P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2021

z XXIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

                     25 lutego 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

 

Stan radnych                        - 15

Uczestniczyło                       - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Porządek obrad sesji przewidywał:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
4.    Podjęcie  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Pana Adama Matyszewskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy Opinogóra Górna do podjęcia uchwały.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie z opłat, trybu ich pobierania.
8.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punktu sprzedaży na terenie Gminy Opinogóra Górna .
10.    Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzanówek gm. Opinogóra Górna.
11.    Sprawy bieżące.
12.    Zamknięcie obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad tj.:

- pkt 11 – podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe                                                    w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym..

Za zmianą porządku obrad głosowało 14 radnych.                   

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.                     

pkt.3

                Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej  Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.

Zmian dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 417 059,50 zł;

- zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 17 000 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 rok wynosi ogółem 29 270 059,50 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27 543 567,50 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 1 726 492 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 470 476,16 zł;

- zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 70 416,66 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok ogółem wynosi 32 400 059,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 26 483 028,64 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 5 917 030,86 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok głosowało:

- za 14 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 4

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki zostały wyliczone po rozstrzygnięciu postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sam koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r. wynosi 981 676,80 zł. Dodatkowo dochodzi koszt obsługi administracyjnej i koszt utrzymania PSZOKu w Opinogórze Górnej.

W związku z tym organ wykonawczy zaproponował ustalenie miesięcznych stawek opłat w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

  1. 19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  2. 38 zł od osoby, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawki w zaproponowanej wysokości mają zapewnić spełnienie wymogów ustawy i stworzyć samofinansujący się system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opinogóra Górna.

Ponadto, zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące    odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W oparciu o skład ilościowy poszczególnych frakcji odbieranych odpadów komunalnych oraz prognozowanych zmian w tym zakresie zaproponowano stawkę  2 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za  przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało:

- za 14 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 5

            Pan Rafał Olewniczak Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił stanowisko Komisji dotyczące petycji Pana Adama Matyszewskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy na swoim posiedzeniu w dniu 22 lutego 2021 r. dokonała kontroli petycji pod względem formalnym, tj. czy petycja spełnia wymogi określone w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm. ).

Komisja stwierdziła, że złożona petycja spełnia wymogi z art. 4 ustawy i przystąpiła do jej rozpatrzenia stwierdzając co następuje:

            Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej ( art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

Żaden z przepisów ustawy o samorządzie gminnym ani też innej ustawy nie zawiera delegacji dla rady gminy do podjęcia uchwały w przedmiocie o jakim mowa w petycji.

Przedmiotem petycji może być żądanie podjęcia przez organ określonego działania dotyczącego życia zbiorowego lub wartości wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, ale działania te muszą mieścić się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Żądanie podjęcia przez Radę Gminy uchwały o treści wskazanej w petycji wykracza poza zakres zadań gminy, a podjęcie takiej uchwały byłoby niezgodne z obowiązującym prawem.

Rada Gminy jako organ stanowiący gminy działa wyłącznie w ramach i granicach prawa. Nie może podejmować uchwał na podjęcie których nie zezwala przepis prawa.

Z pewnością w obowiązujących przepisach prawa brak uregulowań, które upoważniałyby radę gminy do ingerencji w działania innych organów administracji publicznej na szczeblu krajowym, a tym bardziej międzynarodowym.

Wskazany art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia uchwały o treści żądanej przez składającego petycje. Przepis art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym stanowi jedynie podstawę do powołania przez radę gminy stałej komisji rady tj. komisji skarg, wniosków i petycji.

Powołanie przez radę gminy takiej komisji jest obligatoryjne, a jej zadaniem jest przygotowanie stanowiska dla rady gminy w przedmiocie sposobu rozpatrzenia między innymi petycji składanych w interesie publicznym.

Przepis art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym nie jest samodzielnym przepisem pozwalającym na podjęcie uchwały w przedmiocie zadań wykraczających poza kompetencje rady gminy.

