Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Wydatki kwalifikowalne: 1 268 761,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 1 015 008,80 zł
Okres realizacji: od 20.06.2018 r. do 30.06.2021 r.

Zakres projektu dotyczy wymiany czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych na źródła ciepła spalające biomasę, zgazowujące drewno lub wykorzystujące paliwa gazowe. Dodatkowo projekt dotyczy również inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) z zakresu systemów fotowoltaicznych (energia elektryczna), kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele ciepłej wody użytkowej.
Planowana inwestycja obejmuję modernizację 51 budynków mieszkalnych w zakresie wymiany urządzeń grzewczych, ponadto w 22 budynkach (łącznie 25 systemów) powstanie również infrastruktura OZE, składająca się z:
- Instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid (16 systemów łącznie)
- Instalacji kolektorów słonecznych (4 systemów łącznie)
- Instalację powietrznych pomp ciepła (5 systemów łącznie).

Celem głównym i bezpośrednim jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych w gospodarstwach domowych.
Celem pośrednim, wynikającym z celu głównego, jest poprawa sprawności wytwarzania ciepła w domowych urządzeniach grzewczych co przyczyni się do polepszenia efektywności energetycznej.
Celem pośrednim, wynikającym z celu głównego, jest lepsza jakość powietrza na terenie gminy Opinogóra Górna.
Celem pośrednim jest również zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej poprzez budowę systemów fotowoltaicznych, systemów kolektorów słonecznych i instalacji powietrznych pomp ciepła w budownictwie jednorodzinnym mieszkaniowym.
Celami szczegółowymi jest:
• Zmniejszenie o 496 MWh (0,9%) zapotrzebowania na energię finalną do 2020 roku
• Zwiększenie o 1 150 MWh (10,6%) udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 roku
• Zmniejszenie o 482 t (2,9%) emisji CO2 do 2020 roku

W ramach projektu zostaną uzyskane następujące wskaźniki produktu:
• Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania: 8818,72 m2
W ramach projektu zostaną uzyskane następujące wskaźniki rezultatu:
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34): 264,00 Mg CO2/rok
W ramach projektu zostaną uzyskane następujące wskaźniki pozostałe:
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 51 szt.
• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 25 szt.
• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 16 szt.
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30): 0,47 MW
o dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,09 MWe
o dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,38 MWt
• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 365,71 MWht/rok
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 87,50 MWhe/rok


Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Partner:

 • Gmina Glinojeck,
 • Gmina Opinogóra Górna,
 • Gmina Strzegowo

Wydatki kwalifikowalne: 10 632 198,41 zł
Otrzymane dofinansowanie: 7 974 148,80 zł
Okres realizacji: od 10.10.2016 r. do 30.10.2020 r.

Zakres projektu obejmuje montaż 354 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych, 128 instalacji kolektorów słonecznych, 88 instalacji pomp ciepła CWU oraz 1 ładowarki dla samochodów elektrycznych, służącej dystrybucji energii elektrycznej. Obszar realizacji projektu obejmuje tereny wiejskie oraz miejskie. Przedsięwzięcie jest projektem parasolowym (wytworzona energia wykorzystywana tylko na potrzeby własne), gdyż planowane instalacje OZE będą montowane na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców (444 gospodarstw domowych) oraz budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu – 16 budynków, zapewniając efekt ekologicznych poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji.  

Cel główny: Projekt ma na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii poprzez montaż 571 instalacji do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych i poprawy warunków zdrowotnych odbiorców projektu oprzez zmniejszenie w skali roku emisji CO2.

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych i poprawa warunków zdrowotnych odbiorców projektu poprzez obniżenie w skali roku emisji CO2,
 • Podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych dzięki wykorzystaniu źródeł odnawialnych – energii słonecznej,
 • Propagowanie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej poprzez organizację spotkań dla mieszkańców,
 • Wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego poprzez organizację konferencji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców,
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego i innych paliw kopalnych, przy produkcji, której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego oraz budynków użyteczności publicznej.

 Efekty projektu:

 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 730 MWt/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 1 477 MWhe/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 1 229,10 tony równoważnika CO2/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 730 MWht/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 730 MWht/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 1 477 MWhe/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 1 477 MWhe/rok

 


Realizacja projektu pn. „Przedszkole marzeń w Opinogórze Górnej” ma na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Opinogóra Górna położonej w woj. mazowieckim poprzez stworzenie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w istniejącym Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej i utrzymanie ich przez 2 lata po zakończeniu projektu.

Efektem będzie wzrost dostępności do miejsc dla dzieci w wieku.

Wartość projektu wynosi 240 980,00 zł.

Wkład UE wynosi 192 763,80 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

Celem głównym operacji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna” jest poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w wyniku głębokiej modernizacji energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opinogóra Górna.

Cele szczegółowe:

1)       poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a przez to redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa stanu powietrza;

2)       ograniczenie strat ciepła spowodowanych nieszczelnością budynków użyteczności publicznej;

3)       obniżenie kosztów ogrzewania termomodernizowanych obiektów;

4)       efektywne wykorzystanie energii;

5)       zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

6)       poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków;

7)       poprawa jakości funkcjonowania jednostek;

8)       podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych;

9)       eliminacja zastosowanych w dawnych latach niebezpiecznych dla zdrowia materiałów;

10)    zapewnienie korzystającym warunków na jak najwyższym poziomie;

11)    poprawa warunków bytowych;

12)    poprawa stanu infrastruktury technicznej;

13)    wzrost atrakcyjności placówek jako miejsca edukacji 394 uczniów;

14)    poprawa estetyki obiektów;

15)    poprawa warunków lokalowych do pracy i nauki;

16)    osiąganie lepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych.

Efektem termomodernizacji budynków, obejmującą ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwi, przebudowę systemu grzewczego, zastosowanie OZE (instalacja systemu generatora fotowoltaicznego), zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku oraz instalacja zaworów podpionowych i termostatów będzie zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną budynków w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz spalin zanieczyszczających powietrze.

Wartość projektu wynosi   3 829 805,27 zł

Wartość dofinansowania wynosi 2 485 052,42 zł

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

„Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin – Czernice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09”

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Tablica informacyjna

 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części
gminy Opinogóra Górna”.

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Tablica informacyjna

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin – Czernice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09”

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Tablica informacyjna

 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-01 13:50:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Alicja Stryczniewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-17 12:37:07
 • Liczba odsłon: 930
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1526057]

przewiń do góry