Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                        Opinogóra Górna, 18 grudnia 2017 r.
       ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna

  

 

RIOŚ.R.6220.7. 2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia                            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek złożony w dniu  13 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie                     w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu usługowego z wielopowierzchniową funkcją handlową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, dojazdami, parkingami, budowlami i urządzeniami budowlanymi we Władysławowie k/Ciechanowa gmina Opinogóra Górna w granicach nieruchomości obejmującej działkę o nr ew. 264/2 i część działki o nr ew. 264/3 obręb Władysławowo. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających  z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 b i 56 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. za 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

 

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.                 

 

                                                                                           Wójt  

                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

Pliki do pobrania:

(PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                    Opinogóra Górna, 13 grudnia 2017 r.
       ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

               Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek złożony w dniu   7 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków chlewni d rusztowego chowu tuczników o obsadzie łącznej 5600szt/cykl (784 DJP)w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Kotermań, gmina Opinogóra Górna w granicy działki   nr ew. 107/2 Informuję więc   o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających   z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa   i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 2 ust.        1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. za 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania   na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.                  

 

                                                                                                              Wójt

                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

Pliki do pobrania:

(PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                          Opinogóra Górna, 2017.12.11  
  ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna         

 

 

RIOŚ.P.6733.10.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomośc i

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym nN do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 210/10 w Chrzanówku na terenie działek nr 178, 210/10, 210/12 obr. Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna

 

. Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 12 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. w godz. 7:45-15:45.

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

    

           WÓJT

mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

Pliki do pobrania:

(pdf)

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                       Opinogóra Górna, 2017.11.28
  ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna         

RIOŚ.P.6722.1.2010

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały   nr XLIII/227/10 z dnia 6 października 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r . w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 7 45 do 15 45 i na stronie internetowej www.ugopinogora.bip.org.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r . w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 11) od godz. 10 00 .

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r .

                                                                                                                  Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

- załącznik tekstowy (pdf)

- załącznik graficzny 1 (pdf)

- załącznik graficzny 2 (pdf)

- prognozo oddziaływania na środowisko (pdf) 

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                              Opinogóra Górna, 2017.11.28
  ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna         

 

 

RIOŚ.P.6722.2.2015

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentów miejscowości Rąbież i Władysławowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały   nr VII/43/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Rąbież i Władysławowo zmienionej uchwałą nr XIII/135/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rąbież i Władysławowo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentów miejscowości Rąbież i Władysławowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r . w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 7 45 do 15 45 i na stronie internetowej www.ugopinogora.bip.org.pl .

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r . w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 11) od godz. 11 00 .

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r .

 

                                                                                                                  Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

- załącznik tekstowy (pdf)

- załącznik graficzny (pdf)

- prognozo oddziaływania na środowisko (pdf) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                         Opinogóra Górna, 2017.11.10      

 

ul. Z. Krasińskiego 4    

06-406 Opinogóra Górna    

 

 

                   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego  

 

I.                    Nazwa i siedziba sprzedającego:  

 

Gmina Opinogóra Górna

 

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

tel./faks (23) 673 61 10

 

strona internetowa: www.ugopinogora.bip.org.pl

 

adres e-mail: ugopinogora@bip.org.pl ug_opinogora@poczta.onet.pl  

 

II.                 Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy GBA marki „VOLVO” FL 614, rok produkcji 1990.

 

Dane pojazdu:

 

- samochód specjalny – pożarniczy z beczką 2.500 l

 

- data pierwszej rejestracji – 01.09.1990 ( w Polsce 30.10.2009)

 

- wskazania drogomierza – 166514 km

 

- okres eksploatacji – 321 mies.

