XXX SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA TRANSMISJA WIDEO

Uchwały Rady Gminy

PROTOKÓŁ Nr XXX/2021

z XXX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

           27 sierpnia2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

 

Stan radnych                                   - 15

Uczestniczyło                                  - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk – Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy i zaproszonych gości.

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie obrad. 

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.

                       

pkt.3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na  2021 rok.

 Zmiany dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 31 397 918,38 zł w tym dochody bieżące 28 757 439,92 zł, dochody majątkowe 2 640 478,46 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 35 908 561,90 zł w tym wydatki bieżące 27 836 187 zł, wydatki majątkowe 8 072 374,44 zł.

Budżet Gminy Opinogóra Górna zamyka się deficytem w kwocie 4 510 643,52 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 550 617, 70 zł. W roku 2021 planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 800 000 zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych środków z roku 2020.

Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2021 roku wyniesie 3 745 474,45 zł, tj. około 12% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego w zakresie wydatków bieżących:

- wprowadza się nowe zadanie „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna”. Ustala się limit wydatków dla tego zadania na 2022 rok                                    1 500 000 zł;

- wprowadza się nowe zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Opinogóra Górna – etap II”. Ustala się limit wydatków dla tego zadania na 2022 rok 12 000 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok głosowało:

- za 14 radnych

- przeciw 0 radnych

-wstrzymało się 0 radnych

 

pkt. 4

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Zmiany dotyczą::

Po stronie dochodów budżetu gminy następuje zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 138 052 zł.

1.W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje zwiększenie planu dochodów majątkowy następująco:

- 100 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WM na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Opinogóra Górna;

- 25 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WM na realizację zadania pn.”Modernizacja budynku OSP Kołaczków”.

2. W dziale 851 ochrona zdrowia następuje wpływ refundacji poniesionych wydatków w kwocie 3 052 przez gminę w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) za miesiąc czerwiec 2021 rok.

Ponadto wprowadza się jednorazowe dofinansowanie w kwocie 10 000 zł otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w wieku 60+) poddającym si szczepieniu przeciwko COVID-19.

Po stronie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 259 906,52 zł;

- zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 121 854,52 zł.

1.W dziale 600 transport i łączność dokonuje się przesunięć w zakresie wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Kąty na kwotę 554,52 zł. Sołectwo dokonało zmiany wniosku rezygnując z organizacji wydarzeń kulturalnych na zakup materiału na drogi (zwiększenie).

2. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje:

- utworzenie planu wydatków majątkowych na kwotę 40 000 zł na realizację zadania pn.”Modernizacja budynku OSP Kołaczków” ( 25 000 środki Urzędu Marszałkowskiego, 15 000 zł środki gminy);

- przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 5 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków  OSP (zmniejszenie, zwiększenia).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków na udzielenie dotacji dla OSP Opinogóra Górna na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 100 000 zł. W związku z uzyskanym przez gminę dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu zmniejsza się wkład własny gminy w finansowaniu tego zakupu o 100 000 zł.

3. W dziale 851 ochrona zdrowia następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 052 zł w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2 (infolinia) za miesiąc czerwiec 2021 rok.

Ponadto wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 000 zł otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności 60+)poddającym się szczepieniu przeciwko COVID-19.

4. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 r.

5. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następują zmiany w zakresie funduszu sołeckiego:

- miejscowość Wierzbowo dokonało zmiany wniosku przedsięwzięć do realizacji na 2021 rok. Z organizacji wydarzeń kulturalnych (zmniejszenie 1 300 zł) przeniosło środki na zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (zwiększenie 1 300 zł);

- miejscowość Kąty dokonało zmiany wniosku przedsięwzięć do realizacji na 2021 rok. Z organizacji wydarzeń kulturalnych (zmniejszenie 554,52 zł) przeniosło środki na zakup materiału na drogi (zwiększenie 554,52 zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 15 000 zł na zadaniu „Modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna.

Za  przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za 14 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 5

            Pan Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wzrost ekwiwalentu był wnioskowany przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inny podmiot, ustala się w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r. do kwoty 2800,00 zł, wraz z którym wzrosła także minimalna stawka godzinowa w wysokości 20,00 zł za godzinę.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 głosowało:

-  za - 14 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

 

pkt.6 Sprawi bieżące

            Pan Rafał Olewniczak  wystąpił z wnioskiem o  zgłoszenie do właściwego organu administrującego  którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie problemu związanego z drożnością powierzchniowego cieku płynącego na rzece Sona  nr ew. dz. 15  na odcinku w miejscowości Łęki  gmina Opinogóra Górna.

z uprawami polowymi.

            Pan Adam Gąsiorowski zapytał czy jest sporządzona dokumentacja na przebudowę drogi w Pomorzu.

            Pan Wójt Gminy :

- dokumentacja na przebudowę drogi jest zrobiona, czekamy na pozwolenie;

- wystąpimy z pismem do Wód Polskich.

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy zaprosił radnych gminy na Dożynki Gminne w dniu 29 sierpnia 2021. 

pkt. 7

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXX Sesji Rady.

  Protokółowała                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

/-/Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                         /-/ Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-06 12:11:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-06 12:19:00
 • Liczba odsłon: 101
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657330]

przewiń do góry