XXI SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo
Link do uchwał

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXI /2020

 

z   XXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  w dniu 29 października

 

2020  r. w lokalu Urzędu Gminy  w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000  i zakończono o godz. 1200.

 

Stan radnych                           - 15

Uczestniczyło                         - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk -  Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała  radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

            Porządek obrad sesji  przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.

 6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2019/2020.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za 2019 r.

 8. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2019 r.

 9. Sprawy bieżące.

 10. Zamknięcie porządku obrad.

 

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała,  że protokół z XX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.            

pkt.3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Zmiany dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na rok 2020 wynoszą 32 610 576,48 zł w tym dochody bieżące 29 039 370,04 zł, dochody majątkowe 3 571 206,44 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 34 837 018,74 zł w tym wydatki bieżące 27 893 847,96 zł, wydatki majątkowe 6 943 170,78 zł;

- aktualizacji  pozycji 10.11 WPF wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wg stanu na dzień 30.09.2020 r. wynoszą 76 799,12 zł.

Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 2 226 442,26 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 8884 286,66 zł. W 2020 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 924 000 zł. Spłata zostanie pokryta  z wolnych środków z roku 2019. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2020 roku wyniesie 4 545 474,45 zł. Tj. 13,94% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

W zakresie WPF:

- dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2021 rok o 1999 000 zł dla projektu unijnego pn.”Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”. Z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu wygospodarowano środki na wykonanie dodatkowych 11 instalacji fotowoltaicznych oraz ustala się limit wydatków majątkowych na 2021 rok na kwotę 1 415 217,93 zł dla  projektu unijnego pn.”Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna – etap II”. Z uwagi na przedłużający się termin wykonania przyłączy gazowych przez Polską Spółkę Gazownictwa nie jest możliwe wykonanie tego zadania w roku 2020;

- dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2) z tego:

- w wydatkach bieżących wprowadza się nowe zadanie pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021”.Ustala się limit wydatków na 2020 rok – 50 000 zł oraz na rok 2021 – 50 000 zł;

- wprowadza się nowe zadanie pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna”. Ustala się limit wydatków na 2021 rok – 1 030 000 zł;;

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany”. Ustala się limit wydatków na 2020 rok – 25 000 zł oraz na 2021 rok – 33 000 zł;

- w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie” Ustala się limit wydatków na 2021 – 1 733 077 zł. Na to zadanie złożono wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. W ramach tego zadania planuje się dobudowę części świetlicy, docieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu, wymiana instalacji grzewczej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna”. Ustala się limit wydatków na 2021 rok – 300 000 zł. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia powtórnej procedury przetargowej na to zadanie szacuje się, że rozliczenie zadania nastąpi w przyszłym roku.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

za- 15 radnych

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0

pkt. 4

         Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany dot. uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

Zmiany dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy.

Po stronie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 708 115,86 zł;

- zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o  kwotę 659 431 zł.

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo następuje korekta zastosowanej klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie planu dochodów majątkowych na kwotę 4000 000 zł, tj. ujęcia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. W dziale 600 – transport i łączność następuje korekta zastosowanej  klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 243 431 zł, tj. ujęcia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców  gminy w kosztach budowy drogi (Sosnowo).

3. W dziale 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami następuje zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu uzyskanych wpływów  za służebność przejazdu w kwocie  1 100 zł.

4. W dziale 750 – administracja publiczna następuje zwiększenie planu dochodów bieżących na kwotę 6000 zł, w związku z podpisaną z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie umową nr CAZ-URP.762.2.24.2020.6.AM o sfinansowanie działań obejmujących  kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

5. W dziale 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem następuje zwiększenie planu dochodów bieżących:

- z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 537,86 zł;

- z tytułu uzyskania wyższych wpływów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 16 000 zł.

6. W dziale 758 -  różne rozliczenia następuje zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z korektą zastosowanej klasyfikacji (dział 010,600) o kwotę 643 431 zł, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów ujęcia w budżetach gmin środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w dziale tym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływu z odsetek bankowych o 10 000 zł.

7. W dziale 855 – rodzina następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2020 z dnia 22 października 2020 r. zwiększenie planu dotacji na 2020 rok o kwotę 47 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny.

8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska następuje zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł z tytułu niższych wpływów z różnych opłat, tj. wpływu środków z WFOŚ i GW.

