X SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
Transmisja wideo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2018

z X Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 27 września 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej


Obrady rozpoczęto o godz. 10 00 i zakończono o godz. 11 00 .


Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3.Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy


pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Przedszkole marzeń
  w Opinogórze Górnej”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/09 Rady Gminy Opinogóra Górna
  z dnia29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków
  i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2023.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Zamknięcie obrad.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z IX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości
i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

pkt 3

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało za 15 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 4

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r. głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

pkt 5

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019 głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

pkt 6

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Przedszkole marzeń w Opinogórze Górnej”.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Przedszkole marzeń w Opinogórze Górnej” głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

pkt 7

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwał w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna. głosowało za 15 radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.

pkt 8

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego głosowało za 14 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

pkt 9

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2023

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2023 głosowało za 15 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

pkt 10 Sprawy bieżące

Pan Wójt poinformował, że został ogłoszony przetarg na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych. Wpłynęła jedna oferta z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o w Ciechanowie. Umowa nie została jeszcze podpisana. W roku bieżącym za odbiór odpadów płacimy 54 584,00 zł brutto miesięcznie w roku 2020 będziemy płacić 65 910,00 zł brutto miesięcznie.

Adam Gąsiorowski zapytał jaka jest ściągalność od mieszkańców dotycząca płacenia za odpady.

Pan Wójt wyjaśnił, że zostanie przygotowana pisemna odpowiedź na najbliższe posiedzenie Komisji.

Pkt 11

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy.  Protokółowała Przewodnicząca                                                        Rady Gminy

  /-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                                  /-/ Jolanta Grochowska

     

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka- Karpińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-21 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 08:57:03
 • Liczba odsłon: 503
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663012]

przewiń do góry