UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW OPINOGÓRY


ZARZĄDZENIE Nr 10/2019
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm. 1 ) ) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:


§ 1 .
§ 1 Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. otrzymuje brzmienie:

1 . Z dniem 30 stycznia 2019 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę 121 000 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych)

§ 2 .
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3 .
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr inż. Piotr Czyżyk


Pobierz Zarządzenie Nr 10/2019

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uczniowski Klub Sportowy „Opia 2008” złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży tytuł zadania „Zimowy obóz siatkarski z elementami nauki jazdy na nartach”.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: ugopinogora@bip.org.pl.

Uproszczona oferta zadania publicznego została zamieszona na:

 •   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
 •   stronie internetowej ugportal.opinogoragorna.pl
 •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
  ( strona przystosowana dla osób niedowidzących)

Strona 1 oferty

Strona 2 oferty

Strona 3 oferty

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 209 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-17 11:29:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-30 15:38:31
 • Liczba odsłon: 571
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662083]

przewiń do góry