Po stronie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 159 916,43 zł;

Zmniejsza  się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 159 916,43 zł.

1.W dziale 600 – transport i łączność następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie  zimowym 2020/2021. Ponadto w dziale tym dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 30 000 zł (zmniejszenie, zwiększenie). Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na remont mostu w Baczach i Łękach.

2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych na kwotę 13 857,24 zł na zadaniu pn.”Zakup gruntów i nieruchomości do zasobu mienia gminnego”. Sołectwo Elżbiecin dokonało zmiany wniosku w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Zrezygnowano z zadania zakupu nieruchomości na cele wiejskie na kwotę 13 857,24 zł i przeznaczono środki na utworzenie placu zabaw(dział 926).

3. W dziale 710 – działalność usługowa  następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany.

4. W dziale 750 – administracja publiczna następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 500 zł na szkolenia pracowników w związku  z podpisaną z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie umową nr CAZ-URP.762.2.24.2020.6.AM o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

5. W dziale 801 oświata i wychowanie następuje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 101 000 zł. Środki przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz zwiększenie planów zadań inwestycyjnych (dział 921, 926).

6. W dziale 851 – ochrona zdrowia następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 537,86 zł z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe środki przeznacza się na wydatki realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Opinogóra Górna.

7. W dziale 855 – rodzina następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2020 z dnia 22 października 2020 r. zwiększenie planu wydatków na 2020 rok o kwotę 47 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny.

8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrony środowiska następuje:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna” o kwotę 44 659, 19 zł.

Poza tym sołectwo Pałuki dokonało zmiany wniosku  w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Zrezygnowano z zadania modernizacja boiska sportowego na kwotę 15 059, 19 zł i przeznaczono środki na modernizację świetlicy wiejskiej 10 000 zł oraz na lampę solarną 5 059,19 zł.

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, tj. inkaso dla sołtysów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna”. Sołectwo Pałuki dokonało zmiany wniosku w sprawie  przedsięwzięć  realizowanych  w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Zrezygnowano z zadania modernizacja  boiska sportowego na kwotę 15 059, 19 zł i przeznaczono środki na modernizację świetlicy wiejskiej 10 000 zł oraz lamę solarną w kwocie 5 059, 19 zł.

10.. W dziale 926 – kultura fizyczna następuje:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja  boisk sportowych na terenie gminy Opinogóra Górna”. Zwiększenie dotyczy wykonania dodatkowego wejścia na teren rekreacji i boiska sportowego w m. Opinogóra Górna. Wejście będzie zlokalizowane od zachodniej strony nieruchomości gminnej na styku z drogą powiatową. Na drodze powiatowej w tym miejscu wymalowane są pasy oznaczonego przejścia dla pieszych. W ramach planowanych prac zostanie zamontowany przepust na istniejącym rowie i będzie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej tak, żeby bezpośrednio z przejścia dla pieszych można było wejść na chodnik prowadzący do trybun boiska sportowego.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18 857, 24 zł na zadaniu  pn. „Utworzenie i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Opinogóra Górna”.

W tym sołectwo Elżbiecin dokonało zmiany wniosku w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.  Zrezygnowano z zadania zakup nieruchomości na cele wiejskie na kwotę 13 857, 24 zł i przeznaczono środki na utworzenie placu zabaw,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15 059,19 zł na zadaniu pn. „Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy Opinogóra Górna”. Sołectwo Pałuki dokonało zmiany wniosku w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Zrezygnowano  z zadania modernizacja boiska sportowego na kwotę 15 059, 19 zł i przeznaczono środki na modernizację świetlicy wiejskiej 10 000 zł oraz na lampę solarną w kwocie 5 059,19 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020 głosowało:

za – 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się - 0     

pkt.5

            Pani Ewa Żórawska kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.

Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych  usług opiekuńczych  oraz  okres ich świadczenia uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu  środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie ośrodka pomocy społecznej na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług przez GOPS.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania

Głosowało:

za 15 radnych

przeciw – 0

wstrzymało się -0

pkt. 6

             Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2019/2020.

