał ok. 40 dni. Rocznie na każdy kurnik będzie przypadać maksymalnie 6 cykli.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są:

- od strony północnej, zachodniej oraz wschodniej tereny upraw rolnych;

- od strony południowej droga gminna.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że najbliższy budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej zlokalizowany jest w odległości 80 m od planowanej inwestycji.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Etap realizacji będzie się wiązał także z powstawaniem ścieków bytowych i odpadów. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w obrębie terenu inwestycyjnego wody gruntowe występują poniżej głębokości ok. 2,25 m p.p.t., natomiast planowane wykopy zostaną wykonane do głębokości ok. 1,35 m p.p.t. W związku z powyższym, nie wystąpi konieczność odwodnienia dna wykopów. W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji, w sentencji decyzji wprowadzono warunki dotyczące źródła poboru wody oraz ograniczenia ilości zużycia, a także sposobu zagospodarowania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych. Pobór wód prowadzony będzie z planowanego ujęcia własnego, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych.

Ww. ujęcie własne prowadziło będzie pobór  wód w ilości do 5,5 m³/h. Zasięg oddziaływania ( leja depresji) ww. ujęcia wyniesie ok. 30 m. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w odległości ok. 500 m od planowanej  studni brak innych studni ujmujących tę samą warstwę wodonośną. Przeprowadzona w raporcie analiza oddziaływania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony wód wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji decyzji, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

W raporcie wyszczególniono rodzaje i ilości odpadów, które przewiduje się, że będą wytwarzane w trakcie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia, oraz podano informacje o sposobach gospodarowania ww. odpadami oraz wytwarzanym obornikiem, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym odstąpiono od nałożenia warunków realizacji przedsięwzięcia w powyższym zakresie.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą głównie: systemy wentylacji planowanych budynków inwentarskich, praca nagrzewnic gazowych, ruch pojazdów mechanicznych po terenie inwestycyjnym oraz ewentualna praca agregatu prądotwórczego ( w przypadku braku zewnętrznego zasilania energetycznego). Przeprowadzona w raporcie analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, ze na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, poziomy substancji odroczynych, takich jak amoniak czy siarkowodór, pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będą wentylatory szczytowe i dachowe budynków inwentarskich oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycji. Przeprowadzona  w raporcie analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, ze przy zachowaniu warunków określonych w sentencji decyzji, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Teren, na którym projektowane są nowe budynki inwentarskie stanowi w chwili obecnej pole uprawne. W związku z powyższym nie przewiduje się działań mających na celu ograniczenie negatywnych działań na florę i faunę na tym obszarze. W ramach analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. W obrębie projektowanej fermy drobiu wykształciła się roślinność ruderalna.

Obszar pod ww. inwestycję położony jest poza granicami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1089). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi PLB140014 znajduje się w odległości ok. 27 km w kierunku południowo – wschodnim od planowanej inwestycji.

Teren inwestycji znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych i lasów łęgowych. Inwestycja polega na budowie 2 budynków kurnika w obrębie gruntów rolnych, zatem nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachowania różnorodności biologicznej terenu.

Krajobraz tego rejonu przedstawia cechy charakterystyczne dla obszarów użytkowanych rolniczo. Planowane przedsięwzięcie budowy kurników w tym miejscu stanowić będzie nowy, kubaturowy składnik krajobrazu.

Warunki określone w pkt. 11 oraz 12 decyzji mają na celu poprawę walorów krajobrazowych, tj. wartości przyrodniczych, kulturowych oraz estetyczno – widokowych tego terenu, a także zminimalizowanie dla obszarów sąsiednich, uciążliwości powstających w wyniku eksploatacji inwestycji.

Wykonanie trzyletnich zabiegów pielęgnacyjnych posadzonej zieleni wymagane jest koniecznością stworzenia w miarę możliwości optymalnych warunków do jej przyjęcia się i funkcjonowania w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uznał potrzebę wprowadzenia warunków realizacji inwestycji, uwzględniających wymogi ochrony gatunkowej. Wprowadzono warunek mający na celu zwiększoną ochronę ptaków zasiedlających tereny rolnicze. Teren inwestycji stanowi agrocenozę o niewielkim biologicznym zróżnicowaniu, która siedliskowo odpowiada tylko niektórym gatunkom związanym z krajobrazem rolniczym. Budynki inwentarskie zajmują część pola będącego  możliwym siedliskiem tych gatunków lecz nie będą  stanowić zagrożenia dla  populacji tych ptaków, które są pospolite i rozpowszechnione. Dlatego, żeby zapobiec ewentualnym szkodom nałożono warunek prowadzenia prac przygotowawczych, ingerujących w pokrycie glebowe poza sezonem lęgowym ptaków, a w przypadku braku takiej możliwości pod nadzorem specjalisty ornitologa, który dokona oceny możliwości podjęcia prac.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami.