 

- kolor powłoki lakierowanej kabiny – czerwona, dwuwarstwowa z efektem metalicznym

 

- dop. masa całkowita – 14.000 kg

 

- rodzaj zabudowy – furgon kontenerowy

 

- liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2/4x2/manualna

 

- rozstaw osi – 5000 mm

 

- rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym

 

- pojemność/moc silnika – 5480 ccm/112 kW (152 KM)

 

- liczba cylindrów/układ cylindrów – 6/rzędowy

 

Wyposażenie standardowe:

 

- akumulator – 160 Ah

 

- alternator – 55 A

 

- blokada mechanizmu różnicowego

 

- koło zapasowe, pełnowymiarowe

 

- most napędowy RAEV 76

 

- skrzynia biegów T600 B

 

- światła z regulacją kąta pochylenia

 

Stan techniczny pojazdu:

 

- nadmierny, sumaryczny luz w układzie kierowniczym

 

- trwale odkształcone i mocno skorodowane amortyzatory tylne

 

- znacznie skorodowane podzespoły podwozia

 

- opony „MICHELIN” , 64 % zużycia

 

- płaszczyzny pionowe podłużnic ramy samochodowej na wysokości tylnego mostu napędowego

 

  skorodowane, z ubytkami materiału, w wyniku perforacji blach, rama w tym stanie technicznym

 

  nie nadaje się do dalszej eksploatacji pojazdu.

 

Wartość rynkowa brutto w/w pojazdu wynosi 11.100 PLN, zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy samochodowego nr 235/AE/17 z dnia 06.06.2017 r.

 

III.              Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

1.       Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 28 listopada 2017 r . o godz. 11:00
w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej.

 

2.       W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł.  

 

IV.              Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochód można obejrzeć w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie ul. E. Krasińskiego 35.

 

Tel. kontaktowy: 660 723 615 p. Marek Łuczkowski – Prezes OSP we Władysławowie, lub p. Zbigniew Borowski, podinsp. ds. obronnych i ochrony p.poż. w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, tel. 23 673 61 10 wew. 116  

 

V.                 Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 

1.         Kupujący wnosi wadium w wysokości 1 110,00 zł (jeden tysiąc sto dziesięć zł) przelewem na rachunek bankowy nr 25 8229 1015 0000 0345 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Glinojecku Oddział w Opinogórze w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. do godz. 10:30 . Potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

 

2.       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie do 7 dni odpowiednio od wyboru lub odrzucenia oferty.

 

3.       Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 

4.       Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.  

 

VI.                Cena wywoławcza:

 

11 100,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto zł 00/100)  

 

VII.           Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 

1)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

 

2)       oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

 

3)       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

 

4)       dowód wniesienia wadium.  

 

VIII.        Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

1.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu pożarniczego GBA marki VOLVO FL 614”.

 

2.       Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7.45-15.45, nie później jednak niż do dnia 28 listopada 2017 r . do godz. 10.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 18.

 

3.       W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

 

4.       Termin związania ofertą: 14 dni.  

 

IX.                Inne informacje.

 

1.       Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

2.       Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji ceny.  

 

X.                 Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 

1.       Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

 

2.       Sprzedaż nastąpi na podstawie umowy kupna sprzedaży sporządzonej przez Sprzedającego.

 

3.       Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

4.       Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

5.       Wszystkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Kupujący.  

 

Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania: PDF

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


  

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                         Opinogóra Górna, 2017.11.10      

 

ul. Z. Krasińskiego 4  

 

 

 

06-406 Opinogóra Górna    

 

 

RIOŚ.P.6733.10.2017

                                                                                   OBWIESZCZENIE

 


                                                                           Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

                                                                                         zawiadamiam

 

 

że w dniu 26 października 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa pełnomocnik EnEx Jacek Kiński, Niechodzin ul. Główna 14, 06-400 Ciechanów p ostępowanie administracyjne   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym nN do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 210/10 w Chrzanówku na terenie działek nr 178, 210/10, 210/12 obr. Chrzanówek , gmina Opinogóra Górna .

