Zobacz podgałęzie

  https://opinogoragorna.wideosesja.plKlauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tak ich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

1)                 Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej jest Wójt Gminy Opinogóra Górna, działający w imieniu Gminy Opinogóra Górna(dane adresowe:06-406 Opinogóra Górna , ul. Z. Krasińskiego 4);

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@opinogoragorna.pl  lub pisemnie na adres Administratora danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wydaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i/lub ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego ;

4) Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe odbiorcom upoważnionym na mocy Przepisów prawa, którymi mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) W celu wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 08:32:02
  • Liczba odsłon: 6786
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662055]

przewiń do góry