Organ prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

1)      posiadanie na etapie wydawania decyzji dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przedmiotowego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania i ustalić warunki jego realizacji;

2)      ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym;

nie stwierdzono możliwości niekorzystnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 pozostałe formy ochrony przyrody.

Pouczenie

1.      Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

2.      Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.).

3.      Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

4.      Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

5.      Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1.      Inwestor

2.      Strony wg.wykazu

3.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

4.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

      5      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

                                                                                                                                                                                                                                    /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Charakterystyka przedsięwzięcia

          Ferma drobiu znajdować się będzie w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna na działce nr ew. 6.

Bilans powierzchni fermy drobiu:

- powierzchnia całkowita 3, 1 ha;

- łączna powierzchnia utwardzona ( w tym zadaszenie) ok. 1, 5 ha;

- zadaszenia ok. 0,5 ha.

Dala działki, na której planowana jest inwestycja nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Nieruchomość nie znajduje się na obszarze rewitalizacji, jak również na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dla nieruchomości nie ustalono również prawa pierwokupu na rzecz gminy.

W bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa rolnego inwestora zlokalizowane są:

- od strony północnej, zachodniej oraz wschodniej tereny upraw rolnych;

- od strony południowej droga gminna;

- najbliższa zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w odległości 80 m;

- najbliższa rzeka Sona od planowanej inwestycji płynie w odległości ok. 1, 8 km na zachód od inwestycji.

Teren fermy drobiu będzie ogrodzony i oświetlony. Wjazdy będą zabezpieczone zamkniętymi bramami. Dojazdy i dojścia do budynków zostaną utwardzone.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na chowie brojlerów w systemie ściółkowym  w 2 kurnikach.

Obsada w budynkach:

- kurnik 1 – 2 ilość do 40 000 szt./cykl każdy.

Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie nowej instalacji w skład której wejdą 2 budynki  o łącznej obsadzie 80 000 szt./cykl.

Budynki inwentarskie nr 1 – 2 będą miały następujące parametry techniczne( dla jednego kurnika)

- długość 120,0 m;

- szerokość 18,0 m- powierzchnia użytkowa ok. 2 100,0 m2;

- 2 zbiorniki na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy (łącznie 12,8 m3)

- 2 silosy paszowe po ok. 35 Mg każdy

- instalacja grzewcza opalana gazem płynnym;

- kurniki K1 – K2 – 6 szt./kurnik (razem 2 rzędy – po 3 szt. pod ścianami bocznymi – z otwartą komorą spalania – Ermaf 70 kW);

- agregat prądotwórczy o mocy 100 kW ze zbiornikiem oleju napędowego o pojemności 1 m3.

Budynki kurników będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi. Podłogi składać się będą z hali produkcyjnej i pomieszczenia technicznego. W szczytowych ścianach kurników znajdować się będą wrota  wjazdowe. Procesy i czynności związane z chowem brojlerów będą sterowane komputerowo. W projektowanych kurnikach będzie wydzielona część do obsługi technicznej(tzw. sterownia). Na fermie będzie funkcjonował świetlny system powiadamiania awarii. Wszystkie kurniki projektowane, będą wyposażone w instalacje: wentylacji ogrzewania, elektryczna, wodna, kanalizacyjna i odgromową.

W projektowanych budynkach zastosowany będzie system wentylacji składający się:

- 10 wentylatorów dachowych o wydajności 12 700 m3/h każdy, zlokalizowanych na wysokości h=7, 5 m o średnicy d= 0,4 m, typ wylotu: pionowy zadaszony;

- 8 wentylatorów ściennych o wydajności 37 400 m3/h każdy, zlokalizowanych na wysokości h= 2,5 m, o średnicy 1,35 m, typu wylotu: boczny.

Do ogrzewania kurników w okresie zimowym stosowany będzie gaz płynny. Gaz magazynowany będzie w 2 zbiornikach o pojemności 6, 4 m3 każdy i przewodami rurowymi doprowadzany do instalacji grzewczych w kurnikach.

