Gmina Opinogóra Górna                                                                                    Opinogóra Górna, 2012.09.11

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra 

                                                                                                                              WszyscyINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Opinogóra Górna,

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn. Przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych dla 10 osób  do projektu pt. „ Nowe kwalifikacje na nowy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Ośrodek Szkolenia Radex – Bis Irena Dębska
ul. 17 stycznia 13
, 06-400 Ciechanów

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zdobywając 100 pkt. w jedynym kryterium jakim jest cena.

W postępowaniu złożono 4 ofert, wg zestawienia:

Lp.

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba, adres zamieszkania/adres wykonawcy

Punktacja
ofert

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia
w Ciechanowie

ul. Płońska 57a,

06-400 Ciechanów

80,52

2

Edu-projekt Radosław Krokocki

ul. Jana III Sobieskiego 47/51 m. 30

96-100 Skierniewice

64,53


3

Ośrodek Szkolenia Radex – Bis Irena Dębska

ul. 17 stycznia 13, 06-400 Ciechanów

100

4

LINIA

Andrzej Szope

ul. Poznańska 14 lok. 23,

00-680 Warszawa

92,75                                                                                                              Kierownik Zamawiającego

                                                                                                               mgr Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

(PDF)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Opinogóra Górna                                                                                 Opinogóra Górna, 2012.09.11

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra                                                                                                                                         WszyscyINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Opinogóra Górna,

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro na. Przeprowadzenie kursu florystyki dla 10 osób do projektu pt. „ Nowe kwalifikacje na nowy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta A-Z Consulting Bogusława Kaszuba ul. Ks Piotra Ściegiennego 10/51, 06-400 Ciechanów

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zdobywając 100 pkt. w jedynym kryterium jakim jest cena.

W postępowaniu złożono 6 ofert, wg zestawienia:

Lp.

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba, adres zamieszkania/adres wykonawcy

Punktacja
ofert

1

CNJA Edukacja
Witold Szaszkiewicz

sp. j.

ul. Mieszka I 32/2

31-436 Kraków

84,07

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia
w Ciechanowie

ul. Płońska 57a,

06-400 Ciechanów

97,16

3

Edu-projekt Radosław Krokocki

ul. Jana III Sobieskiego 47/51 m. 30

96-100 Skierniewice

76,76

4

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ KURSOR” Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66,

21-500 Biała Podlaska

79,62

5

A-Z Consulting Bogusława Kaszuba

ul. Ks Piotra Ściegiennego 10/51, 06-400 Ciechanów

100

6

Centrum Szkoleniowe Wiedza

ul. Chopina 21H

62-510 Konin

76,14                                                                                                                   Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                     mgr Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

(PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                               Opinogóra Górna dn. 23.08.2012

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Opinogóra Górna

ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych dla 10 osób .

 

w ramach projektu pt. „ Nowe kwalifikacje na nowy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                                                                             Wójt Gminy Opinogóra Górna

                                                                                                                  mgr Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

(PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna dn. 23.08.2012


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Opinogóra Górna

ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

 Przeprowadzenie kursu florystyki dla 10 osób .

w ramach projektu pt. „ Nowe kwalifikacje na nowy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opinogóra Górna

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

(PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Opinogóra Górna                                                                                      Opinogóra Górna, 2012.06.05

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Opinogóra Górna, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn. Organizacja 1 dniowego wyjazdu do centrum naukowego w ramach pr ojektu pt. „ Dążymy do celu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: PTTK ul. Warszawska 34, 06-400 Ciechanów


Uzasadnienie wyboru: Ponieważ jeden z wykonawców wycofał złożoną ofertę należało wybrać jw. Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zdobywając 100 pkt. w jedynym kryterium jakim jest cena.

W postępowaniu złożono 2 ofert, wg zestawienia:

Lp.

