Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 12 grudnia 2019 r. 

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

 

RIOŚ.R.6220.12.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz art.33 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019 r. wnioskodawca zmienił obszar objęty wnioskiem (zmiana lokalizacji inwestycji na dz. nr ew. 96 obręb Rembówko)
w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 160 000 szt./cykl (640 DJP) w miejscowości Rembówko.

Z wnioskiem złożonym w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 6 codziennie w godzinach od 745 do 1545.

 

                                                                                                      Wójt   Gminy

 

                                                                                                        /-/ mgr Piotr Czyżyk
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                                                        

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R. 6220.14.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna o wystąpieniu do organów uzgadniających wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 4 i 5 oraz art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że do Wójta Gminy Opinogóra Górna wpłynął w dniu 16.10. 2019 r. wniosek Pana

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 160 000 szt./cykl (640 DJP) w miejscowości Pokojewo, gmina Opinogóra Górna w granicy działki nr ew. 5.

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ww. przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie
z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna w godz. 7 45 – 15 45

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wszczął postępowanie i wystąpił w dniu 21 listopada 2019 r. do organów uzgadniających tj. : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydanie decyzji nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

 

                                                                                                    Wójt   Gminy

 

                                                                                                        /-/ mgr Piotr Czyżyk

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                                                        

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R. 6220.13.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna o wystąpieniu do organów uzgadniających wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 4 i 5 oraz art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że do Wójta Gminy Opinogóra Górna wpłynął w dniu 11.10. 2019 r. wniosek Pana

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 szt./cykl (320 DJP) w miejscowości Rembowo, gmina Opinogóra Górna
w granicy działki nr ew. 6.

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ww. przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Informuję , o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie
z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna w godz. 7 45 – 15 45 .

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wszczął postępowanie i wystąpił w dniu 21 listopada 2019 r. do organów uzgadniających, tj. : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydanie decyzji nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

 

 

                                                                                                    Wójt   Gminy

 

                                                                                                        /-/ mgr Piotr Czyżyk
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                                                        

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

 

 

RIOŚ.R. 6220.12.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna o wystąpieniu do organów uzgadniających wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 4 i 5 oraz art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że do Wójta Gminy Opinogóra Górna wpłynął w dniu 10.10. 2019 r. wniosek Pana

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 160 000 szt./cykl (640 DJP) w miejscowości Rembówko, gmina Opinogóra Górna
w granicy działki nr ew. 96 i 99.

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ww. przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Informuję , o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie
z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna w godz. 7 45 – 15 45 .

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wszczął postępowanie i wystąpił w dniu 21 listopada 2019 r. do organów uzgadniających, tj. : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydanie decyzji nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

 

                                                                                                    Wójt   Gminy

 

                                                                                                        /-/ mgr Piotr Czyżyk
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 2019.10.25

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.P.6733.9.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 202/2, 203/8, 203/17, obr. Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna i dz. nr 4723, 4711/3 obręb Scalenie, m. Ciechanów.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 25 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                 Wójt   Gminy

 

                                                                                                        /-/ mgr Piotr Czyżyk
( obwieszczenie )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Opinogóra Górna, 16 października 2019 r.
       Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                      

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.14.2019


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) - zwanej  dalej ustawa ooś,
 
zawiadamiam
 
że na wniosek z dnia 14.10.2019 r. (data wpływu 16.10.2019 r.) Pana
                            , zostało wszczęte postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej  160 000 szt./cykl., (640 DJP)  w granicy działki nr ew. 5 obręb Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.
          Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.45 do 15.45 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.
 
                                                                            Wójt   Gminy

 

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

(PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Opinogóra Górna, 16 października 2019 r.
       Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                      

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.13.2019


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) - zwanej  dalej ustawa ooś,
 
zawiadamiam
 
że na wniosek z dnia 07.10.2019 r. (data wpływu 11.10.2019 r.) Pana
                            , zostało wszczęte postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej  80 000 szt./cykl., (320 DJP)  w granicy działki nr ew. 6 obręb Rembowo, gmina Opinogóra Górna.
          Wobec powyższego informuję  uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1  art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.45 do 15.45 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty  doręczenia zawiadomienia.
 
                                                                            Wójt   Gminy

 

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

(PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie
Starosty Ciechanowskiego
z dnia 7 października 2019 r.