Na etapie eksploatacji inwestycji woda na potrzeby technologiczne będzie pobierana

z planowanego ujęcia własnego (studni głębinowej). Na etapie eksploatacji woda na potrzeby bytowe pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej.

Ścieki bytowe powstające w budynku socjalno – bytowym odprowadzane będą przewodami kanalizacyjnymi do lokalnego, betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności 15 m3. Poszczególne kurniki nie będą wyposażone w zbiorniki bezodpływowe na ścieki. Ścieki porządkowe z mycia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich nie będą powstawały. Dezynfekcja odbywała się będzie tzw. na sucho przez wyspecjalizowana firmę zewnętrzną, metodą zamgławiania.

Ferma zaopatrywana będzie z lokalnej sieci energoelektrycznej na podstawie stosownej umowy. Zadawanie paszy odbywać się będzie za pomocą paszociągu AUGERMATIC z karmikami BIG PAN 330. W każdym budynku będą linie paszowe. Pasza dostarczana będzie z silosów paszowych znajdujących się na zewnątrz budynku za pomocą przenośnika spiralnego Flex-Vey. Przy każdym                  z kurników znajdować się będą dwa silosy paszowe R -P o pojemności ok. 30 Mg z podajnikiem spiralnym paszy Flex-Vey 90. Ptaki w kurnikach pojone będą wodą z własnego ujęcia wody głębinowej. Z wodociągu gminnego woda wykorzystywana będzie do celów bytowych. Pojenie odbywać się będzie za pomocą poideł miseczkowo – smoczkowych.

Zespół prądotwórczy przeznaczony będzie  do okresowej pracy podczas awarii zewnętrznego zasilania energetycznego. Na farmie zlokalizowany zostanie 1 przenośny agregat o mocy 100 kW, wraz ze zbiornikiem na olej o pojemności ok. 1 m3. Agregat będzie zlokalizowany przy budynkach kurników. Z uwagi na brak budynku socjalno – biurowego nie zachodzi konieczność lokalizacji kotłowni. W okresie poza wegetacyjnym, w przypadku niemożliwości wykorzystania obornika do nawożenia po zakończeniu cyklu chowu obornik będzie przekazywany do biogazowni w Skarżynie.

Zasadą fermy będzie utrzymanie na całej fermie ptaków tego samego gatunku w jednej grupie wiekowej. Cykl hodowlany trwa ok. 40 dni. Rocznie na każdy kurnik może przypadać maksymalnie 6 cykli hodowli. Po wyczyszczeniu, dezynfekcji pomieszczeń, przed wstawieniem stada przygotowywane będą ściółka oraz wyposażenie kurników. Materiałem na ściółkę będzie słoma. Budynki inwentarskie przed zasiedleniem ogrzewane będą 24 godziny w okresie wiosenno – letnim oraz co najmniej 48 godzin w okresie jesienno – zimowym. Pisklęta stanowiące podstawowy surowiec dostarczane będą z zewnątrz przez zakład wylęgu drobiu w ilości ok. 40 000 szt./każdy kurniki od 1 – 2. Żywienie kurcząt na fermie oparte będzie na gotowych mieszankach paszowych odpowiednio dostosowanych do etapu chowu, dostarczanych przez firmę zewnętrzną. Pasza w postaci granulowanej zadawana będzie systemem paszociągów z silosów paszowych. Po zakończeniu cyklu chowu, odchowane brojlery będą oddawane do ubojni. Czyszczenie budynków inwentarskich – wypychanie obornika, omiatanie i dezynfekcja wykonywane będą przez wyspecjalizowane firmy. Na fermie wdrożony zostanie Program profilaktyki i zwalczania szkodników zapewniający niedopuszczenie do migracji szkodników na teren fermy oraz do zasiedlenia jego budynków. Deratyzacja prowadzona będzie we własnym zakresie, poprzez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.13.2019

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu  29 listopada 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 11 października 2019 r. przez Pana dane zanimizowane, 06-406 Opinogóra Górna, została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 szt./cykl (320 DJP) w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna w granicy działki o nr ew. 6

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

1)      opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

2)      opinią  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni                      

3)      opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak:                                   

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 745  do 1545.

