XXX SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA TRANSMISJA WIDEO

Uchwały Rady Gminy

            P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2021

                  z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

                     9 września 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

                    pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

                     Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

Stan radnych - 15

Uczestniczyło  - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk – Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy.

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/194/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad.

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.

pkt. 3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Zmiany dotyczą::

1.Po stronie dochodów budżetu gminy zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 151 138,63 zł:

- w dziale 758 – różne rozliczenia następuje zwiększenie planu dotacji na wydatków w  2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 23 lipca 2021 r. o kwotę 125 101,63 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;

- w dziale 851 – ochrona zdrowia następuje wpływ refundacji od Wojewody Mazowieckiego poniesionych wydatków w kwocie 3 000 zł przez gminę w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)  za miesiąc lipiec 2021 rok;

- w dziale 852 – pomoc społeczna następuje zwiększenie planu dotacji na 2021 rok zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 251/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku o kwotę 19 310 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- w dziale 855 – rodzina następuje zwiększenie planu dotacji na 2021 rok zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 251/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku o kwotę 3 727 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Po stronie wydatków budżetu gminy zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 466 670,14 zł i zmniejszenia planu wydatków budżetu gmin o kwotę 315 531,51 zł:

- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmiany zastosowanej klasyfikacji budżetowej na kwotę 300 000 zł ( zmniejszenie. zwiększenie);

- w dziale 851 – ochrona zdrowia następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł w związku z realizacją organizacji transportu ( dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu szczepień przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2 (infolinia) za miesiąc lipiec 2021 rok;

- w dziale 852 – pomoc społeczna następuje zwiększenie planu wydatków na 2021 rok zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 134 z dnia 26 sierpnia 2021 roku o kwotę 19 310 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- w dziale 855 – rodzina następuje zwiększenie planu wydatków na 2021 rok zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 251/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku o kwotę 3 727 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 73 101,09 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi. Powyższe zwiększenie pochodzi z dotacji Wojewody Mazowieckiego, tj. zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;

- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 52 000,54 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna” 28 232,05 zł oraz na zadanie pn. ”Wykonanie I etapu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rąbież” – 23 768, 49 zł. Powyższe zwiększenie pochodzi z dotacji Wojewody Mazowieckiego, tj. zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

W zakresie funduszu sołeckiego miejscowość Rąbież dokonało zmiany wniosku z zakupu budynku kontenerowego na wykonanie I etapu budowy świetlicy wiejskiej na kwotę 14 231,51 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

Ponadto w ramach tego działu dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 1 300 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

Za  przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za 14 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 4

            Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pomówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.

            W związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.74) wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zmiany przepisów prawa dotyczą zasad wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne warunków dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zmieniły się zapisy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w rozdziale 5 – warunki przyłączenia do sieci, w rozdziale 6 – warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych, w rozdziale 7 – sposób dokonywania przed przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Rada Gminy na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków, opracowanych przez przedsiębiorstwa, przygotowuje projekt regulaminu i przekazuje go zaopiniowania organowi regulującemu( Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Warszawie).

            Za przyjęciem uchwały w  sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu

głosowało:

-  za - 14 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt.5

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii.

Konieczność przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do 2030 roku wynika z faktu, że uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju społeczno-gospodarczego ulegają dynamicznym zmianom. Nowa strategia rozwoju gminy będzie wpisywać się w nowe realia oraz w perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, będąc jednocześnie  spójną z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym.

Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Przygotowany  projekt dokumentu zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko oraz opiniom i uzgodnieniom z odpowiednimi instytucjami i podmiotami, a następnie przedłożony celem uchwalenia Radzie Gminy Opinogóra Górna.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii

Głosowało:

- za – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 6 i 7

            Pan Piotr Czyżyk omówił konieczność uchylenia uchwały Nr XXX/194/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  i podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ww. konieczność wynika z uwag wniesionych prze Mazowiecki Urząd Wojewódzki Oddział Nadzoru Prawnego.

             Za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX?194/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Głosowało:

-za – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Głosował:

- za – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.8

Sprawy bieżące

Pani Iwona Szeplińska wystąpiła z prośbą o zmianę organizacji ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej w miejscowości Przedwojewo. Chodzi o rozważenie wprowadzenia ograniczenia prędkości do 50/h i umiejscowienie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w odległości ok. 120 m do kościoła w kierunku północnym (Przasnysza).

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy – jest to droga wojewódzka, skierujemy odpowiednie pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Pan Jerzy Wojciech Komorowski podziękował za prace związane z uporządkowaniem stawu w Wierzbowie.

pkt.9

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady.

         Protokółowała                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                     /-/ Jolanta Grochowska

                                                                    

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-15 09:01:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-15 09:11:38
 • Liczba odsłon: 42
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657221]

przewiń do góry