 

o wydaniu na wniosek Gminy Opinogóra Górna decyzji nr 719/2019 o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa drogi gminnej nr 120712W Załuże-Imbrzyki - Sosnowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski na odcinku od km 0+000 do km 0+896,07 " na działkach: nr ew. 8, 7 , 6/2, 6/1, 5/2, 5/1 położonych w obrębie 0029 - Rembówko oraz 71, 67/2, 67/1, 66/3, 66/2, 66/1, 54, 65/2, 65/1, 77/2, 77/1, 56/2, 56/4, 56/3, 51/2, 51/1, 48/2, 48/1, 44/2 położonych w obrębie 0036 - Załuże-Imbrzyki gm. Opinogóra Górna .
                                                                                                     
                                                                                                         
/-/ Starosta Ciechanowski
                                                                                                               Joanna Potocka-Rak

( obwieszczenie )

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Obwieszczenie
Starosty Ciechanowskiego
z dnia 24 września 2019 r.

 

o wszczęciu na wniosek Gminy Miejskiej Ciechanów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa drogi gminnej ul. Opinogórskiej na odcinku długości 1102,70 m od skrzyżowania z ul. Pułtuską do skrzyżowania z ul. Kącką ". Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach: w m. Ciechanów nr ew. 275/3, 147/7 obręb Chrzanówek, na działkach nr ew. 4328, 4382/2, 4880 (4880/2, 4880/1) , 4327/1, (4327/3, 4327/2 ), 4325 (4325/2, 4325/1 ), 4309 (4309/2, 4309/1 ), 4308/2 (4308/4, 4308/3 ), 4308/1 , 4296 (4296/2, 4296/1 ), 4294/2 obręb Scalenie oraz w gm. Opinogóra Górna nr ew. 246/3 (246/5, 246/4 ), 245 (245/2, 245/1 ), 244 (244/2, 244/1 ), 243 (243/2, 243/1 ), 242/6 (242/8, 242/7 ), 241 (241/2, 241/1 ), 240, 239 (239/2, 239/1 ), 238 (238/2, 238/1 ), 237, 235 (235/2, 235/1 ), 234 (234/2, 234/1 ), 233 (233/2, 233/1 ), 232 (232/2, 232/1 ), 231/1 (231/10, 231/9 ), 231/6 (231/12, 231/11 ), 230 (230/2, 230/1 ) położonych w obrębie Władysławowo.
                                                                                                     
                                                                                                         
/-/ Starosta Ciechanowski
                                                                                                               Joanna Potocka-Rak

( obwieszczenie )

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 2019.09.03

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.P.6733.8.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie GPZ Chrzanówek 0012 w zakresie wymiany rozdzielnicy rozdziału pierwotnego 15 kV na terenie działki nr 263, obr. Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji
w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8, w okresie od 4 września 2019 r. do 18 września 2019 r. w godz. 745-1545.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                              Wójt   Gminy

 

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 2019.08.29

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.P.6733.7.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur    PE dn 40 na terenie działek nr 33/18, 33/33, obr. Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji
w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8, w okresie od 30 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. w godz. 745-1545.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), uważa się                 za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                 Wójt   Gminy

 

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 2019.08.09

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.8.2019

OBWIESZCZENIE
 
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)
zawiadamiam

 

że w dniu 29 lipca 2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR SA, z siedzibą w Gdańsku,    ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Michał Szkuta Energa Invest Sp. z o. o., al . Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie GPZ Chrzanówek 0012 w zakresie wymiany rozdzielnicy rozdziału pierwotnego 15 kV na terenie działki nr 263 obr. Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                              Wójt   Gminy

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

( obwieszczenie )

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Opinogóra Górna
Opinogóra Górna, 2019.08.02


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

zawiadamiam

Ze w dniu 18 lipca 2019 r. zostało wszczęte na wniosek P. Sebastiana R. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 na terenie dz. 33/18, 33/33 w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .
 

                                                                                                    Wójt

                                                                                                            /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 25 lipca 2019 r.

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 105 DJP na działce o nr ew. 1/7 obręb Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

że w dniu 25 lipca 2019 r. wydana została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 105 DJP na działce o nr ew. 1/7 obręb Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                           Wójt

                                                                                                            /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 12

w Opinogórze Górnej

z dnia 08.07.2019 r.

