ZARZĄDZENIE Nr 1/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 08.01.2008 roku

zatwierdzające regulamin w sprawie: zasad podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 2/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 18 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu dla jednostek organizacyjnych
gminy na rok 2008.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 3/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 stycznia 2008 roku

w sprawie: uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin
i związków międzygminnych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 4/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentacją z wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 5/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie
wymiany i rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Laguny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 6/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie
wymiany i naprawy rynien oraz naprawy podbitki w budynku Urzędu Gminy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 7/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie
wymiany rynien w budynku Urzędu Pocztowego i Urzędu Gminy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 8/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie
remontu dachu w świetlicy w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 9/08
Wójta Gminy Opinogóra górna
z dnia 25 marca 2008 roku

w sprawie: nieodpłatnego przekazania samochodu marki „Nysa" na rzecz
„Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot" w Trzciance.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 10/09
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. Oceny Stanu Technicznego Pojazdu
Samochodowego marki „NYSA - M522" nr rej. CAV 80-56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 11/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do wyboru gospodarstw domowych, w których
budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2008 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 12/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 13/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-2/08 na „Przebudowa drogi gminnej Nr 120736W Łęki - Pajewo -Króle od km 0+000,00
do km 0+885,00 zlokalizowanej na dz. 38 w obrębie Pajewo-Króle".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 14/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 08 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie „Wykonania robót wykończeniowych w budynku OSP położonym na dz. Nr 60/47
w Opinogórze Górnej".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 15/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-3/08 na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek zlokalizowanej na działkach
o numerach: 166, 178, 181, 187,4".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 16/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie
„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego
w m. Laguny".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 17/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy  Społecznej w Opinogórze Górnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 18/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Pani Ewy Żórawskiej - pełniącej obowiązki kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 19/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Pani Ewy Żórawskiej - pełniącej obowiązki kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do prowadzenia
postępowania a także do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 20/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 22/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 9 maja 2008 eoku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOS.Z. 341-4/08 na „Wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych
Gminy Opinogóra Górna w 2008r. - etap - I".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 25/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-5/08
na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami
w miejscowościach Zygmuntowo i Opinogóra Górna".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 26/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 27/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie: powołania Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 29/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 30/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOS.Z. 341-7/08 na Wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych
Gminy Opinogóra Górna w 2008r. - etap -II".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 31/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 32/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 lipca 2008 roku

w sprawie: najmu lokalu użytkowego w Opinogórze Górnej stanowiącego
mienie komunalne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 33/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia do użytku Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 34/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 lipca 2008 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RJOŚ.Z. 341-8/08 na
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami
w miejscowościach Zygmuntowo i Opinogóra Górna - II etap Zygmuntowo".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 35/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 36/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 lipca 2008 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 37/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 38/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 lipca 2008 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-9/08 na "Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 39/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 lipca 2008 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 40/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 41/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 5 sierpnia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek na działkach o numerach: 166,178,181,187,4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 42/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 7 sierpnia 2008 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-11/08 na „Wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Opinogóra Górna w 2008r. - etap -III".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 43/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 7 sierpnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Planowania i Finansów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 44/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 7 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 45/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 18 sierpnia 2008 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne GZEAS 341-1/08 na „Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 46/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 sierpnia 2008 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-10/08 na „droga gminna w m. Władysławowo odcinek od km 0+000,00 do km 0+545,19 - odnowa nawierzchni".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 47/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 sierpnia 2008 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOS.Z. 341-12/08 na „Wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Opinogóra Górna w 2008r. - etap -IV".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 48/08
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 49/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia p.o kierownika i inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 50/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 września 2008 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 51/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 września 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 52/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 8 września 2008 roku

wsprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOS.Z. 341-13/08 na „dostawa używanego samochodu pożarniczego średniego".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 53/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 19 września 2008 roku

wsprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOS.Z. 341-15/08 na „dostawa używanego samochodu pożarniczego średniego".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 54/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 września 2008 roku

w sprawie: dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 55/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 września 2008 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 56/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 września 2008 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-14/08 na „budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap I".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 57/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 58/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 października 2008 roku

w sprawie: uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 59/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 27 października 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 60/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 61/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia  2008 roku

w sprawie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 62/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 5 listopada 2008 roku

w sprawie: najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy stanowiących mienie komunalne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 63/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 5 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 64/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 65/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia  2008 roku

w sprawie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 66/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 9 grudnia 2008 roku

W sprawie: powołania komisji do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RJOŚ.Z. 341-17/08 na „zakup produktu rafinacji ropy naftowej - oleju opałowego lekkiego".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 67/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 10 grudnia 2008 roku

w sprawie: uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 68/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia  grudnia 2008 roku

w sprawie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 69/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia  grudnia 2008 roku

w sprawie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 70/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego z zakresu funduszu alimentacyjnego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 71/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji w tym zakresie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 72/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 73/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-04 13:48:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 13:34:49
  • Liczba odsłon: 797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657231]

przewiń do góry