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba, adres zamieszkania/adres wykonawcy

Punktacja
ofert

1

BIURO PODRUŻY GALAPAGOS Magdalena Modzelewska

ul. Ściegiennego 10/63,
06-400 Ciechanów

----

2

PTTK

ul. Warszawska 34,

06-400 Ciechanów

100                                                                                                     Kierownik Zamawiającego

                                                                                                       mgr Stanisław Wieteska------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                  Opinogóra Górna, 2012. 05. 28

Gmina Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra


 dot. zapytania ofertowego na Wyjazd do Centrum naukowego
W związku z pojawiającymi się pytaniami Zamawiający informuje, że istnieje możliwość podzielenia wyjazdu na 3 dni (1 autokar 40 osobowy dziennie). Przypominamy, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wartości zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, w tym sfinansowanie pilota wycieczki w każdym dniu.

Odczytanie wartości złożonych ofert nastąpi w dniu 1.06.2012 r. w sali nr 11
o godz 12:30.

                                                                                                                  Wójt Gminy Opinogóra Górna

                                                                                                                   mgr Stanisław Wieteska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna dn. 25.05.2012


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Opinogóra Górna

ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

pn . Wyjazd do Centrum naukowego
w ramach projektu pt. „ Dążymy do celu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                                                                      Wójt Gminy Opinogóra Górna

                                                                                                          mgr Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

(PDF)


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Opinogóra Górna                                                                                  Opinogóra Górna, 14.02.2012 r. 

ul. Z. Krasińskiego 4 

06-406 Opinogóra

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 W związku z obowiązkiem stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robotami związanymi z realizowaną inwestycją pn. Uporządkowanie terenu zielonego w centrum Opinogóry realizowanej w ramach projektu pn. „Aranżacja pomieszczeń przy byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i utworzenie terenu zielonego oraz modernizacja (przebudowa) istniejącego boiska sportowego z budową trybun i oświetleniem boiska jako przedsięwzięcia sfery kulturalno-społecznej w centrum wsi Opinogóra Górna”. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach PROW.

1. Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra,
NIP 566 186 88 09.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad robotami związanymi z utworzeniem terenu zielonego w centrum miejscowości Opinogóra Górna w części „ogrodniczej” dotyczącej właściwego wykonania nasadzeń, zasiewów i pozostałych czynności związanych z utworzeniem „terenu zielonego”. W załączeniu dokumentacja inwestycji.

Szacuje się że inwestycja będzie realizowana w miesiącach letnich 2012r.

Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym
w negocjacjach na podstawie złożonej oferty. W ofercie należy podać dane wykonawcy, kontakt, wartość usługi brutto, posiadane kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, w której zawarte będą szczegóły dotyczące realizowanego zamówienia.

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2012 r. do godz. 10 00
w Sekretariacie Urzędu Gminy Opinogórze Górnej.

                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

                                                                                                                              mgr Stanisław Wieteska

 

Pliki do pobrania:

 

STT

Projekt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                      

Gmina Opinogóra Górna                                                     Opinogóra Górna, 2011.11.25

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Opinogóra Górna ,

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn. Dostawa pięciu zestawów komputerowych typu (laptop) wraz z rzutnikiem multimedialnym do projektu pt. „ Dążymy do celu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta COMA s. c. Piotr Tomasz Serbista Artur Kuskowski ul. Płońska 66, 06-400 Ciechanów

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zdobywając 100 pkt. w jedynym kryterium jakim jest cena.

W postępowaniu złożono 5 ofert, wg zestawienia:

Lp.

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba, adres zamieszkania/adres wykonawcy

Punktacja
ofert

1

INFORMATYK

Sławomir Zięba

ul. Księcia Konrada II 12/9

06-400 Ciechanów

82,2

2

COMA s. c.

Piotr Tomasz Serbista

Artur Kuskowski

ul. Płońska 66,

06-400 Ciechanów

100

3

„CHP COMPUTERS”

ul. Krakowska 18/3

33-100 Tarnów

82,11

4

BEST HANDEL

Szczepan Huzar

Artur Krzysztof Skomski

Pl. T. Kościuszki 1/3,

06-400 Ciechanów

99,64

5

STATIM COMPUTER.

