GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

 

ul. Z. Krasińskiego 4

 

tel. 23 671-70-78

 

KIEROWNIK: Ewa Żórawska

 

Link do strony

 

http://gopsopinogora.pl/?kontakt,39

 

e-mail: gops_opinogora@wp.pl 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej w celu ułatwienia kontaktu telefonicznego uruchamia dodatkowe numery telefonów komórkowych.

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze - 519 563 567

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Pod Kasztanami” – 519 563 634

 

STATUT  GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W OPINOGÓRZE

 

§1


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze, zwany dalej „Ośrodkiem”,  działa na podstawie:

1.     Art.46 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej

    /Dz.U.z 1998 r.Nr 64, poz.414 z późn.zm./,

2.     Uchwały Rady Gminy Nr X/42/90 z dnia 20.04.1990r. w sprawie powołania Ośrodka,

3.     Niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.
 

 

§ 2
 

Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną  Gminy – powołaną na podstawie art.9 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 46 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3
 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
 

 

§ 4
 

    W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje przede wszystkim z :

1/ organami samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),

2/ samorządem mieszkańców wsi, organizacjami społecznymi, fundacjami,

    stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

3/ placówkami służby zdrowia,

4/ placówkami oświatowo – wychowawczymi,

5/ proboszczami parafii

6/ oraz z innymi jednostkami i instytucjami  realizującymi zadania z zakresu

    pomocy społecznej
 

§ 5
 

Na czele Ośrodka  stoi Kierownik, który kieruje jego działalnością  przy pomocy pracowników socjalnych. i jest za nią odpowiedzialny. Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę z kierownikiem nawiązuje Zarząd Gminy Opinogóra Górna.

 

                                    

§ 6
 

1.     Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2.     Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.
 

§ 7
 

 

Kierownik Ośrodka z upoważnienia Rady Gminy wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych.

Kierownik Ośrodka może również wydawać decyzje w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym, jeśli Rada Gminy takiego upoważnienia udzieli.
 

 

§ 8
 

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.

§ 9
 

Kierownik Ośrodka upoważniony jest do stosowania dostępnych form pozyskiwania środków  na realizację zadań.
 

 

§10


Ośrodek prowadzi działalność  w oparciu o roczny plan zatwierdzony przez Radę Gminy.

Kierownik składa Radzie Gminy co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowo wyniki w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 

 

§ 11
 

Zmiany statutu Ośrodka mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek jego kierownika lub Zarządu Gminy po uzgodnieniu z kierownikiem Ośrodka w drodze Uchwały Rady Gminy.
 

 

§12


Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotr Czyżyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-25 11:58:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 15:33:39
  • Liczba odsłon: 3319
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662044]

przewiń do góry