 

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy 0 izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, ze w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ciechanowskiego , zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku, zarejestrowani zostali następujący kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej:

l. Kołakowski Maciej, 41 lat, Kołaki-Kwasy 16

2. Ruszczyński Jacek, 60 lat, Długołęka 2

3. Zając Alina, 56 lat, Pomorze 22

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

/-/ Golasíńska Beata

 

Obwieszczenie skan PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 12

w Opinogórze Górnej

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ciechanowskiego , zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r, uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Opinogóra Górna głosować będą

w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej

Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach:

8:00 - 18:00

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy/Miasta od l7 czerwca do 21 czerwca 2019 roku w godzinach pracy urzędu.

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

/-/ Beata Golasińska

Obwieszczenie skan PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
           Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                            Opinogóra Górna, 2019.07.02

 

   ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.6.2019

                                              OBWIESZCZENIE
                                            Wójta Gminy Opinogóra Górna

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019 r. wnioskodawca zmienił obszar objęty wnioskiem (zmiana terenu objętego decyzją) w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr CIE448B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie dz. 63/1,63/2 i 63/3 w miejscowości Janowięta, gm. Opinogóra Górna.

         W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                     /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk


Obwieszczenie PDF

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                         Opinogóra Górna 24 czerwca 2019 r.

 

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni bezściółkowej do hodowli tuczników o obsadzie 51,8 DJP na działce nr ew. 49 obręb Kołaki-Budzyno, gmina Opinogóra Górna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak WOOŚ-I.4221.7.2019.ML.6 uzgodnił realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni bezściółkowej do hodowli tuczników o obsadzie 51,8 DJP na działce nr ew. 49 obręb
Kołaki-Budzyno, gmina Opinogóra Górna.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                             Wójt Gminy

 

 

                                                                                                     /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                        Opinogóra Górna 5 czerwca 2019 r.

     ul. Z. Krasińskiego 4

  06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 3 października 2016 r.

 

o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ”Budowa 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 szt/cykl (320 DJP) na działce nr ew. 14 obręb Patory, gmina Opinogóra Górna”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

 

>W>ójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

że w dniu 20 maja 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie wydali postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.” Budowa 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 szt. cykl (320 DJP) na dz. o nr ew. 14 obręb Patory, gmina Opinogóra Górna.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy

 

                                                                                                        /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                             Opinogóra Górna, 16 kwietnia 2019 r.

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.5.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z póź.zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Państwa Anny i Dariusza B. zam. Kołaczków ul. Akacjowa , 06-406 Opinogóra Górna złożony w dniu   15 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek obory o obsadzie 65 DJP na działce o nr. ew. 30 w miejscowości Kołaczków . Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających   z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa   i Ochrony Środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                         na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa                                dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.     

 

 

/-/Z up. WÓJTA                         

mgr inż. Beata Golasińska                

                  Sekretarz Gminy                       


Obwieszczenie PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 17 kwietnia 2019 r.

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE
 
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia domów jednorodzinnych na dz. nr 203/18 i 203/24 w miejscowości Chrzanówek, na terenie działek nr 202/2, 203/17, 203/18, 203/26 obręb Chrzanówek , gmina Opinogóra Górna.
          Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 18 kwietnia 2019 r. do 2 maja 2019 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 


                                                                                                                Wójt   Gminy

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

  Obwieszczenie PDF
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Opinogóra Górna, 26 marca 2019 r.
Wójt Gminy Opinogóra Górna                                               

     ul. Z. Krasińskiego 4

  06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6722.1.2018
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek  oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opinogóra Górna uchwały Nr V/22/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej przy ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: ugopinogora@bip.org.pl
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w zakładce Ochrona Danych Osobowych.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Opinogóra Górna.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej przy ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

                                                                                                                  Wójt   Gminy

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

( obwieszczenie )

----------------------------------------------------------------------------------------  
  Wójt Gminy Opinogóra Górna
                                                     
Opinogóra Górna, 20 marca 2019 r.

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE
 
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)
zawiadamiam

 

że w dniu 7 marca 2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Patrycja Borowa Easy Energy, Trzciano 29, 82-420 Trzciano p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia domów jednorodzinnych na dz. nr 203/18 i 203/24 w miejscowości Chrzanówek, na terenie działek nr 202/2, 203/17, 203/18, 203/26 obręb Chrzanówek , gmina Opinogóra Górna.         

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                              Wójt   Gminy

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

( obwieszczenie )

----------------------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                             Opinogóra Górna, 20 marca 2019 r.