Ww. informacja stanowi załącznik do protokołu.      

pkt.7  

            Pani  Przewodnicząca Rady Gminy  - do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązanych było 14 radnych Gminy Opinogóra Górna. Oświadczenia majątkowe złożyli w terminie i w komplecie wszyscy radni. Wszystkie oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Ciechanowie. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych szczegółowo została omówiona na posiedzeniu Komisji w dniu 26 października 2020 r.

pkt.8

             Wójt Gminy Opinogóra Górna – Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) poinformował, że do złożenia oświadczeń majątkowych spośród pracowników  zobowiązani byli: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gmin, Kierownik USC, Kierownik GOPS, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Kołaczkowie, Woli Wierzbowskie i Wice dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej. Oświadczenia majątkowe  złożyły w terminie i komplecie wszystkie zobowiązane osoby. Oświadczenia majątkowe zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Ciechanowie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem informacji od Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.

pkt.9  Sprawy bieżące

Pan Robert Miklaszewski zgłosił  problem dotyczący naprawy mostku znajdującego się przy wyjeździe z bloków w Opinogórze Górnej.

Pan Wójt Gminy – sprawa  zostanie zgłoszona do Powiatowego Zarządu Dróg

Pan Jerzy Wojciech Komorowski -zgłosił swoje niezadowolenie z  obcięcia gałęzi  z drzewa rosnącego w pasie drogi Janowięta – Wierzbowo. Gałęzie zostały obcięte a pień drzewa został.

Pan Wójt Gminy – chodziło o zachowanie bezpieczeństwa suche konary drzewa stwarzały zagrożenie  dla ruchu. Nie musieliśmy wycinać całego drzewa.

Pani Iwona Szemplińska zwróciła się z prośbą o naprawę oświetlenia  przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Przedwojewo.

            Pan Wójt Gminy – wystąpiliśmy do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o przekazanie własności infrastruktury

             Pan Wójt Gminy przedstawił informację o ruchach w nieruchomościach

Sprzedaż:

 1. Sprzedana działka nr 25-127/2 o pow. 0,5000 ha z Pomorza – cena netto 151 500,00 zł.

 2. Sprzedana zabudowana budynkiem gospodarczym działka z Pałuk nr 23-99/2 o pow. 0,0965 ha cena 30 910,00 zł.

 3. 3.Działka z obrębu Pomorze 25-43 do zamiany na działkę tzw.Budowlaną w Elżbiecinie 7-96/2 na teren rekreacji, miejsce spotkań – wycena gminnej działki rolnej 53 000,00 zł.

 4. Działka z obrębu Kołaczków 13-205/3pow. 0,0742 ha jest wniosek o sprzedaż.

 5. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołaczkowie – należy sporządzić inwentaryzację całego budynku w celu określenia udziałów wszystkich lokali w budynku w częściach wspólnych budynków i gruntu.

 6. Działka z obrębu Kołaczków 13-205/6 o pow. 0,07228 ha przeznaczona do sprzedaży- cena wywoławcza 16300,00 zł.

 7. Działka z obrębu Kołaczków 13-353/6 o pow. 0,0245 ha przeznaczona do sprzedaży- cena 11193,00 zł.

Nabycie:

 1. Lokal mieszkalny nr 2w Rembowie 14H z częściami wspólnymi nieruchomości na cele świetlicy wiejskiej działka 37/14 pow. 0,1635 ha.

 2. W przygotowaniu jest wniosek o potwierdzenie przez Wojewodę własności działki 4-56 pod świetlicę w Czernicach pow. 0,6959 ha.

 3. W przygotowaniu jest wniosek o potwierdzenie prze Wojewodę własności działki 33-14 we Władysławowie pow. 0,1024 ha.

Dzierżawa:

 1. Garaż i komórka w Kołaczkowie na działce 13-228/2 umowa od 2 listopada 2020 r. na 3 lata.

 2. Dzierżawa działki rolnej w Wierzbowie 31-182, pow. 0,2620 ha umowa od 2 listopada 2020 r. na 3 lata

 3. Dzierżawa zabudowanej budynkiem niebędącym własnością gminy działki z Zygmuntowa 38-119/6 pow. 0,0767 ha umowa od 2 listopada 2020 r. na3 lata.

 4. Wniosek o dzierżawę działki rolnej z Rembowa 28-37/5 o pow. 0,0500 ha.

pkt .10

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXI Sesji Rady Gminy.

 

 

            Protokółowała                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

   /-/  Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                           /-/Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-10 11:37:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-10 11:38:02
 • Liczba odsłon: 492
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662126]

przewiń do góry