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

 

 

                                                                                                                                  Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Gmina Opinogóra Górna                                                            

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” w dniach od   30 października 2017 r. do dnia   20 listopada 2017 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna , w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugopinogora.bip.org.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej   ul. Z. Krasińskiego 4 06-406 Opinogóra Górna lub drogą elektroniczną na adres: ugopinogora@bip.org.pl

                                                                                                                              

                                                                                                                                Wójt 

                                                                                                                          Piotr Czyżyk

Załączniki:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                         Opinogóra Górna, 2017.10.24          

 

ul. Z. Krasińskiego 4  

 

 

06-406 Opinogóra Górna    

 

RIOŚ.P.6722.1.2017

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna (procedura wszczęta uchwałą nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31.08.2017 r.) oraz   do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra pok. nr 8. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o   którym mowa       w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opinogóra Górna.

 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Opinogóra Górna

                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                         Opinogóra Górna, 2017.10.24          

 

ul. Z. Krasińskiego 4  

 

 

06-406 Opinogóra Górna    

 

 

RIOŚ.P.6722.1.2017

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opinogóra Górna U chwały nr XXVII/171/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pokój nr 18 w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                      

 

                                                                                             Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

                                                                                                                               mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                         Opinogóra Górna, 2017.09.06        

 

ul. Z. Krasińskiego 4

 

 

 

06-406 Opinogóra Górna  

 

RIOŚ.P.6733.9.2017

                                                                                   OBWIESZCZENIE


                                                                           Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)


                                                                                         zawiadamiam


że w dniu 24 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 w miejscowości Opinogóra Dolna na terenie działek nr 35, 38/1, 38/6, 38/5 obr. Opinogóra Dolna, gmina Opinogóra Górna.


W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

                                                                                                                                  Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                         Opinogóra Górna, 2017.09.06        

 

ul. Z. Krasińskiego 4

 

 

 

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 
 
RIOŚ.P.6733.8.2017
 
  OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
                                                                                             zawiadamiam
 
że w dniu 18 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej długości ok. 450 m na terenie działek nr 21, 2, 1/1 obr. Kotermań, gmina Opinogóra Górna.
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .
 

                                                                                                                                  Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                                     Opinogóra Górna, 2017.07.26        

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

RIOŚ.P.6733.7.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

 

że w dniu 3 lipca 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR”, ul. M. Dąbrowskiej 11, 06-400 Ciechanów p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 L= ok. 55,0 m na terenie działek nr 203/14, 203/15, 203/16, 203/7  obr. Chrzanówek , gmina Opinogóra Górna .

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

                                                                                                      Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                     

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                            Opinogóra Górna, 2017.07.25      

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

         

 

 

RIOŚ.P.6722.1.2010

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały   nr
XLIII/227/10 z dnia 6 października 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 sierpnia 2017 r. do dnia 24 sierpnia 2017 r . w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 7 45 do 15 45 .

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r . w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 11) od godz. 10 00 .

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r .

 

 
  

                                                                                                      Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

Projekt część tekstowa (PDF)

Projekt część graficzna 1 (PDF)

Projekt część graficzna 2 (PDF)

Prognoza przyrodnicza (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                            Opinogóra Górna, 2017.06.08    

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.P6733.6.2017

 

   

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 28 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa pełnomocnik Jan Urban, ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn – 0,4 kV wraz z przyłączami na terenie części działek nr 66, 86/1, 87/1, 88, 89/2, 89/1, 90, 91/1, 91/3, 92, 78, 79, 70, 68, 73, 69/2, 69/1, 67, 64, 80, 72, 61, 71, obr. Czernice i nr 53, 51, 52, 56, 58/1, 57, obr. Pomorze, gmina Opinogóra Górna .

   

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy

 

w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45

 

                                                                                                      Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego

z dnia 31 maja 2017 r.

Starosta Ciechanowski zawiadamia

że na wniosek Gminy Opinogóra górna w dniu 31.05.2017 r. została wydana decyzja nr 273/2017, znak:AB.6740.161.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załuże Patory od km 0+000 do1+052"...

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego

z dnia 31 maja 2017 r.

