XIV SESJA RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Transmisja wideo

Link do uchwał

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2019

z XIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 22 stycznia 2020 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1100.

 

Stan radnych - 15

Uczestniczyło - 14

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3.Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

 

pkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2019/2020.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Opinogórze Górnej z siedzibą w Kołaczkowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Opinogórze Górnej.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Zamknięcie obrad.

  Pani Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów tj.:

 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/35/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Dzboniu oraz określenia jego zasad funkcjonowania i odpłatności,

 • podjęcie uchwały w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w „Klubie Senior+” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” funkcjonującego na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Za zmianą porządku obrad głosowało, za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag do protokołu nie było.

Pkt.3

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. Zmiany dotyczą :

 • aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu Gminy na 2020 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 28 866 000 zl w tym: dochody bieżące 26 529 356,20 zł, dochody majątkowe 2 336 643,80 zł;

 • aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 29 866 000 zł w tym wydatki bieżące 25 010 271,61 zł, wydatki majątkowe 4 855 728,39 zł. Budżet Gminy Opinogóra Górna zamyka się deficytem w kwocie 1 000 000 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 000 000 zł. W 2020 r. planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 924 000 zł. Spłata zostanie pokryta z planowanego zaciągniętego kredytu bankowego. Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 1 924 000 zł rozłożono na 8 lat w latach 2021-2027.

  Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2020 r. wyniesie 6 469 474,45 zł tj. 22,41% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna głosowało, za- 14 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

 

pkt. 4

Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy zmiany w uchwale budżetowej dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy.

Po stronie dochodów budżetu gminy zwiększenia planu dochodów o kwotę 336 289 zł, zmniejszenia planu dochodów o kwotę 93 789 zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie następuje korekta użytej klasyfikacji budżetowej dla planu dochodów bieżących w związku z realizowanym projektem unijnym pn.”Przedszkole marzeń w Gminie Opinogóra Górna”. Po opracowaniu projektu budżetu na 2020 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów środki na realizację tego projektu ze wskazaniem rozdziału 80104 a nie planowanego przez gminę 80103 na kwotę 85 389 zł. Ponadto wpłaty rodziców za wyżywienie również zostały przesunięte z rozdziału 80103 do rozdziału 80104 na kwotę 8 400 zł.

W dziale 926 – kultura fizyczna następuje utworzenie planu dochodów majątkowych na kwotę 242 500 zł w związku z aneksem Nr 5 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub edycja 2017 podpisanym 13 grudnia 2019 r. Środki dotacji z Ministerstwa Sportu przyznane na realizację zadania pn.”Budowa boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna” zostaną przekazane gminie jako refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Po stronie wydatków budżetu gminy zwiększenia planu wydatków o kwotę 363 357,20 zł, zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 120 857,20 zł.

W dziale 400 – dostosowanie energii elektrycznej następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Opinogóra Górna.

W dziale 801 – oświata i wychowanie następuje korekta użytej klasyfikacji budzetowej planu wydatków bieżących w związku z realizowanym projektem unijnym pn.”Przedszkole marzeń w Gminie Opinogóra Górna”. Otrzymane z Ministerstwa Finansów srodki na realizację tego projektu wpłynęły ze wskazaniem rozdziału 80104 a nie planowanego przez gminę 80103 na kwotę 120 857,20 zł. Ponadto w dziale tym zwiększa się o 5 000 zł plan wydatków bieżących na wydatki poza projektem, w tym wyżywienie dzieci.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 151 500 zł na zadaniu pn.”Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od dotacji, którą gmina otrzyma w 2020 r. z MJWPU.

W dziale 926 – kultura fizyczna zwiększa się plan zadań majątkowych o kwotę 76 000 zł na zadaniu pn.”Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy Opinogóra Górna”.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej głosowało za – 14 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

pkt.5

Pani Alicja Stryczniewicz inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji omówiła zmiany uchwały Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Zmiany dotyczą:

 • za zajęcie 1 m² powierzchni dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z umieszczeniem obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych na drogach gminnych, ustala się stawkę 0,20 zł za każdy dzień zajęcia;

 • za umieszczenie obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym , ustala się stawkę opłat za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 20 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam głosowało za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

 

pkt.6

Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok, zwany dalej „Programem” jest kontynuacją działań realizowanych przez gminę w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wprowadza zadania w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny Program, który określa zadania dla GOPS. Głównym celem Programu jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczania spożywania napojów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz zmiany struktury spożywania alkoholu, zapobieganie powstaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok głosowało za – 14 radnych, wstrzymało się – 0 radnych, przeciw – 0 radnych.

pkt.7

Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2248) nowelizującej ustawę Prawo oświatowe nakłada na gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały średnich cen jednostek paliwa w danej gminie na każdy rok szkolny z uwzględnieniem obowiązujących cen jednostek paliwa w danej gminie. Gmina Opinogóra Górna na swoim terenie nie posiada stacji benzynowej w związku z tym średnie ceny paliw zostały wzięte ze Stacji Paliw Shell ul. Pułtuska 65, Ciechanów, Stacji Paliw Glinka ul. Gruduska 94, 06-400 Ciechanów, Stacji Paliw ORLEN ul. Sońska 4, 06-400 Ciechanów. Informacje o cenach paliwa zebrano na dzień 14 stycznia 2020 r.

