XVII SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo

Link do uchwał

 

P R O T O K Ó Ł Nr XVII /2020

z XVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 27 maja

2020 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz 1100.

 

Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/134/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009 – 2032”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/134/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009-2032”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie Elżbiecin, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

13.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

14. Sprawy bieżące.

15. Zamknięcie porządku obrad.

Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów tj.:

 • podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trętowo-Pełzy,

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna,

 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Za wprowadzeniem dodatkowych punktów do porządku obrad głosowało:

za – 15 radnych

przeciw - 0

wstrzymało się – 0

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:

 • aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok. Łączne dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 30 150 571,74 zł w tym: dochody bieżące 27 607 843,94 zł, dochody majątkowe 2 542 727,80 zł,

 • aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 32 377 014 zł w tym wydatki bieżące 26 483 495,95 zł, wydatki majątkowe 5 883 518,05 zł,

 • wprowadzeniu do budżetu gminy niewykorzystanych środków pieniężnych oraz wolnych środków z roku 2019 w łącznej kwocie 3 150 442,26 zł,

 • w związku ze zmianą wyniku budżetu gminy nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów bankowych w roku bieżącym.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0 radnych

pkt. 4

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

 • zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1 257 442,26 zł,

 • zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 31 000 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. ogółem wynosi 32 377 014 zł, w tym:

 • wydatki bieżące w kwocie 26 493 495,95 zł,

 • wydatki majątkowe w kwocie 5 883 518,05 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

za- 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 5

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

Na okres od dnia 30 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2021 r. dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni proponuje się utrzymanie dopłat na poziomie ubiegłego roku tj.: dla miejscowości Opinogóra Górna w wysokości 2, 74 zł plus Vat a dla Pomorza 3,45 zł plus Vat.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze głosowało:

za – 15 radnych

wstrzymało się – 0

przeciw – 0

pkt.6

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/134/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009 – 2039”.

Gmina dofinansowuje koszty usuwania wyrobów zawierających azbest, powstałych w związku z demontażem pokryć dachowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy. W załączniku nr 2 do uchwały był zapis, ze dotacje będą przyznawane osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami, teraz chcemy dodać jeszcze instytucje kultury na terenie Gminy.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/134/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009 – 2039” głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 7

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2020 r. zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu zawarcia z Wojewodą Mazowieckiem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna zadania dotyczącego utrzymania porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w miejscowości Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2020 r. zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Opinogóra Górna głosowało:

za 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 8

Pani Alicja Stryczniewcz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie Elżbiecin, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

 

na wniosek właścicieli nieruchomości planowana jest zmiana obowiązującego planu miejscowego w zakresie zmiany przeznaczenia terenów (m.in. z terenu zieleni parkowej z dopuszczeniem usług publicznych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren zieleni parkowej z dopuszczeniem usług publicznych, zmianę lokalizacji drogi wewnętrznej na działce oraz likwidację poszerzenia dróg publicznych w miejscowościach Opinogóra Górna, Dzbonie i Kotermań.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie Elżbiecin, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 9

Pani Alicja Stryczniewcz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

Na wniosek właścicieli nieruchomości planowane jest sporządzenie zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna poprzez zmianę przeznaczenia terenów: z rolnych na mieszkaniowy jednorodzinny w m. Czernice i Wola Wierzbowska, z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na cele cmentarne w Opinogórze Górnej oraz korektę zapisów części tekstowej dla działki w Chrzanówku.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna głosowało :

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt.10

Pani Alicja Stryczniewcz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trętowo-Pełzy.

 

Na wniosek właściciela nieruchomości planowane jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w m. Trętowo-Pełzy. Działka objęta jest obowiązującą zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna zatwierdzoną uchwałą Nr XXVI/165/2002 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2002 r., zgodnie z którą działka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności. Planowana jest zmiana przeznaczenia działki na cele usługowe.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trętowo-Pełzy głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

 

pkt. 11

Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

W związku z zaleceniem Wojewody Mazowieckiego chodzi o zmianę podstawy prawnej w uchwale. Treść podjętej uchwały nie ulega zmianie pozostaje ona taka sama jak w uchwale Nr VI/33/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 12

Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023.

W związku z zaleceniem Wojewody Mazowieckiego chodzi o zmianę podstawy prawnej w uchwale. Treść podjętej uchwały nie ulega zmianie pozostaje ona taka sama jak w uchwale Nr VI/31/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Za przyjęciem uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023.

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt. 13

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez gminę lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,70 m², położonego w miejscowości Rembowo.

Za przyjęciem uchwały sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt.14

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2020 r.

Rada Gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt co roku uchwala Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna . Zapisy Programu nie ulegają zmianie z wyjątkiem przeznaczenia środków budżetu. W roku 2020 na program zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 131.00 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2020 r. głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

pkt.15

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu udziela się w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka na odcinku od km 12+350,00 do km 13+040,00.

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się – 0.

 

pkt.16 Sprawy bieżące

Pan Wójt Gminy z okazji Święta Samorządu Terytorialnego zlozył zyczenia, pracownikom, Radnym Gminy i sołtysom

pkt .17

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XVII Sesji Rady Gminy.

 

 

                               Protokółowała                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                          /-/ Alicja Stryczniewcz                                                                       /-/ Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-18 10:44:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-22 09:42:58
 • Liczba odsłon: 601
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663014]

przewiń do góry