XII SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo
P R O T O K Ó Ł Nr XII/2018

z XII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 29 listopada 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej


Obrady rozpoczęto o godz. 10 00 i zakończono o godz. 11 00 .


Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3.Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy


pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
  z usługami opiekuńczymi.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Program współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 8. Sprawy bieżące.

 9. Zamknięcie obrad.


Pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

pkt 3

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. Zmiany dotyczą:

 • aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie dochody budżet gminy na rok 2019 wynoszą 31 479 656,41 zł w tym dochody bieżące 26 472 557,87 zł, dochody majątkowe 5 007 098,54 zł;

 • aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok. Łącznie wydatki budżet gminy na 2019 rok wynoszą 35 290 288,52 zł w tym wydatki bieżące 24 727 896,24 zł, wydatki majątkowe 10 562 392,28 zł. Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok zamyka się deficytem w kwocie 3 810 632,11 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi
  z wolnych środków w kwocie 2 420 632,11 zł oraz zaciągniętych kredytów bankowych
  w kwocie 1 390 000 zł. W roku 2019 planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 850 000 zł. Spłata zostanie pokryta z kredytu bankowego. Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 2 240 000 zł rozłożono do spłaty na 8lat w latach 2021-2028.

Dokonuje się korekty użytej klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia pn.”Przedszkole marzeń w Opinogórze Górnej”. Otrzymane z Ministerstwa Finansów środki na realizację tego projektu wpłynęły ze wskazaniem rozdziału 80104 a nie planowanego przez gminę rozdziału 80103 na łączną kwotę 119 014 zł.

W związku z realizacją zadania pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna” dokonuje się przesunięć w planie wydatków między paragrafami na kwotę 315 000 zł.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało za 14 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 4

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok: zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 242 414,80 zł, zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 112 974,80 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi
31 479 656,41 zł w tym dochody bieżące w kwocie 26 472 557,87 zł; dochody majątkowe
w kwocie 5 007 098,54 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok : zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 591 059,33 zł; zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 461 619,33 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi
35 290 2888,52 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 24 727 896,24 zł; wydatki majątkowe
w kwocie 10 562 39,28 zł.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r. głosowało 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

pkt 5

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

Obniża się średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej postawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 za 1dt do kwoty 54,36 za 1 dt.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

Za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020, głosowało za - 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

pkt 6

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi był szczegółowo omawiany na komisji w dniu 27 listopada 2019 r. w związku z powyższym Pani Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o przegłosowanie uchwały.

Za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi głosowało za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 7

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie był szczegółowo omawiany na komisji w dniu 27 listopada 2019 r. w związku z powyższym Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie uchwały.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie głosowało za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

pkt 8 Sprawy bieżące

Pani Grażyna Czarnecka zgłosiła awarię oświetlenia w Opinogórze Górnej.

Pan Arkadiusz Humięcki zapytał o odśnieżanie w okresie zimowym oraz ile osób jest bezdomnych na terenie naszej gminy.

Pan Henryk Płodziszewski poruszył problem wyjazdu z nowo wybudowanej drogi Ciechanów – Kąty na ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie.

Pan Wójt Gminy wyjaśnił że:

 • awaria oświetlenia została zgłoszona,

 • postępowanie na odśnieżanie dróg gminnych zostało zakończone, wybrano dwóch wykonawców,

 • problem wyjazdu na ul. Wojska Polskiego to sprawa Powiatowego Zarządu Dróg
  i miasta Ciechanów, działania są podejmowane. Jest przygotowywana dokumentacja na remont ul. Opinogórskiej ,która jest uzgadniana z Gminą, to byłoby też rozwiązanie żeby włączyć się do Ciechanowa.

Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS wyjaśniła , że uchwała dotyczy określenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Na terenie naszej gminy jest zarejestrowanych 6 osób bezdomnych. Koszt utrzymania osoby bezdomnej to kwota
1 000 zł miesięcznie, a z usługami opiekuńczymi 1 500 zł miesięcznie. Obecnie nie ponosimy żadnych kosztów. W ubiegłym roku płaciliśmy z jedną osobę w okresie zimowym.

pkt 9

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XII Sesji Rady Gminy.          Protokółowała                                       Przewodnicząca Rady Gminy

/-/Elżbieta Pełka-Karpińska                                  /-/Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-09 11:16:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 08:54:07
 • Liczba odsłon: 406
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663054]

przewiń do góry