ZARZĄDZENIE Nr 1/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 stycznia 2004 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu rozpatrzenia ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usług geodezyjnych
związanych z realizacją zadań gminy w 2004 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 2/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 hitego2004 roku

w sprawie: powołania rzeczoznawców w postępowaniu o zamówienie
publiczne ZP 340-31/2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 3/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 17 lutego 2004 roku

w sprawie: wyłączenia ze składu komisji Pani Małgorzaty Kołakowskiej
i wyznaczenia w jej zastępstwie przewodniczącego komisji przetargowej
w postępowaniu o zamówienie publiczne 340-31/2003/2004.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 4/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 18 lutego 2004 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 5/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie: zbycia w drodze II przetargu nieograniczonego trzech lokali mieszkalnych
i trzech działek gruntu położonych w m. Trętowo (obręb: Załuże Imbrzyki)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 6/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 marca 2004 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 9/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 10/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 kwietnia 2004 roku

w sprawie: prawa pierwokupu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 13/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: prawa pierwokupu w odniesieniu do działek gruntu położonych
we Władysławowie oznaczonych numerami 318 i 319

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 14/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego osiedlowej
oczyszczalni ścieków w m. Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 15/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Woli Wierzbowskiej na działce ewidencyjnej nr 29/2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 16/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 4 maja 2004 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych   sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 17/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 4 maja 2004 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania a także do wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 18/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ZP 340-4,5,6/2004 oraz do badania i oceny złożonych ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 19/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie: odwołania Pana Wiesława Grzybowskiego ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Trętowie-Pełzach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 20/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 maja 2004 roku

w sprawie: służebności gruntowych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 21/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 10 maja 2004 roku

w sprawie: zbycia w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku
położonym w m. Trętowo (obręb: Załuże Imbrzyki).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 22/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 maja 2004 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr  23/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 maja 2004 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu rozpatrzenia ofert złożonych
w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 1.Przebudowa drogi gminnej
Pokojewo - Sosnowo (ZP 340-7/2004), 2.Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Opinogóra Dolna(ZP 340-8/2004)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 24/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 25/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 26/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 27/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego ZP 340-9 i 10/2004 oraz do badania i oceny złożonych ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 30/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 19 lipca 2004 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 31/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 03 sierpnia 2004 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pomorze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 33/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe
wyodrębnione w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej usytuowanym na
działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 60/1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr34/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie: uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów
gmin i związków międzygminnych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 35/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 września 2004 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie przebudowy drogi gminnej (dojazd do szkoły) w miejscowości Kołaczków
gm. Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 36/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie przebudowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej od km 0+000 do km 1+221,3w   miejscowości Opinogóra Dolna gm. Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 37/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie przebudowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej od km 0+492 do km 1+698
w miejscowościach Pokojewo i Sosnowo gm. Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 38/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 16 września 2004 roku

w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu pomieszczeń gospodarczo składowych wyodrębnionych w budynku niemieszkalnym, położonym w Kołaczkowie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 39/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie:  powołania  komisji  do  kontroli   realizacji   i  odbioru  końcowego budowy
„gnojowików" w ilości 13 sztuk na terenie gminy Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 41/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 4 października 2004 roku

w sprawie: powołania komisii przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP 340-11/2004 Modernizacja drogi gminnej we wsi Długołęka oraz do badania i oceny złożonych ofert.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 42/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 5 października 2004 roku

w sprawie: przejęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy
położonego we Władysławowie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 43/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 5 listopada 2004 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ZP 340-13/2004 Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w Opinogórze Górnej
w podstawowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i do badania i oceny złożonych ofert oraz w sprawie powołania konsultanta w powyższym postępowaniu przetargowym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 44/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 10 listopada 2004 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Weryfikującej Gospodarstwa Rolne objęte monitoringiem w ramach programu działań ograniczających odpływ azotu ze źródeł rolniczych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 46/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 listopada 2004 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 47/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 48/04
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez Gminne Centrum Informacji
w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-07 12:51:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-07 14:57:10
  • Liczba odsłon: 676
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662042]

przewiń do góry