RADA GMINY                                                                                                                                           Opinogóra Górna,  1 grudnia 2021 r.

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.13.2021  

  Pan/Pani                                                       

            Zawiadamiam, że w dniu  10 grudnia 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna  z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad. 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               /-/ Jolanta Grochowska


RADA GMINY                                                                                                                                           Opinogóra Górna,  16 listopada 2021 r.

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.12.2021

                                                                                                                                                     Pan/Pani                                                                               

            Zawiadamiam, że w dniu  24 listopada 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Opinogóra Górna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opinogóra Górna.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/159/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad.                                                                          

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               /-/ Jolanta Grochowska


RADA GMINY                                                                                                                                                         Opinogóra Górna,  19 października 2021 r.

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.11.2021  

                                                                                                                                                                 Pan/Pani

  Zawiadamiam, że w dniu  28 października  2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XXXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo III.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna na lata 2022 – 2030”, w tym trybu jej konsultacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji ulicy w miejscowości Chrzanówek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy najmu.
 13. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2021/2022
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna.
 15. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               /-/ Jolanta Grochowska

    


   RADA GMINY                                                                                                                                                         Opinogóra Górna,  21 lipca 2021 r.

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.7.2021  

Pan/Pani                                                          

 

            Zawiadamiam, że w dniu  28 Lipca  2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XXIX  Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna                                    z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/108/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 20020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               /-/ Jolanta Grochowska


RADA GMINY                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 17 czerwca 2021 r.

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.6.2021  

 

Pan/Pani

 

            Zawiadamiam, że w dniu  28 czerwca  2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 3. Raport o stanie gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opinogóra Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/169/2021 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 marca 2021 w sprawie określenia zasad udzielania ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               /-/ Jolanta Grochowska


 

RADA GMINY                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 20 maj 2021 r.

 

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.4.2021  

Pan/Pani

            Zawiadamiam, że w dniu  28 maja 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.  
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku  2020.
 7. Sprawy bieżące.

Zamknięcie obrad.                                                                

                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               /-/ Jolanta Grochowska


RADA GMINY                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 11 stycznia 2021 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.1.2021

                                                                                                                                                                                       Pan/Pani

                                                                                                                                                                                                                                            

 

            Zawiadamiam, że w dniu  18 stycznia 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie obrad.

                                                                          

                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               /-/ Jolanta Grochowska

   


RADA GMINY                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 14 października 2020 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.8.2020

                                                                                                                                                                                       Pan/Pani

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 października 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XXI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.

 6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2019/2020.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za 2019 r.

 8. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2019 r.

 9. Sprawy bieżące.

 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Grochowska

 


RADA GMINY                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 14 czerwca 2020 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.5.2020

                                                                                                                                                                                       Pan/Pani

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2020/2021.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego pamięć Romana Konwerskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Topolowej w miejscowości Władysławowo.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Grochowska


  RADA GMINY                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 14 czerwca 2020 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.4.2020

                                                                                                                                                                                                   Pan/Pani

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

 3. Raport o stanie gminy

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/94/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Komisji Polska Wolna od 5G.

 14. Sprawy bieżące.

 15. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Grochowska

                                                                                                                                                                      


  RADA GMINY                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 14 maja 2020 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.4.2020

 

                                                                                                                                                                          Pan/Pani

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XVII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/134/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009-2032”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie Elżbiecin, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

 13. Sprawy bieżące.

 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Grochowska


 

RADA GMINY                                                                                                       Opinogóra Górna, 10 marca 2020 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.3.2020  

 

                                                                                                                                                                    Pan/Pani

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            Zawiadamiam, że w dniu  12 marca  2020 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

3.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/88/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Dzboniu.

4.      Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia logo Gminy Opinogóra Górna oraz zasad jego używania.

5.      Sprawy bieżące.

6.      Zamknięcie obrad.                                                                  

                                                                               Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                   /-/ Jolanta Grochowska

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

   RADA GMINY                                                                                                                                                 Opinogóra Górna, 24 lutego 2020 r.
Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.2.2020  

                                                                                                                                                                                    Pan /Pani
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

    Zawiadamiam, że w dniu  5 marca  2020 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji organizacji wspólnej obsługi Finansowej i administracji jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.                                                    
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla sołtysów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.
13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 r.
15. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy za 2019 r.
16. Sprawozdanie z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za 2019 r.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie obrad.                                                                 
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                         /-/ Jolanta Grochowska


---------------------------------------------------------------------------------------------------

    RADA GMINY                                                                                                              Opinogóra Górna, 14 stycznia 2020 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.11.2019

 

                                                                                                                                                            Pan/Pani

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2020.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2019/2020.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Opinogórze Górnej z siedzibą w Kołaczkowie

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Opinogórze Górnej.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Zamknięcie obrad.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                         /-/ Jolanta Grochowska


 


 

 

   RADA GMINY                                                                                                                     Opinogóra Górna,9 grudnia 2019 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.9.2019

 

                                                                                                                                                       Pan/Pani

 

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Władysławowo gmina Opinogóra Górna.

 9. Sprawy bieżące.

 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                         /-/ Jolanta Grochowska


 


 

    RADA GMINY                                                                                                                   Opinogóra Górna,19 listopada 2019 r.

Opinogóra Górna

 

RIOŚ.0012.9.2019

 

                                                                                                                                                   Pan/Pani

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

 5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  o których mowa
  w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 8. Sprawy bieżące.