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opinogóra Górna na rok szkolny 2019/2020 głosowało, za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

pkt. 8

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej z siedzibą w Kołaczkowie.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Opinogóra Górna podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej z siedzibą w Kołaczkowie z dniem 29 lutego 2020 r. W przedmiocie zamiaru likwidacji Filii pozytywną opinię wyraziła Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach likwidacji filii bibliotecznej dokonuje organizator, w tym przypadku Rada Gminy .

Za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej z siedzibą w Kołaczkowie głosowało, za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 9

Pani Magdalena Wiercińska Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej.

Zmiany dotyczą:

 • usunięcia zapisu, że w skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi Filia Biblioteczna w Kołaczkowie;

 • wprowadzenia zapisu , że przy bibliotece może działać kolo przyjaciół biblioteki, wolontariat, rady społeczne, towarzystwa i fundacje powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 • usunięcia zapisu, że plan finansowy nie może przekraczać wysokości dotacji od Organizatora.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej głosowało, za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 10

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Dzboniu.

Projekt uchwały dotyczy zmiany formy prawnej istniejącego Klubu Senior+. Dopuszczalną formą prawną jest działalność tego Klubu jako odrębnej jednostki organizacyjnej lub w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakres i przedmiot działania Klubu Senior + określa statut, który jest załącznikiem do uchwały. W statucie określone jest, że Klub Senior + jest jednostką organizacyjną Gminy Opinogóra Górna, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Klub Senior + prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, pomocy społecznej oraz ustawy o finansach publicznych. Zakres działania i strukturę organizacyjna tego Klubu określa regulamin organizacyjny, który na wniosek kierownika zatwierdza Wójt. Jedną z rzeczy istotnych jest w tej chwili zatrudnienie kierownika Klubu, który spełnia wymogi ustawy o pomocy społecznej.

Za przyjęciem uchwały w w sprawie utworzenia Klubu Senior+ głosowało, za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 11

Pani Elżbieta Pełka-Karpińska omówiła projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Poinformowała,ze do Wójta Gminy wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie.

Przedsiębiorca powinien:

 • posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opieki przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk,

 • dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt,

 • dysponować specjalistycznym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt,

 • posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii w przypadku udzielenia pomocy lekarsko- weterynaryjnej,

 • przedsiębiorca , nie może zatrudniać osób, które były karane za przestępstwa przeciwko zwierzętom.

  Za przyjęciem uchwały w sprawie jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. utworzenia głosowało, za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.12 Sprawy bieżące

Pani Grażyna Czarnecka zapytała jaka jest ostateczna decyzja w sprawie przeniesienia dzieci ze świetlicy w Opinogórze Górnej.

Pani Teresa Gołąb zwróciła się z prośbą o naprawę drogi wzdłuż parkanu cmentarza w miejscowości Pałuki.

Pan Jerzy Komorowski zadał pytanie dotyczące zajęcia pasa drogowego, tj. jakie urządzenia zainstalowane , czy firmy które wykonują prace przedkładają Gminie sprawozdania i jakie są koszty.

Pan Wójt wyjaśnił:

- jeśli chodzi o zajęcie pasa drogowego to każdy inwestor , który chce przeprowadzić inwestycję musi zwrócić się do urzędu z wnioskiem . We wniosku musi określić powierzchnię w m ² zajmowanej drogi w celu prowadzenia robót , określić o jakie miejsca dokładnie chodzi, czas wykonywania robót.

Na podstawie tych wniosków wydawane są zgody i środki, które otrzymujemy stanowią dochód budżetu gminy. Stawka za m² urządzenia wynosiła i wynosi 3 zł, za zajęcie pasa drogowego 30 zł i nadal obowiązuje, urządzenia wodno- kanalizacyjne 10 zł, a teraz zgodnie z uchwałą 20 zł,

- Pani sołtys z Pałuk sygnalizowała problem naprawy drogi, mamy zgromadzony materiał na takie bieżące naprawy dróg,

- jeśli chodzi o przeniesienie świetlicy w Opinogórze Górnej to na ten temat rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji. Rozwiązaniem problemu jest przeniesienie dzieci do pomieszczeń szkoły, radni co do tego pomysłu są wszyscy zgodni.+

pkt .13

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIV Sesji Rady Gminy.

 

 

                     Protokółowała                                          Przewodnicząca Rady Gminy

           /-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                   /-/ Jolanta Grochowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka- Karpińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-24 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-22 09:41:24
 • Liczba odsłon: 433
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663005]

przewiń do góry