XXXII SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA TRANSMISJA WIDEO

Uchwały Rady Gminy

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2021

z XXXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

                     28 października 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

Stan radnych - 15

Uczestniczyło  - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk – Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy.

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wodyi odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Trętowo – Pełzy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska  i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji ulicy w miejscowości Chrzanówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy najmu .
 12. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2020/2021
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna.
 14. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.

pkt. 3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na rok 2021. Łącznie dochody budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 32 127 325,04 zł, w tym dochody bieżące 29 484 246,58 zł, dochody majątkowe 2 643 078,46 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 36 637 968,56 zł w tym wydatki bieżące 28 552 170, 12 zł. Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 510 643,52 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 025,82 zł oraz wolnych środków,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie

3 55 617,70 zł. W 2021 r. planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 800 000 zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych środków z roku 2020. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2021 roku wyniesie 3 745 474,45 zł, tj. około 11,66% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

Za  przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za 15 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 4

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Zmiany dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy. Wynik budżetu gminy nie ulega zmianie. Po stronie dochodów budżetu gminy zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 196 979,72 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 29 864 zł. Po stronie wydatków budżetu gminy zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 289 391,72 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 122 276 zł.

            Za przyjęciem uchwały w  sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021

głosowało:

-  za - 15 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt.5

            Pani Elżbieta Pełka-Karpińska inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej i ochrony środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna  i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu została przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zaopiniowania. Uwzględniając zastrzeżenia  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawarte w postanowieniu znak:WA.RZT.71.140A.2021 z dnia

20 września 2021 r. dokonano zmian w regulaminie:

 1. § 4 – określono sposób rozliczeń starej i nowej taryfy;
 2. zmieniono zapis § 16;
 3. 20 został wykreślony;
 4. Zmieniono zapis § 23 ust.4.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody

i odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna

Głosowało:

- za – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 6

            Pani Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Trętowo-Pełzy.

             Za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Trętowo-Pełzy

Głosowało:

-za – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt. 7

            Pani Alicja Stryczniewicz omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo III.

Za przyjęciem uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo III.

Głosowało:

- za – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.8

Pani Alicja Stryczniewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska  i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska  i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

Głosowało:

- za -15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt.9

            Pani Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii.

Konieczność przystąpienia do opracowania Strategii wynika z faktu, że uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju społeczno-gospodarczego ulegają dynamicznym zmianom. Nowa Strategia rozwoju gminy będzie wpisywać się w nowe realia oraz perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, będąc jednocześnie spójną z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu

i harmonogramu opracowania projektu strategii.

Głosowało:

- za - 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 10

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Nabycie nieodpłatne z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Opinogóra Górna dotyczy:

 1. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Opinogóra Górna nr dz.. 18 o pow. 0,7283 ha z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu budowy zbiornika retencyjnego wraz z utworzeniem miejsca rekreacji;
 2. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Opinogóra Górna nr dz. 60/183 o pow. 0,0753 ha z przeznaczeniem na realizację przez gminę drogi;
 3. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Opinogóra Górna nr ew. dz. 60/184 o pow. 0,1563 ha z przeznaczeniem na realizację przez gminę drogi.

Za przyjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Głosowało:

- za  - 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt.11

      Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji nazwy ulicy na terenie gminy Opinogóra Górna w miejscowości Chrzanówek. Likwidacja dotyczy nazwy ulicy Klonowa, położonej na działce nr ew. 161/7 w miejscowości Chrzanówek.

      Za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji nazwy ulicy na terenie gminy Opinogóra Górna w miejscowości Chrzanówek.

Głosowało:

- za – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.12

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej w miejscowości Kobylin. Zgoda dotyczy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 196 w obrębie nr 12 – Kobylin, objętej księgą wieczystą PL1C/00003715/8, o pow. 0,0689 ha stanowiącej własność gminy.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej w miejscowości Kobylin.

Głosowało:

- za – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się- 0 radnych

pkt.13

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił informację Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2020/2021.

pkt.14

            Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna.

pkt. 15

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych.

pkt.16 Sprawy bieżące      

pkt 17.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXII Sesji Rady.

         Protokółowała                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                     /-/ Jolanta Grochowska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-19 11:33:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-19 11:42:20
 • Liczba odsłon: 17
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657311]

przewiń do góry