XI SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
Transmisja wideo

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2018

z XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 30 października 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej


Obrady rozpoczęto o godz. 10 00 i zakończono o godz. 11 00 .


Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3.Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy


pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2018/2019.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna

7. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra za 2018 rok.

8. Informacja o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.

9.Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie obrad.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z X Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości
i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

pkt 3

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. Zmiany dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie dochody budżet gminy na rok 2019 wynoszą 30 902 824,41 zł w tym dochody bieżące 25 895 725,87 zł, dochody majątkowe
5 007 098,54 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie wydatki budżet gminy na 2019 rok wynoszą 34 713 456,52 zł w tym wydatki bieżące 24 151 064,24 zł, wydatki majątkowe
10 562 392,28 zł. Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok zamyka się deficytem w kwocie
3 810 632,11 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków w kwocie 2 420 632,11 zł oraz zaciągniętych kredytów bankowych
w kwocie 1 390 000 zł. W roku 2019 planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 850 000 zł. Spłata zostanie pokryta
z kredytu bankowego. Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie
2 240 000 zł rozłożono do spłaty na 8lat w latach 2021-2028.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało za 14 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 4

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok: zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 182 086,80 zł, zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 53 350 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi
30 902 824,41 zł w tym dochody bieżące w kwocie 25 895 725,87 zł; dochody majątkowe
w kwocie 5 007 098,54 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok : zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 322 336,80 zł; zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 193 600zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi
34 713 456,52 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 24 151 064,24 zł; wydatki majątkowe
w kwocie 10 562 39,28 zł.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r. głosowało 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

pkt 5

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że informacja Wójta Gminy
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna została szczegółowo omówiona na posiedzeniu komisji w dniu 28 października br. Zamieszczona została
w Biuletynie Informacji Publicznej, znajduje się również w biurze Rady.

pkt 6

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązanych było 14 radnych Gminy Opinogóra Górna. Oświadczenia majątkowe złożyli w terminie
i w komplecie wszyscy radni. Wszystkie oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Ciechanowie. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych szczegółowo została omówiona na posiedzeniu Komisji w dniu 28 października br.

pkt 7

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że wszystkie zobowiązane osoby, tj. Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy złożyły oświadczenia w terminie i komplecie. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych została szczegółowo przedstawiona radnym na posiedzeniu Komisji rady w dniu 28 października 2019 r.

pkt 8

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, ze została podpisana umowa dzierżawy na okres do 3 lat na działki o nr ew. 209 i 210 obręb Kołaczków.

pkt 9 Sprawy bieżące

Pan Jerzy Wojciech Komorowski zadał pytanie czy została już podpisana umowa
z Przedsiębiorstwem na odbiór i zagospodarowanie odpadów na 2020 rok oraz jaka jest ściągalność od mieszkańców dotycząca płacenia za odbiór odpadów.

Pan Henryk Płodziszewski zapytał o zbiórkę foili rolniczych.

Pani Grażyna Czarnecka zapytała o sprawę dotyczącą świetlicy wiejskiej
w Opinogórze Górnej.

Pan Zdzisław Szymański zadał pytanie czy droga w miejscowości Kąty jest już definitywnie odebrana.

Pan Robert Goździewski podziękował Panu Wójtowi i Radzie gminy za wykonanie przebudowy drogi
w miejscowości Klonowo.

Pan Wójt wyjaśnił że:

- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przetarg został rozstrzygnięty
i została podpisana umowa na kolejny rok z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych

w Ciechanowie. Poinformował, że zgodnie ze zmianą ustawy o otrzymaniu czystości
i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy zobligowani są do zbierania odpadów
w sposób selektywny. Będziemy wzywać wszystkie osoby, które nie segregują do zmiany deklaracji. Rada Gminy w drodze uchwały ustali wysokość stawki za odbiór odpadów oraz określi wyższe stawki jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny;

-w związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Urząd Gminy przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieprzyznania Gminie dotacji
z NFOŚ i GW zadanie nie będzie realizowane. W przypadku otrzymania dotacji odpady będą zbierane dopiero w 2020 r. wyłącznie od rolników, którzy złożyli wnioski;

-jeśli chodzi o świetlicę wiejską w Opinogórze Górnej to w tym roku nic się nie zmieni. Jest to projekt unijny, którego efektywność obowiązuje do 30 września 2021 r.

-przebudowa drogi w miejscowości Kąty jest inwestycją Powiatowego Zarządu Dróg
w Ciechanowie. Zostały tam przeprowadzone już odbiory techniczne. Te odbiory odbywały się kilkakrotnie. Uczestniczyliśmy w tych odbiorach nie mamy uwag. Informacja Pana kierownika PZD jest taka, ze wykonawca nie złożył jeszcze wszystkich dokumentów związanych z inwestycją.

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zaległości za niepłacenie za odbiór odpadów rosną na koniec 2018 r. wyniosły ponad 85 tys. a na dzień 30 października 2019 r. ponad 100 tys. zł.

Poinformowała, że w tej chwili właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany kwartał do końca każdego miesiąca kończącego dany kwartał. Należało by zmienić termin płatności ostatecznej raty płatności do 15 grudnia. Wtedy saldo te będzie bardziej rzeczywiste.

Na dzień 15 października 2019 r. ściągalność wyniosła około 11 %.

Przygotujemy dla Państwa radnych na piśmie zestawienia z danego sołectwa jaka jest ściągalność.

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy poinformował, że :

-zakończyła się termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej. Odbiory zostały dokonane, w chwili obecnej uzupełniamy dokumenty;

-prace inwestycyjne to jest wszystkie prace drogowe zostały zakończone;

Ponadto podziękował radnym i sołtysom, którzy brali udział w pikniku edukacyjnym, który miał na celu posadzenie roślin na terenie działki gminnej za boiskiem w Opinogórze Górnej.


Pkt 10

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XI Sesji Rady Gminy.           Protokółowała                                        Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                   /-/ Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka- Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 08:56:03
  • Liczba odsłon: 399
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657251]

przewiń do góry