ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 4 stycznia 2006 r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentacją z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu dla jednostek organizacyjnych
gminy na rok 2006.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
badania i oceny złożonych ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie: powołania biegłych do wydawania opinii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 9 marca 2006 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
badania i oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 10 marca 2006 r.  

w sprawie: nabycia w drrodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 8/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 marca 2006 r.  

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 marca 2006 r.

zatwierdzające regulamin w sprawie: zasad podziału środków za wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 10/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 marca 2006 r.  

w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 marca 2006 r.  

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 13/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wymagań, jakie powinni sełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 kwietnia 2006r.  

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 16/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków uidziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania
i oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 17/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 maja 2006r.  

w sprawie: ustalenia dnia 26 maja 2006 r. Dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 18/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 maja 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykopnawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badnia
i oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 19/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 czerwca 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykopnawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badnia
i oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 20/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 21/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie: powołania komisji do prowadzenia kontroli księgozbiru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opinogórze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 22/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 czerwca 2006r.  

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli księgozbioru we Filii Bibliotecznej w Kołaczkowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 23/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat za 2005 rok instytucji kultury.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 24/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 lipca 2006r.  

w sprawie: upoważnienia aspiranta pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej – Pani Małgorzaty Kowalskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
i zaliczki alimentacyjnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 25/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 lipca 2006r.

w sprawie: prawa pierwokupu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 26/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 lipca 2006r.  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 27/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 8 sierpnia 2006r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie przebudowy drogi gminnejw m. Kołaczkowo gm. Opinogóra Górna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄDZENIE Nr 28/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 sierpnia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 29/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 sierpnia 2006r.  

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 30/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 sierpnia 2006r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 31/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 sierpnia 2006r.

w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie przebudowy drogi gminnej Rembowo – Rembówko gm. Opinogóra Górna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 32/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 sierpnia 2006r.  

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót nt. „Ocieplenie budynku i wymiana pozostałej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Dzboniu”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄDZENIE Nr 33/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 września 2006r.  

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Opinogóra Górna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 34/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 18 września 2006r.  

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia dbioru robót nt. „Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Woli Wierzbowskiej”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 35/2006

Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 18 września 2006r. 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIA Nr 36/2006
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 września 2006 roku.  

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo i Chrzanówek
z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w mieście Ciechanów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zarządzenie Nr 37/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 wrzesnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 38/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia   2006 roku

w sprawie: ................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 39/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 października 2006 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 41/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 października 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne RZP. 341-10/06.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 42/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 października 2006 roku

w sprawie: prawa pierwokupu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 43/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2006 roku

w sprawie: ..........

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 44/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna 
z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 45/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 46/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 16 listopada 2006 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzanminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 47/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia  2006 roku

w sprawie: ....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 48/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 49/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 grudnia  2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 50/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 51/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 52/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RZP.341-14/06 na "Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Opinogóra Górna w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 53/06
Wójt Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-13 14:53:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-10 12:00:37
  • Liczba odsłon: 722
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660400]

przewiń do góry