                                                                                                                                                                                                                                /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

      Opinogóra Górna, 18 listopada 2021 r.                                            

RIOŚ.R.6220.10.2021

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) - zwanej  dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 24 października 2021 r. ELFEKO S.A ul. Hutnicza 20 A, 81-061 Gdynia zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MWp w miejscowości Władysławowo na działkach o nr ew. 258/2, 260, 270/1 i 271/1, gmina Opinogóra Górna

Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1545 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.

                                                                                                                                                                                                                                 /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

      Opinogóra Górna, 18 listopada 2021 r.                             

RIOŚ.R.6220.9.2021

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) - zwanej  dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 24 października 2021 r. ELFEKO S.A ul. Hutnicza 20 A, 81-061 Gdynia zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp w miejscowości Chrzanówek nr ew. 21, gmina Opinogóra Górna..

Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1545 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.

                                                                                                                                                                                                                                  /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 2021.11.15

RIOŚ.P.6733.10.2021

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 178, 198/3 obr. Chrzanówek,  gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 15 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 2021.11.03

RIOŚ.P.6733.11.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 136, 131, 111/1  obr. Władysławowo, dz. nr 101/1, 100, 60, 53, 19, 18, 131 obr. Elżbiecin, dz. nr 152/2, 93, 86, 85, 84/1, 164, 103, 104, 162, 161, 160, 107, 157 obr. Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 4 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 2021.10.28

RIOŚ.P.6733.9.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowa sieci napowietrznej nN – 0,4 kV przewodami typu AsXSn o długości trasy ok. 222 m i budowa przyłącza kablowego nN - 0,4 kV przewodami typu NA2XY o długości trasy ok. 60 m wraz z szafką na terenie działek nr ew. 12, 18, 21/4, 21/5, 21/6, 24, obr. Sosnowo, gmina Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna.

Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 29 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 13 października 2021 r.

RIOŚ.R.6220.8.2021

OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 753, z późn. zm.) w związku z art. 30, art. 33 ust. 1 pkt 1-8 i ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia

w dniu 13 października 2021 r. r. zostało wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 18/3 obręb Przedwojewo, gmina Opinogóra Górna.

Jednocześnie informuję się, ze z ww. postanowieniem można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie.

                                                                                                                                                                                                                                    /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu  4 października 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez Green Capital S.A, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni zabudowy do 4,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 53, obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

1)      opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie znak: ZNS.7040.5.11.2021 z dnia 18 maja 2021 r.;

2)      opinią  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.103.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.;

3)      opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.709.2021.IP  z dnia 20 lipca 2021 r.

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 745  do 1545.

                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.7.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu  5 października 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 6 sierpnia 2021 r. przez Gminę Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Pajewo-Króle na odcinku od km 0+000 do km 1+456,0 gmina Opinogóra Górna.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

1)      opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie znak: ZNS.7040.5.27.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.;

2)      opinią  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.221.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.;

3)      opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1282.2021.IP  z dnia 20 lipca 2021 r.

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 745  do 1545.

                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2021.08.24

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

            Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opinogóra Górna:

- uchwały nr XIX/133/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – dotyczy części działek ewidencyjnych nr 30/1 i 35 obręb Opinogóra Górna oraz działki ewidencyjnej nr 160/26 obręb Chrzanówek;

- uchwały nr XIX/132/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – dotyczy działki ewidencyjnej nr 19 obręb Czernice oraz działki ewidencyjnej nr 107/2 obręb Wola Wierzbowska.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1  w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmian studium, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do zmian studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych zmian Studium i prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna,
ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, w terminie do dnia 17 września 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer lub nazwa obrębu geodezyjnego i numer działki).

            Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Opinogóra Górna.

                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

                    Opinogóra Górna, 2021.08.24

RIOŚ.P.6722.2.2020

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków,
Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/108/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, zmienionej uchwałą nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 lipca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 745 do 1545 i na stronie internetowej www.ugopinogora.bip.org.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) od godz. 1000.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r.

 
                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

Pliki do pobrania:

Część tekstowa planu doc. (78KB)

Część graficzna planu:

Plan-rysunek-1 pdf. (623,07 KB)

Plan-rysunek-2 pdf. (532,29 KB)

Plan-rysunek-3 pdf. (528,49 KB)

Plan-rysunek-4 pdf. (318,89 KB)

Prognoza środowiskowa pdf. (7500,81 MB)

 


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

                    Opinogóra Górna, 2021.08.24

RIOŚ.P.6722.1.2020

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Trętowo-Pełzy

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/100/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trętowo-Pełzy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Trętowo-Pełzy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 września 2021 r. do dnia
24 września 2021 r
. w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 745 do 1545 i na stronie internetowej www.ugopinogora.bip.org.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) od godz. 1030.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r.