            Uchwała podjęta na takiej podstawie istotnie naruszyłaby prawo i to skutkowałoby stwierdzeniem jej nieważności przez organ nadzoru.

Z tych względów należało zawnioskować do Rady Gminy o uznanie petycji za bezzasadną.

Na stan pięciu członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło czterech członków.

za głosowało - 4

przeciw głosowało - 0

wstrzymało się – 0

            Pani Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że odnosząc się do uchwały Komisji skarg, wniosków i petycji, Rada Gminy nie uwzględnia petycji wniesionej przez Pana Adama Matyszewskiego do podjęcia przez Radę Gminy Opinogóra Górna uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Opinogóra Górna z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne by rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań, gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Pana Adama Matyszewskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy Opinogóra Górna do podjęcia uchwały głosowało:

-  za - 14 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt.6

            Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Zmiany dotyczą uwzględnienia w programie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej prowadzonej w szkołach i placówkach systemu oświaty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także diagnozy w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników ryzyka i czynników chroniących uzależnienia od środków psychoaktywnych.

             Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Opinogóra Górna na rok 2021 głosowało:

- za – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt.7

             Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                                  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogący takiej pomocy zapewnić.

W myśl art. 50 ust. 3 ww. ustawy usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakt z otoczeniem.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania głosowało:

- za - 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt.8

            Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS omówiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej za rok 2020.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

pkt. 9

             Pani Barbara Cichowska inspektor ds. księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Opinogóra Górna. Podjęcie ww. uchwały podyktowane jest sytuacją epidemiologiczną w kraju i zamknięciem lokali gastronomicznych w 2020 i 2021 roku. Zwolnienie dotyczy II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 10

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzanówek gm. Opinogóra Górna.

Ww. dotyczy nadania ulicy biegnącej od skrzyżowania z drogą gminną nr 170773W w miejscowości Chrzanówek na działce nr 149/5 z obrębu Chrzanówek, nazwę Słoneczna.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzanówek gm. Opinogóra Górna głosowało:

- za - 14 radnych

- przeciw – o radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 11

             Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Podjęcie takiej uchwały wiąże się z określeniem zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Opinogóra Górna, zameldowanych na pobyt stały. Nagroda może być przyznawana w danym roku budżetowy. Nagrody mogą być przyznawane w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, pływanie, kolarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, sporty walki, podnoszenie ciężarów, tenis, tenis stołowy oraz w dyscyplinach sportowych mających znaczenie dla gminy, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców.

             Za przyjęciem uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe                                                   w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym głosowało:

- za -14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.12

            Sprawy bieżące

Pan Robert Miklaszewski – właściciele działek przy ul. Konwerskiego interweniowali do Pana Wójta i Powiatowego Zarządu Dróg  w sprawie dotyczącej przebudowy drogi ( ul. Konwerskiego). W projekcie budowlanym nie zostały uwzględnione zjazdy do tych działek.

Po rozmowach mieszkańców z Powiatowym Zarządem Dróg poinformowano mieszkańców ,że korekta naniesienia zjazdów jest niemożliwa. Pozostaje tylko uzgodnienie tego z wykonawcą. Koszt jednego zjazdu wyniesie około 10 tysięcy.

            Pan Wójt Gminy- pismo takie wpłynęło i do Wójta Gminy. Odpowiedź na to pismo zostanie do mieszkańców przygotowana. Jest to droga powiatowa .Powiat decyduje jak tą drogą zarządzać  i jak ta droga ma wyglądać. Przepisy prawne nie dają możliwości by Gmina wskazywała konkretne obowiązki.

W imieniu mieszkańców wystąpimy z pismem do PZD i Rady Powiatu.

            Pan Jerzy Wojciech Komorowski – należy wystąpić z pismem do Powiatu. Następnym razem jak będziemy przekazywać pomoc finansową dla Powiatu będziemy bardziej się nad tym zastanawiać.

pkt.13

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXIV Sesji Rady.

       

            Protokółowała                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                                 /-/ Jolanta Grochowska                             

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-17 08:25:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 08:56:45
  • Liczba odsłon: 260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660422]

przewiń do góry