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.3.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy         z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Pani                               i Pana                              zam. Pokojewo  , 06-406 Opinogóra Górna złożony w dniu 19 marca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolonostanowiskowej o obsadzie 105 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 1/7 połozonej w miejscowości Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa   i Ochrony Środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

/-/Z up. WÓJTA                         

mgr inż. Beata Golasińska                

                  Sekretarz Gminy                       


Obwieszczenie PDF

----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Obwieszczenie
Starosty Ciechanowskiego
z dnia 6 marca 2019 r.

 

o wszczęciu na wniosek Gminy Opinogóra Górna postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa drogi gminnej nr 120712W Załuże-Imbrzyki - Sosnowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski na odcinku od km 0+000 do km 0+896,07 ". Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach: nr ew. 8, 7 (7/1, 7/2 ), 6/2, 6/1 ( 6/3 , 6/4), 5/2, 5/1 ( 5/3 , 5/4) położonych w obrębie 0029 - Rembówko oraz 71, 67/2, 67/1 ( 67/3 , 67/4), 66/3, 66/2, 66/1 ( 66/4 , 66/5), 54, 65/2, 65/1 ( 65/3 , 65/4), 77/2, 77/1 ( 77/3 , 77/4), 56/2, 56/4 ( 56/5 , 56/6), 56/3, 51/2, 51/1 ( 51/3 , 51/4), 48/2, 48/1 ( 48/3 , 48/4), 44/2 położonych w obrębie 0036 - Załuże-Imbrzyki gm. Opinogóra Górna.
                                                                                                     
                                                                                                         
/-/ Starosta Ciechanowski
                                                                                                               Joanna Potocka-Rak

( obwieszczenie )

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                              Opinogóra Górna, 2019.02.05

               ul. Z. Krasińskiego 4

             06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej zasilanej z T720340 Elżbiecin III w miejscowości Elżbiecin w zakresie:

- budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nn 0,4 kV typu AsXSn o łącznej długości trasy około 2507 mb,

- budowa przyłączy napowietrznych przewodem AsXSn – 6 sztuk,

- budowa przyłącza kablowego kablem YAKXS wraz ze złączem kablowym i wewnętrzna linią zasilającą – 1 sztuka.

Lokalizacja inwestycji:

na terenie działek nr 11, 12, 13, 14, 17, 28, 29, 30, 31, 33/2, 33/3, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 48, 131, obr. Elżbiecin, 40, 41, 42, 51, 75/1, 75/2, obr. Czernice, 81, 83, 84, obr. Opinogóra Górna, 50/3, 56, 57, 59, obr. Pomorze, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 6 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 


                                                                                                                Wójt   Gminy

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

  Obwieszczenie PDF

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunalizacja działki 52 z obrębu Kotermań
Starosta Ciechanowski wydał Decyzję stwierdzającą, że działka nr 52 o powierzchni 0,0467 ha
z obrębu Kotermań stanowi mienie gromadzkie.

Starosta Ciechanowski wydał Decyzję stwierdzającą, że działka nr 52 o powierzchni 0,0467 ha z obrębu Kotermań stanowi mienie gromadzkie.

Treść decyzji do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                              Opinogóra Górna, 2019.02.05

     ul. Z. Krasińskiego 4

  06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2019 r. wnioskodawca zmienił obszar objęty wnioskiem (zmiana przebiegu trasy projektowanej linii napowietrznej na dz. nr 50/3 w m. Pomorze) w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej zasilanej z T720340 Elżbiecin III w miejscowości Elżbiecin w zakresie:

 - budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nn 0,4 kV typu AsXSn o łącznej    długości trasy około 2507 mb,

 -budowa przyłączy napowietrznych przewodem AsXSn – 6 sztuk,

 -budowa przyłącza kablowego kablem YAKXS wraz ze złączem kablowym i wewnętrzną linią zasilającą – 1 sztuka

Lokalizacja inwestycji:

 na terenie działek nr 11, 12, 13, 14, 17, 28, 29, 30, 31, 33/2, 33/3, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 48,   131 obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna,

 na terenie działek nr  40, 41, 42, 51, 75/1, 75/2 obręb Czernice, gmina Opinogóra Górna,

 na terenie działek nr 81, 83, 84 obręb Opinogóra Górna,

 na terenie działek nr 50/3, 56, 57, 59  obręb Pomorze, gmina Opinogóra Górna.      

Z wnioskiem złożonym w tej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745 do 1545. Postępowanie administracyjne prowadzi P. Alicja Stryczniewicz, tel. 23 671 70 85 wew. 108.