                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

Pliki do pobrania:

Część tekstowa planu doc. (58KB)

Część graficzna planu pdf. (440,17 KB)

Prognoza środowiskowa pdf. (6818,54 MB)


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 10 sierpnia 2021 r.

RIOŚ.R.6220.4.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Opinogóra Górna działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn.zm.) zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 4,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 53, obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna gmina Opinogóra Górna i przeprowadzeniu postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna, pok. nr 6, I piętro w godzinach pracy urzędu, tj. 7:45 – 15:45.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

  Opinogóra Górna, 5 sierpnia 2021 r.

RIOŚ.R.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 753) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 1-8 i ust.2 . art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia

w dniu 4 sierpnia 2021 r. r. zostało wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Przedwojewo, na części działki o nr ew. 56/2 obręb Przedwojewo, gmina Opinogóra Górna.

Jednocześnie informuję się, ze z ww. postanowieniem można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego po upływie 14 - dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie.

                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

  Opinogóra Górna, 6 sierpnia 2021 r.

RIOŚ.R.6220.13.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Opinogóra Górna działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia strony o:

- możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 8 0000 szt. /cykl (320 DJP) w miejscowości Rembowo w granicy działki o nr ew. 6, gmina Opinogóra Górna i przeprowadzeniu postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna pok. nr 6, I piętro w godzinach urzędowania,  tj. 745 – 1545.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 2021.07.27

RIOŚ.P.6733.8.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na budowie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej na terenie części działki  numer ew. 208 w miejscowości Pałuki, gm. Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji
w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 27 lipca  2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Ciechanów, dnia 21 lipca 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.178.2021.IR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu dwóch nowych fragmentów sączków drenarskich na terenie działki o numerze ewidencyjnym 64/26 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

                Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Dzień publicznego obwieszczenia: 23.07.2021 r.

                                                                                                                                                       Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy Opinogóra Górna, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

Ciechanów, 22 lipca 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.176.2021.MW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Ciechanowskiego decyzją znak: RSD.6341.49.2011 z dnia 25.11.2011 r., oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego RSZ?55 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 39 obręb Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski) ścieków bytowych oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 41/6 obręb Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Dzień publicznego obwieszczenia 26.07.2021 r.

                                                                                                                                                         Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

 1. Urząd Gminyz prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie
 5. A/a

Ciechanów, 23 lipca 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

 WA.ZUZ.1.4210.133.2021.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1237W polegającą na jego zarurowaniu na odcinku 47 m zlokalizowanego na działce nr 102 w obrębie Opinogóra Dolna i nr 37 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego obwieszczenia 23.07.2021 r.

                                                                                                                                                         Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczenia.
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów z prośbą o wywieszenie
  na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz
  po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczenia.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 5. a/a

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 14 lipca 2021 r. 

RIOŚ.R.6220.6.2021

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 12 lipca 2021 r. ALA New Technologies Sp. z o.o , Jackowo Włościańskie 18, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie farmy  fotowoltaicznej PV Przedwojewo zlokalizowanej na części działki nr ew. 56/2 obręb Przedwojewo, gmina Opinogóra Górna.

Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1545 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.

                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Ciechanów, dnia 27 maja 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.129.2021.MGR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

 1. Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni
  w Ciechanowie z dnia 13 lipca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.155.2020.MGR na wykonanie urządzenia wodnego – budowę stawu o przeznaczeniu retencyjnym na działce o nr ew. 95,
  ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
 2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu
  z przeznaczeniem do retencji wód na cele nawadniania wraz z pompą do poboru wód ze stawu
  w ramach zwykłego korzystania z wód, na działce o nr ew. 95, ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00,
w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Dzień publicznego obwieszczenia: 28 maja 2021 r.

                                                                                                                                                           Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń
  .
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, , z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 2021.06.02

RIOŚ.P.6733.7.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie części budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na terenie   dz. nr ew. 37/14 w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 7 czerwca  2021 r. do 21 czerwca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2021.05.12

RIOŚ.P.6733.7.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam

że w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie części budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę  wiejską na terenie działki  numer ew. 37/14 w miejscowości Rembowo, gm. Opinogóra Górna. W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 26 kwietnia 2021 r.                     