Piotr Wypijewski

ul. Mickiewicza 37,

01-625 Warszawa

70,06Kierownik Zamawiającego

mgr Stanisław Wieteska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Opinogóra Górna dn. 18.11.2011


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Opinogóra Górna

ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

pn . Dostawa pięciu zestawów komputerowych typu (laptop) wraz z rzutnikiem multimedialnym
do projektu pt. „ Dążymy do celu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

         

                                                                                                       Wójt Gminy Opinogóra Górna

                                                                                                                         mgr Stanisław Wieteska

 

Pliki do pobrania:

(PDF)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, 2011.04.11

Gmina Opinogóra Górna                                                                                    

ul. Zygmunta Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Opinogóra Górna,


informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn. „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna - etap II”.


Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta ECO-POL Sp. z o. o. ul. Dworcowa 9,

86-120 Pruszcz


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zdobywając 100 pkt. w jedynym kryterium jakim jest cena.

W postępowaniu złożono 5 ofert, wg zestawienia:

Lp.

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba, adres zamieszkania/adres wykonawcy

Punktacja
ofert

1

ECO-POL Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

100

2

INWESTBUD Sp. z o.o.

ul. Przyczółkowa 124A,

02-968 Warszawa

74,44

3

ŚRODOWISKO I INOWACJE Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tupoczęty

68,89

4

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”,

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19,

87-732 Lubanie

88,10

5

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk

ul. Arkuszowa 65/43

01-934 Warszawa

95,03

                                                                                                            Kierownik Zamawiającego

                                                                                                            mgr Stanisław Wieteska

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

Gmina Opinogóra Górna                                                                                 Opinogóra Górna, 24.03.2011 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna                                                                                                                   Szanowni Państwo,Wójt Gminy Opinogóra Górna zaprasza Państwa firmę do złożenia oferty na usługi pn. „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap II”.

Termin realizacji: 31 lipca 2011 r.

Przedmiotem oferty jest usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

W związku z tym, prosimy o dokonanie wyceny zamówienia na załączonym Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Prosimy o złożenie ofert do dnia 04.04.2011 r., do godz. 10:00

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra

 • za pośrednictwem faksu: 23 673-61-10

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: piotr.czyzyk@opinogoragorna.plWybrany na podstawie dokumentów (oferty) złożonych w terminie określonym
w niniejszym SIWZ wykonawca zostanie zaproszony na przeprowadzenie ostatecznych negocjacji
i podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                         Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Opinogóra Górna, 21 marca 2011 r

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w zapytaniu ofertowym na usługi pn. Posiłek dla uczestników w projekcie     ” Dążymy do celu"

do pobrania ( PDF )

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Opinogóra Górna                                                           Opinogóra Górna, 14 marca 2011 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z obowiązkiem stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na codziennej dostawie do 5 szkół na terenie gminy Opinogóra Górna posiłku w celu dożywiania 450 dzieci, w czasie realizacji zajęć w ramach projektu „Dążymy do celu” realizowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

1. Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra,
NIP 566 186 88 09.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennej dostawie do 5 szkół na terenie gminy Opinogóra Górna tj. Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Władysławowie, Woli Wierzbowskiej, Kołaczkowie oraz Gimnazjum w Opinogórze Górnej posiłków w celu dożywienia 450 dzieci biorących udział w zajęciach w ramach projektu „Dążymy do celu” realizowanego ze środków UE i budżetu państwa.

Pod pojęciem posiłku rozumie się: bułkę drożdżową z nadzieniem o minimalnej masie min. 90 g. wraz z soczkiem owocowym lub napojem owocowy o pojemności 0,2 l. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki będą przygotowywane
i wydawane przez osoby posiadające zaświadczenia lekarskie wydane do celów sanitarno-epidemiologicznych. Posiłki będą dostarczane w opakowaniach jednorazowych służących do przewozu żywności i rozdawane dzieciom w naczyniach jednorazowego użytku.

Szacuje się że okresie marzec 2011 – czerwiec 2012.

Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na 17250 szt. posiłków (bułka drożdżowa
z nadzieniem i napój lub sok owocowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia do 30%.

Dostawy realizowane będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego z 1 dniowym wyprzedzeniem.

W cenie ofertowej prosimy zawrzeć koszt dowozu powyższych produktów sukcesywnie codziennie od poniedziałku do soboty do pięciu placówek oświatowych na terenie Gminy Opinogóra Górna tj. Szkół Podstawowych w Woli Wierzbowskiej, Władysławowie, Opinogórze Górnej i Kołaczkowie oraz Gimnazjum w Opinogórze Górnej. Termin realizacji dostaw: marzec 2011 - czerwiec 2012 r.

 


Oferty prosimy składać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie
do 18 marca 2011 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Opinogórze Górnej
w zamkniętej kopercie z dopiskiem. Oferta na dożywianie projekcie „Dążymy do celu”.

Osoba z ramienia Gminy upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Emil Świszcz
tel. (023) 671 20 63

 

                                                                                                        Wójt Gminy Opinogóra Górna

                                                                                                           mgr Stanisław Wieteska

 

Pliki do pobrania:

  Formularz ofertowy

Wzór umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Opinogóra Górna                                                              Opinogóra Górna, 2010.12.07

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Opinogóra Górna,


informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn. „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna - etap I”.


Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta ECO-POL Sp. z o. o. ul. Dworcowa 9,

86-120 Pruszcz


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zdobywając 100 pkt. w jedynym kryterium jakim jest cena.

W postępowaniu złożono 8 ofert, wg zestawienia:

Lp.

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba, adres zamieszkania/adres wykonawcy

Punktacja
ofert

1

Firma Usługowa MALBET Sp. z o.o.

ul. T. B. Wilczyńskiego 2/6, 10-686 Olsztyn

95,20

2

ECO-POL Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 9,

86-120 Pruszcz

100

3

ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. o.o.

Dobrów 8,

28-142 Tuczępy

84,82

4

TERMOEXPORT - Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych
i Antykorozyjnych

ul. Żurawia 24 m. 7,

00-515 Warszawa

80,56

5

EURO-GAZ Sp.j.

Zgórsko 31a,

26-052 Sitkówka-Nowiny

77,64

6

Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO"

Mikorzyn 19,

87-732 Lubanie

75,89

7

REMONDIS SP. z o.o.

ul. Zawodzie 16,

02-981 Warszawa

90,92

8

Z.P.U.H. Piotr Sosnowski

Gorysze 21B,

06-400 Ciechanów

59,03                                                                                                               Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                  mgr Stanisław Wieteska


----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w zapytaniu ofertowym na usługi pn. „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna”

do pobrania ( PDF )

---------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Opinogóra Górna                                                                    Opinogóra Górna, 10.11.2010 r.
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra GórnaWójt Gminy Opinogóra Górna zaprasza Państwa firmy do złożenia ofert na usługi pn. „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna”.
Termin realizacji: 31 maja 2011 r.
Przedmiotem oferty jest  usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
W związku z tym, prosimy o dokonanie wyceny zamówienia na załączonym Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Prosimy o złożenie ofert do dnia 19.11.2010 r., do godz. 10:00
w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra
za pośrednictwem faksu: 23 673-61-10
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  piotr.czyzyk@opinogoragorna.pl  

Wybrany na podstawie dokumentów (oferty) złożonych w terminie określonym
w niniejszym SIWZ wykonawca zostanie zaproszony na przeprowadzenie ostatecznych negocjacji i podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                 Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja owyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi doradczo-finansowe dla
Projektu pt. „ROZWÓJ E-USŁUG DLA OBYWATELI GMINY OPINOGÓRA GÓRNA” 

( PDF )

------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna zaprasza

do złożenia oferty na usługi doradczo-finansowe dla
Projektu pt. „ROZWÓJ E-USŁUG DLA OBYWATELI GMINY OPINOGÓRA GÓRNA”

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-08 13:11:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-12 12:12:19
 • Liczba odsłon: 60768
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661982]

przewiń do góry