Starosta Ciechanowski zawiadamia

że na wniosek Gminy Opinogóra górna w dniu 31.05.2017 r. została wydana decyzja nr 272/2017, znak:AB.6740.136.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości łęki od 0+002,00 do1+613"...

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego

z dnia 01 czerwca 2017 r.

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                            Opinogóra Górna, 2017.05.12  

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

                                                                                                             

RIOŚ.P.6733.4.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nn – szt. 1, przebudowie linii napowietrznej nn typ AsXSn o łącznej długości ok. 2280 m, przebudowie przyłączy napowietrznych – 2 szt. na terenie działek nr 6/2, 7, 3, 6/1, 2/1, 8, 4, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 29, 20 obr. Rembówko, nr 67/2, 72, 71, 67/1 obr. Załuże Imbrzyki,   nr 37, 31, 23, 13, 21, 19, 18/2, 20, 35, 6/5, 11, 14 obr. Załuże Patory, gmina Opinogóra Górna.
Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 17 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. w godz. 745-1545.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                            Opinogóra Górna, 2017.04.28

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

                                                                                                             

RIOŚ.P.6733.5.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 34, 36, 81 obręb Czernice i nr 12 obręb Bogucin, gmina Opinogóra Górna.

Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 2 maja 2017 r. do 16 maja 2017 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), uważa się   za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 2017.04.10

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.P.6733.5.2017

 

                                                                      OBWIESZCZENIE

                                                           Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 31 marca 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 34, 36, 81 obr. Czernice, 12 obr. Bogucin, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                              Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 2017.04.05

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.P.6733.4.2017

 

                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                               Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 23 marca 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Biuro Projektowe PRO-VOLT Halina Kotlarek, ul. Żeromskiego 9, 06-300 Przasnysz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nn – szt. 1, przebudowie linii napowietrznej nn typ AsXSn o łącznej długości ok. 2280 m, przebudowie przyłączy napowietrznych – 2 szt. na terenie działek nr 6/2, 7, 3, 6/1, 2/1, 8, 4, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 29, 20 obr. Rembówko, nr 67/2, 72, 71, 67/1 obr. Załuże Imbrzyki, nr 37, 31, 23, 13, 21, 19, 18/2, 20, 35, 6/5, 11, 14 obr. Załuże Patory, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                                        Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 16 marca 2017 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

                                                      OBWIESZCZENIE Nr RIOŚ.R.6220.5.2017

 

                                                          WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

                                                                   z dnia 22 marca 2017 r.


         o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w systemie na płytkiej ściółce dla 94 DJP wraz z płytą obornikową o powierzchni użytkowej 354, 50 m², szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 326 m³, szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,00 m³ oraz niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 34/2 w miejscowości Kąty gmina Opinogóra Górna.

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 22 marca 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w systemie na płytkiej ściółce dla 94 DJP wraz z płytą obornikową o powierzchni użytkowej 354, 50 m², szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 326 m³, szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,00 m³ oraz niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 34/2 w miejscowości Kąty gmina Opinogóra Górna..

    Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                     Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 16 marca 2017 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna


                                                                            

OBWIESZCZENIE Nr RIOŚ.R.6220.11.2016

WÓJTA GMINA OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 16 marca 2017 r.

 

 

 

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kołaczków- Kobylin, Gmina Opinogóra Górna

Zgodnie y art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz.23, z późn. zm.)

                        Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 16 marca 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kołaczków - Kobylin, gmina Opinogóra górna.

       

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                     Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych

                                  w Gminie Opinogóra Górna

 

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka

do klas I szkół podstawowych i do oddziałów przedszkolnych w gminie Opinogóra Górna

na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w szkołach podstawowych w dniach

od 20.03.2017 r. do 31.03. 2017 r.

Druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej

Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej: ugopinogora.bip.org.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (PDF)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (PDF)

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 20 lutego 2017 r.