RIOŚ.R.6220.4.2021

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) - zwanej  dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 26 kwietnia 2021 r. Gminy Opinogóra Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 4,87 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 53 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1545 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.

      /-/  Z up. WÓJTA             

mgr inż. Beata Golasińska   

       Sekretarz Gminy        

  Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 2021.04.28

RIOŚ.P.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn – 0,4 kV zasilanej z S2-325 W na terenie
dz. nr ew. 2/1, 3/3, 3/4, 7, 8, 9/1, 11, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 17, 32/1, 32/2, 32/3

w miejscowości Wólka Łanięcka, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

      /-/  Z up. WÓJTA             

mgr inż. Beata Golasińska   

        Sekretarz Gminy         


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

                Opinogóra Górna, 26 kwietnia 2021 r.        

RIOŚ.R.6220.2.2021

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 753) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) - zwanej  dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23 kwietnia 2021 r. Gminy Opinogóra Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku chlewni do chowu świń o łącznej obsadzie warchlaki 280 szt/cykl i tuczniki 280 szt/cykl (60 DJP) w miejscowości Pokojewo, gmina Opinogóra Górna, w granicy działki o nr ew. 5.

Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1545 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.

      /-/  Z up. WÓJTA                                  

mgr inż. Beata Golasińska                        

        Sekretarz Gminy                               


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2021.04.22

RIOŚ.P.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wraz z utworzeniem miejsca rekreacji na terenie działki numer ew. 18 w miejscowości Opinogóra Dolna, gm. Opinogóra Górna. W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr CzyżykWójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 6 kwietnia 2021 r.

RIOŚ.P.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3311C wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie części działki     o nr ew. 220/2, obr. Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 7 kwietnia 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 Opinogóra Górna, 15 kwietnia 2021 r.

RIOŚ.P.6733.13.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE4411A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ew. 62, obr. Bogucin, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 16 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2021.04.06

RIOŚ.P.6733.3.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 18 marca 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator S.A. oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa pełnomocnik Jacek Kiński EnEx Projektowanie i Doradztwo Energetyczne, Niechodzin, ul. Główna 14, 06-400 Ciechanów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV  i  nn – 0,4 kV zasilanej z S2-325 W na terenie dz. nr ew. 2/1, 3/3, 3/4, 7, 8, 9/1, 11, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 17, 32/1, 32/2, 32/3 w miejscowości Wólka Łanięcka, gm. Opinogóra Górna.

         W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy  w Opinogórze Górnej,  ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

                                                                                                                                                                                                                                                     /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

             Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 5 marca 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19 stycznia 2021 r. Gminy Opinogóra Górna ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 12741W w miejscowości Pomorze, gmina Opinogóra Górna.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

1)      opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie znak: ZNS.7040.5.1.2021 z dnia 2 lutego 2021 r.;

2)      opinią  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.23.2021.EK z dnia 8 lutego 2021 r.;

3)      opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.83.2021.IP.2  z dnia 29 stycznia 2021 r.

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 745  do 1545.

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr CzyżykWójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 22 lutego 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 4 grudnia 2020 r. przez Alinga Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej – Opinogóra III, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 33 w obrębie Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

1)      opinią Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak: ZNS.7040.743.2020 z dnia 15 stycznia 2021 r.;

2)      opinią  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.11.2021.WR z dnia 2 lutego 2021 r.;

3)      opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1740.2020.IP z dnia 22 grudnia 2020 r.

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 745  do 1545.

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk


Opinogóra Górna 23.02.2021

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.062.1.2020

OBWIESZCZENIE

o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
(Dz. U. z 2021 poz. 247), Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031”.

Zgodnie z zapisem art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko organy inspekcji sanitarnej uczestniczą w uzgadnianiu odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów,
o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Organ administracji opracowujący projekt programu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna,
że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. Przedmiotowy dokument należy do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyż „nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 47 oraz w związku z art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie z wnioskiem o ustalenie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031. W piśmie z dnia 22 lutego 2021 r. (znak WOOŚ-III.410.26.2021.JD) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał, iż przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym brak jest potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031”. Dokument był wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4,
06-406 Opinogóra Górna, w dniach od 22.01.2021 r. do 11.02.2021 r. w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugopinogora.bip.org.pl/. W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej.

Uzasadnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia RIOŚ.P.062.1.2020 z dnia 23.02.2021 r.

 

UZASADNIENIE

braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031

Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247).

 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy

Celem opracowania projektu przedmiotowego dokumentu jest ocena aktualnej sytuacji energetycznej Gminy Opinogóra Górna oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa gazowe, a także określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ww. nośników energii, ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, a także określić zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej energetyki na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnej. Działania te mają charakter lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Opinogóra Górna, zatem będą realizowane w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy projekt dokumentu zawiera:

 • analizę uwarunkowań zewnętrznych wynikających z dokumentów planistycznych i strategicznych na stopniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • charakterystykę gminy,
 • stan zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię elektryczną,
 • analizę możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
 • stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 • zakres współpracy z innymi gminami pod względem gospodarki energetycznej,
 • podsumowanie i wnioski.
 • stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
  w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

Przedmiotowy projekt dokumentu należy do grupy projektów dokumentów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031 przewidziane do realizacji zostały zadania inwestycyjne z zakresu: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, rozbudowy oświetlenia ulicznego, modernizację kotłowni na terenie gminy.

Są to działania, które nie wywierają znaczącego wpływu na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000. W wyniku realizacji dokumentu i zaplanowanych w nim działań, mogą mieć miejsce krótkotrwałe, tymczasowe i niewielkie oraz niegroźne oddziaływania, głównie w zakresie emisji hałasów i pyłów. Prace w zakresie termomodernizacji prowadzone będą zawsze zgodnie z przepisami i normami w tym zakresie. W przypadku przystąpienia do prac w zakresie planowania i tworzenia dokumentacji projektowej wykonywana jest inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena możliwości wystąpienia zagrożonych gatunków chronionych, w tym ich korytarzy migracji lub cennych siedlisk wraz z analizą rozwiązań alternatywnych tj. np. zmiany lokalizacji. Obiekty budowlane stanowią potencjalne siedliska gatunków chronionych, w szczególności ptaków i nietoperzy. W celu uniknięcia nieumyślnego niszczenia siedlisk gatunków należy przed przystąpieniem do prac przeprowadzić obserwację pod kątem występowania gatunków chronionych.

Planowane przez Gminę zadania nie są przedsięwzięciami wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Nie należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.

Zawarte rekomendacje, co do stosowania określonych nośników energii, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy, gwarantującego niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych, zapewnienie rozwoju gospodarczego i społecznego, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem istniejącego potencjału energetycznego, przy zapewnieniu jakości środowiska, ochrony klimatu Ziemi, tworzenia warunków zdrowego życia mieszkańców w chwili obecnej i w przyszłości.

Ponadto przez operatora infrastruktury gazowej na terenie gminy planowane jest przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego, a przez operatora infrastruktury energetycznej - projekty inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz modernizacją i odtworzeniem majątku.

Są to działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną odbiorców na terenie gminy i będą realizowane przez operatorów zewnętrznych zgodnie z ich koncepcjami i planami rozwoju.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja proponowanych zadań
nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

 • powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Cele wskazane w projekcie dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, co zostało przedstawiono w rozdziale 3 przedmiotowego projektu dokumentu.

 • przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
  w dziedzinie ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Projekt przedmiotowego dokumentu wskazuje kierunki działań wpływających na rozwój wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także przedstawia propozycje działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji gazów, w związku z tym należy stwierdzić, że działania ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska
oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej.

 • powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

Głównym celem realizacji zadań ujętych w projekcie dokumentu jest zmniejszenie obecnego zapotrzebowania na ciepło. Realizacja tych działań wpłynie zatem na poprawę stanu środowiska (zwłaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza) oraz przyczyni się do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców.

 1. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w projekcie dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a wręcz przyczyni się do jego poprawy.

 • prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Zasięg oddziaływania określa przedmiotowy projekt dokumentu. Realizacja planowanych zadań będzie rozłożona w czasie (do 2031 roku) i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie z przeprowadzanych robót, np. hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. Po zakończeniu inwestycji, nastąpi oddziaływanie wtórne: poprawa ładu przestrzennego, estetyki, funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie m. in. zanieczyszczeń powietrza.

 • prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych w projekcie dokumentu.

 • prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje przewidziane do realizacji, ze względu na rodzaj i usytuowanie, nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Będą one miały charakter nieszkodliwy
dla środowiska – obojętny. Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i przejściowe, gdyż będzie związane z prowadzeniem określonych prac inwestycyjnych. Wszystkie zaplanowane do realizacji działania ukierunkowane są na zmniejszenie obecnego zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację, modernizację kotłowni i zastosowanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

 1. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
 • obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

Projekt dokumentu dotyczy obszaru Gminy Opinogóra Górna. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją zadań zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze;

 • formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Na obszarze gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Krośnicko – Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu i pomniki przyrody.

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ WÓJT
                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 


 Opinogóra Górna, 12 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.15.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0274 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na terenie dz. nr 233/2 w m. Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna zostało umorzone jako bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 15 lutego  2021 r. do 1 marca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ WÓJT        
                                                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Piotr Czyżyk


 Opinogóra Górna  10 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia  10 lutego 2021 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 120741W  w miejscowości Pomorze, gmina Opinogóra Górna

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 120741W  w miejscowości Pomorze, gmina Opinogóra Górna.

            Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                         /-/ WÓJT
                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

 


Opinogóra Górna, 2021.02.10

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6722.1.2021

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo II

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opinogóra Górna uchwały nr XXIII/145/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo II.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pokój nr 18 w terminie do dnia 5 marca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                     

                                                                                                                                             /-/ WÓJT
                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk


Ciechanów, dnia 3 lutego 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.367.2020.MGR

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu odwadniającego drogę wewnętrzną – ul. Bukową na działce
o nr ew. 198/3, obręb Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Dzień publicznego obwieszczenia: 4 lutego 2021 r.

                                                                                                                                                           Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Dokument w formacie (PDF 131,77 KB)

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń
  .
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

Ciechanów, dnia 4 lutego 2021 r.

 

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.5.2021.MGR

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce
o nr ew. 118/15 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Dzień publicznego obwieszczenia: 5 lutego 2021 r.

                                                                                                                                                           Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Dokument w formacie (PDF 131,80 KB)

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń
  .
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, , z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia  5 lutego 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej

w miejscowości Chrzanówek  na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1296, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanówek  na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

            Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                  /-/ Wójt  Gminy                             

                                                                       mgr inż. Piotr Czyżyk                       

 


Opinogóra Górna, 2021.02.02

Wójt Gminy Opinogóra Górna

   ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 18 stycznia 2021 r. zostało wszczęte na wniosek P 4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Joanna Wrona postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3311C wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie części dz. nr 220/2  w miejscowości Chrzanówek,  gm. Opinogóra Górna.

         W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

   

                                                                                                                                             /-/ WÓJT
                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk


 Opinogóra Górna, 2021.01.28

Wójt Gminy Opinogóra Górna

   ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie linii napowietrznych  i kablowych nn ., budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr 20/10, 21, 26/1, 20/9, 26/2 w obrębie Opinogóra Kolonia, na terenie dz. nr 8/6, 16/2, 34, 9/3, 8/5, 9/1, 30 w  obr. Załuże Patory, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji
w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4 w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                             /-/ WÓJT
                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk


Ciechanów, dnia 20 stycznia 2021 r.

      Państwowe
Gospodarstwo Wodne
     Wody Polskie


         Dyrektor
    Zarządu Zlewni
   w Ciechanowie

 

WA.ZUZ.1.4210.363.2020.MGR

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych (sieci drenarskiej) kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ew. 3/8 obręb Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna,
pow. ciechanowski.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00?16:00,
w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Dzień publicznego obwieszczenia: 21 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                                                Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
                                                                                                                                                                      w Ciechanowie

                                                                                                                                                                  /-/ Aleksandra Dębska

                                                                                                                                                                        Z-ca Dyrektora

Dokument w formacie (PDF 131,93 KB)

 

 

 

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, z prośbą
  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń
  .
 2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, , z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu.
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 5. A/a.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031


Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z póź. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031” w dniach od 22.01.2021 r.
do 11.02.2021 r.
Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:  http://ugopinogora.bip.org.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej lub w formie elektronicznej na adres: alicja.stryczniewicz@opinogoragorna.pl do dnia 11.02.2021 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

                                    /-/ WÓJT
                             mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Załącznik:
Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031 PDF (1935,69,99 MB )

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 10:59:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 10:51:21
 • Liczba odsłon: 800
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662934]

przewiń do góry