 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                         /-/ Jolanta Grochowska


 


 

   RADA GMINY  

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.8.2019                                                                              Opinogóra Górna, 21 października 2019 r.

 

 

                                         Pan / Pani

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

 5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna w roku szkolnym 2018/2019.

 6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2018 r.

 7. Informacja o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.

 8. Informacja o wnioskach dotyczących budowy sieci wodnokanalizacyjnej
  i sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna i studium.

 9. Sprawy bieżące.

 10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                    /-/ Jolanta Grochowska


 


 

 

 

RADA GMINY  

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.7.2019                                                                         Opinogóra Górna,  18 września 2019 r.


                                                                                                       Pan/Pani


    Zawiadamiam, że w dniu  27 września 2019 r. o godz. 10 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady X Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pt.”Przedszkole marzeń w Opinogórze Górnej”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2023.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.                                                                  
                                                                                        Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                            /-/    Jolanta Grochowska


RADA GMINY  

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.6.2019                                                                                                   Opinogóra Górna, 20 sierpnia 2019 r.

 

 

                                                                                                                                                Pan/Pani

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2019r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady IX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
  w Kołaczkowie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzanówek.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2023.

 9. Sprawy bieżące.

 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                    /-/ Jolanta Grochowska

  


 


 

 

   RADA GMINY  

Opinogóra Górna

RIOŚ.0012.4.2019                                                                                       Opinogóra Górna, 4 czerwca 2019 r.

 

                                                                                                                           Pan/Pani

 

Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2019r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady VII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

 3.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2018 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna i Pomorze.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć pedagogicznych i doradcy zawodowego w szkołach i oddziałach przedszkolnych.

 12. Sprawy bieżące.

 13. Zamknięcie obrad.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                         /-/  Jolanta Grochowska


   RADA GMINY  

Opinogóra Górna

 

RGD.0012.3.2019                                                                                      Opinogóra Górna, 2 kwietnia   2019 r.

 

 

                                                                                                                                   Pan/Pani

 

 

            Zawiadamiam, że w dniu   15 kwietnia 2019 r. o godz. 10 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się obrady VI   Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

3.       Podjęcie   uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

4.       Podjęcie   uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna   na 2019 rok.

5.       Podjęcie   uchwały w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki- Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

6.       Podjęcie   uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny na lata 2019-2021.

7.       Podjęcie   uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2013.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

10.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

11.   Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok.

12.   Sprawozdanie z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za 2018 rok.

13.   Sprawozdanie z Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2018 rok.

14.   Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

15.   Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2018.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2023

17.   Sprawy bieżące.

18.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                               

                                                                               Przewodniczący   Rady Gminy

 

                                                                                   /-/ Jolanta Grochowska


 

     RADA GMINY

  Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R. 0012.2.2019                                                                             Opinogóra Górna,   18 lutego   2019 r.

 

 

                                                                                                                                                            Pan/Pani

 

            Zawiadamiam, że w dniu   27 lutego 2019 r. o godz. 10 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się obrady V Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo                        i Chrzanówek.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody                           i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2019 r.

6.       Podjęcie   uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r.

8.       Sprawy bieżące.

9.       Zamknięcie obrad.

 

                                                                              

                                                                               Przewodniczący   Rady Gminy

 

                                                                                      /-/ Jolanta Grochowska

 


 

   RADA GMINY

Opinogóra Górna

RGD.0012.1.2019                                                                         Opinogóra Górna,   7 stycznia 2019   r.

 

 

                                                                                    Pan / Pani

 

 

Zawiadamiam, że w dniu   16 stycznia 2019 r. o godz. 10 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się obrady IV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.       Podjęcie   uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r.

7.       Sprawy bieżące.

8.       Zamknięcie obrad.

 

                                                                               

                                                                             Przewodniczący   Rady Gminy

 

                                                                                    /-/ Jolanta Grochowska

 


 

   RADA GMINY

Opinogóra Górna

RGD.0012.12.2018                                                  Opinogóra Górna,   5 grudnia 2018   r.

 

 

 

                                                                                                          Pan / Pani

 

            Zawiadamiam, że w dniu   14 grudnia   2018 r. o godz. 10 00   w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady III Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

3.       Podjęcie   uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2018 r.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej postawą do ustalenia podatku rolnego.

6.       Podjęcie   uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

7.       Podjęcie uchwały   budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

8.       Podjęcie   uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole              i w domu” na lata 2019-2023.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10.   Podjęcie   uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

12.    Wolne wnioski i zapytania.

13.    Sprawy bieżące.

14.    Zamknięcie obrad.

 

                                                                              

                                                                               Przewodniczący   Rady Gminy

 

                                                                                   /-/  Jolanta Grochowska

 


   RADA GMINY

Opinogóra Górna

RGD.0012.11.2018                                                  Opinogóra Górna,   26 listopada 2018 r.

 

 

Pan / Pani

 

 

            Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 10 00   w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędą się obrady II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z I   Sesji Rady Gminy.

3.       Wolne wnioski i zapytania   dotyczące uchwał sesyjnych.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Opinogóra Górna i określenia  przedmiotu ich działania.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Opinogóra Górna.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Opinogóra Górna.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2018.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

11.   Wolne wnioski i zapytania.

12.   Sprawy bieżące.

13.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                              

                                                                               Przewodniczący   Rady Gminy

 

                                                                                    /-/Jolanta Grochowska

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Grochowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-10 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-02 08:45:01
 • Liczba odsłon: 826
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663045]

przewiń do góry