 

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna


RIOŚ.P.062.1.2016
                                                                            

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w dniach od 23 lutego 2017 r. do dnia 17 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 8 00 do 15 00 oraz na stronie internetowej www.ugopinogora.bip.org.pl (zakładka Obwieszczenia).

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r.

 

                                                                                                                                     Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania:

Treść obwieszczenia (PDF)

Projekt założeń (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 17 lutego 2017 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna


RIOŚ.P.6733.1.2017

 

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

Informację, że została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 L=ok. 200,0 m na terenie działek nr 33/8, 33/24 obr. Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

 

 

                                                                                                                                     Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 13 lutego 2017 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna


RIOŚ.R.6220.5.2017
                                                                            

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu   3 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie płytkiej ściółki dla 94 DJP wraz z płytą obornikową o powierzchni użytkowej 354,50 m², szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 326 m³ i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m³ oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kąty dz. nr ew. 34/2, gmina Opinogóra Górna.

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt102   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.                  

 


                                                                                                                                      Wójt   Gminy

 

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania: (PDF)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 13 lutego 2017 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna


RIOŚ.R.6220.2.2017
                                                                           OBWIESZCZENIE

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23, z póżn.zm) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 1-8 i ust. 2  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z póżn. zm.)

                             Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

w dniu  13 lutego 2017 r.  zostało wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na budynku dla trzody chlewnej o obsadzie 1289 tuczników (180, 46 DJP), na działce o nr ew. 57/2 obręb Trętowo-Pełzy, gmina Opinogóra Górna.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do wiadomości poprzez  zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna, tablicy ogłoszeń sołectwa Długołęka.
Jednocześnie informuję się, ze z ww. postanowieniem można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z regulacją art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego po upływie 14– dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie ww. postanowienia.

                                                                                                                                      Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania: (PDF)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 10 lutego 2017 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna


RIOŚ.P.6733.2.2017

 

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

Informację, że została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 L=ok. 500,0 m na terenie działek nr 133/1,136 w miejscowości Władysławowo i nr 103, 110/4 w miejscowości Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna.

 

 

                                                                                                                                     Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 2017.01.24.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna


RIOŚ.P.6733.2.2017

                                                               

 

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10 stycznia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, Jeziory 1A, 21-400 Łuków postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 L=ok. 500,0 m na terenie działek nr 133/1, 136 w miejscowości Władysławowo i nr 103, 110/4 w miejscowości Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy

w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

 

 

                                                                                                                                     Wójt   Gminy

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 2017.01.24.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna


RIOŚ.P.6733.1.2017

                                                                       

OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Opinogóra Górna

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 10 stycznia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, Jeziory 1A, 21-400 Łuków postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego     o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 L=ok. 200,0 m na terenie działek nr 33/8 i 33/24 w miejscowości Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

                                                                                                                                     Wójt   Gminy

 

 

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                          Opinogóra Górna, 13 stycznia 2017 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.2. 2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 11 stycznia 2017 r. przez Pana Sławomira Kapczyńskiego zam. Trętowo-Pełzy 3, 06-406 Opinogóra Górna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku dla trzody chlewnej o obsadzie 1289 tuczników (180 DJP) na działce nr ew. 57/2 obręb Załuże Imbrzyki, gmina Opinogóra Górna . Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt102   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. za 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                          Opinogóra Górna, 13 stycznia 2017 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.12.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 1-8 i ust. 2   art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

że w dniu   13 stycznia 2017 r.   zostało wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na budynku tuczarni na rusztach    o obsadzie do 205 DJP, na działce nr ew. 29, obręb Rąbież, gmina Opinogóra Górna.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do wiadomości poprzez   zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna, tablicy ogłoszeń sołectwa Rąbież.

Jednocześnie informuję się, że z ww. postanowieniem można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego po upływie 14 – dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie ww. postanowienia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wójt   Gminy

                                                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka- Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 12:43:48
  • Liczba odsłon: 1525
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660368]

przewiń do góry