Data złożenia petycji 1.04.2021 r.

Petycja: PDF (307,17KB)

Przedmiot:

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

Dyrektor Szkoły Podstawowej*

Dyrektor Domu Kultury/Ośrodka Sportu (…)*  

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1173, 2320)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)   - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320)

§1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach  - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

- szczegóły pod - https://podworko.nivea.pl

Preambuła Wniosku:

W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartości związanych z życiem zbiorowym.

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych - w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Osnowa Petycji:

Niniejszym, wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko NIVEA.

Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2.

Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły/ Osoby zarządzające*) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp.

Dodatkowo:

§ 2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy  o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta)  przekazanie niniejszego tekstu/petycji   - do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować  terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL https://podworko.nivea.pl )

Fakultatywnie – jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorów Szkół / Ośrodków Kultury i Sportu -  miejscowo właściwych dla terenu gminy – może również służyć art. 65 §1 KPA. 

§ 3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej/Ośrodka Kultury i Sportu/Domu Kultury    do konkursu  może być sfinansowanie przez podmiot komercyjny  budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.

Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł.  brutto wartości rynkowej.

Podobnie – jak w latach ubiegłych -  aby wyrównać szansę mniejszych miejscowości - Organizator - podzielił Adresatów na 3 koszyki:

1)  Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców;

2)  Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców;
3)  Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców.

Każdy zarejestrowany Podmiot, który przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty edukacyjne - szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

Uproszczono również znacznie - procedurę zgłoszenia lokalizacji – w 3 intuicyjnych krokach - szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły  oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi -  szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

§4) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni, Regulamin Konkursu Podwórko NIVEA, wizualizacje podwórka.

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: https://podworko.nivea.pl

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

Fakultatywnie - Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych - może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskie do Filmu - stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stosowne klauzule w tej mierze - znajdują się w rzeczonym formularzu online.

Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z ponad 250  wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017  2018  2019, 2020 r.

Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję  - na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinnego Miejsca Zabaw - Podwórko NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych.

Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Budowa “Podwórka NIVEA” -  byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko NIVEA” - edycja 2021.  Jest to już siódma nasza akcja tego typu.

Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis - zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - dotyczące finalizacji przedsięwzięcia - zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę/OSiR/Dom Kultury  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych.

Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw - "Podwórko NIVEA" -  na terenie całej Polski.

Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu https://podworko.nivea.pl

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu  zostaną wybrane JST/Szkoły/OSiR/Domy Kultury, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko NIVEA” (Rodzinne Miejsce Zabaw)

Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka NIVEA -  dla Społeczności Lokalnej/Szkoły - odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem https://podworko.nivea.pl

W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu - wszelkich informacji udziela Infolinia Organizatora Konkursu „Podwórko NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

§6) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

§7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej -  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.

Komentarz:

Naszymi działaniami - staramy się - w miarę możliwości - uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury - w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin.

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku".

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję - jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc)

 W załączeniu - stosowne dossier formalne

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k

ul. Morszyńska 55

02-916 Warszawa

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo

Prezes Zarządu:  Adam Szulc

KRS: 0000059459

04-051 Warszawa

ul. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl   

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) 

Wójt udzielił odpowiedzi

Sposób załatwienia


Data złożenia petycji 16.03.2021 r.

Podmiot: Dane zanonimizowane

Skan petycji: PDF (1716,59 MB)

Przedmiot: Współdziałanie z innymi gminami odnośnie ładu przestrzennego

Wójt udzielił odpowiedzi

Sposób załatwienia (PDF. 218,22 KB )


Data złożenia petycji 02.11.2020 r.

Podmiot: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Skan petycji: (PDF)

Przedmiot: Udostępnieni informacji w sprawie zakupu maseczek ochronnych przez Urząd Gminy

12.11.2020 Wójt udzielił odpowiedzi

Sposób załatwienia KG.152.1.2020(RTF), KG.152.1.2020  (PDF)


Data złożenia petycji 05.11.2020 r.

Podmiot: SMEbusiness.pl Sp. z o. o.

             ul.Domaniewska 47/10

             02-672 Warszawa

Skan petycji: (PDF)

Przedmiot: "Się gra się ma...Playroom z Wyobraźni"

04.11.2020 Wójt udzielił odpowiedzi

Sposób załatwienia OŚ.152.3.2020 (PDF)

                             OŚ.152.3.2020 (RTF)

 


Data złożenia petycji 26.08.2020 r.

Podmiot: Mieszkańcy wsi Bogucin

Skan petycji: (PDF)

Przedmiot: Petycja w sprawie odrzucenia wniosku o budowę nadajnika Play w Bogucinie

04.11.2020 Wójt udzielił odpowiedzi

Sposób załatwienia RIOŚ.P.152.2.2020 (PDF)

                             RIOŚ.P.152.2.2020 (RTF)

"W treści petycji dane osobowe tam umieszczone zostały zanimizowane. Oryginał petycji z danymi osobowymi jest dostępny do wglądu po złożeniu wniosku o udostępnienie petycji do Wójta Gminy Opinogóra Górna."


Data złożenia petycji 07.08.2020 r.

Podmiot: SMEbusiness.pl Sp. z o. o.

Skan petycji: (PDF)

Przedmiot: Program dla Szkół - program dla zdrowia i dobra środowiska

12.08.2020 Wójt udzielił odpowiedzi

Sposób załatwienia OŚ.152.2.2020


Data złożenia petycji 25.02.2019 r.

Podmiot: Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

Skan petycji: (PDF)

Przedmiot: Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

03.04.2019 Wójt udzielił odpowiedzi

Sposób załatwienia RIOŚ.P.152.2.2019

 

----------------------------------------------------------------------------

Data złożenia petycji 20.11.2018 r.

Podmiot: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Skan petycji: (PDF)

Przedmiot: Udostępnieni informacji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych

23.11.2018 Wójt udzielił odpowiedzi

Sposób załatwienia RIOŚ.Z.1431.4.2018 RIOŚ.Z.152.1.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr petycji: 1.2017

Data złożenia petycji: 10.02.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję: Osoba prawna Schulz - Efekt sp. z o.o.
Przedmiot petycji: Udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 24.02.2017 r.
Skan petycji: (PDF)
Informacja o przebiegu postępowania: 24.02.2017 r. Wójt udzielił odpowiedzi
Sposób załatwienia petycji: GCI.1431.1.2017


 
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-30 10:56:25
  • Liczba odsłon: 627
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660374]

przewiń do góry