                                                                                                               Wójt   Gminy

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

- Obwieszczenie PDF
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                              Opinogóra Górna, 2019.02.05
     ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6722.2.2017

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo,                Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
 
          Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/172/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.         w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna,  Opinogóra-Kolonia, Kołaczków,            Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska          i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 13 lutego 2019 r. do dnia 6 marca 2019 r . w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 7 45 do 15 45   i na stronie internetowej www.ugopinogora.bip.org.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r . w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 11) od godz. 10 00 .

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019 r .

                                                                                                                   Wójt   Gminy

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

- ogłoszenie PDF
- część tekstowa projektu planu PDF
- część graficzna projektu planu PDF
- prognoza oddziaływania na środowisko PDF

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                        Opinogóra Górna,  2019.01.29         ul. Z. Krasińskiego 4
    06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

 

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 3 grudnia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa pełnomocnik Jacek Kiński EnEx Projektowanie i Doradztwo Energetyczne, ul. K. Szwanke 17,06-400 Ciechanów p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej zasilanej z T720340 Elżbiecin III w miejscowości Elżbiecin w zakresie:

  - budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nn 0,4 kV typu AsXSn o łącznej długości trasy około 2507 mb,

  -budowa przyłączy napowietrznych przewodem AsXSn – 6 sztuk,

  -budowa przyłącza kablowego kablem YAKXS wraz ze złączem kablowym                                 i wewnętrzną linią zasilającą – 1 sztuka

Lokalizacja inwestycji:

na terenie działek nr 11, 12, 13, 14, 17, 28, 29, 30, 31, 33/2, 33/3, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 48,    131 obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, na terenie działek nr   40, 41, 42, 51, 75/1, 75/2 obręb Czernice, gmina Opinogóra Górna , na terenie działek nr 81, 83, 84 obręb Opinogóra Górna, na terenie działek nr 50/3, 56, 57, 59   obręb Pomorze, gmina Opinogóra Górna.         

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                              Wójt   Gminy

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

( obwieszczenie )

-------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie
Starosty Ciechanowskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.

 
o wydaniu dnia 21 stycznia 2019 r. na wniosek Gminy Opinogóra Górna decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi gminnej wraz z przebudową innej drogi publicznej (droga krajowa nr 60 w km ok. 155+460) w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski ". Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu ciechanowskiego, województwa mazowieckiego, w obrębie ewidencyjnym 33 Władysławowo, gm. Opinogóra Górna na działkach: nr ew. 265 ( 265/1 , 265/2), 264/3 ( 264/8 , 264/9), 274/1 ( 274/3 , 274/4) oraz na działkach nr ew.: 275/4, 274/2, 275/2, 276/2, 401 w obrębie ewidencyjnym 33 Władysławowo i na dz. nr ew." 93 i 35 w obrębie ewidencyjnym 3 Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna, na których nastąpi czasowe ograniczenie w ich korzystaniu przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
                                                                                                        
/-/ Starosta Ciechanowski
                                                                                                               Joanna Potocka-Rak

( obwieszczenie )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                          Opinogóra Górna,  2019.01.14

 

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 


 
RIOŚ.P.6733.16.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Wójt Gminy Opinogóra Górna
podaje do publicznej wiadomości


informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia przewodami typu 3xEKOPAS CCST-AL.3WK 50 mm2 o długości ok. 362 m na terenie działki nr 22, 25 obr. Bogucin oraz działki nr 62/1, 84, 85, 86/1, 87/1, 88/2, 88/1, 90/1 obr. Pałuki, gmina Opinogóra Górna.
            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje                           o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji  w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.  nr 8, w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2019 r. w godz. 7 45 -15 45 .
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.
Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                           

 

 

 

                                                                        

                                                                                                   Wójt   Gminy

 

                                                                                           /-/ mgr Piotr Czyżyk

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                          Opinogóra Górna, 15 stycznia   2019 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

             Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.   2081, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na   przebudowie istniejącego budynku obory wraz z jej zmianą sposobu użytkowania na oborę dla bydła opasowego w bezściółkowym systemie utrzymania zwierząt o obsadzie 84 DJP (docelowej obsadzie w gospodarstwie 84 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności minimalnej 712 m³ na terenie położonym na części działki o nr ew. 95 obręb Kołaki-Kwasy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opinogóra Górna i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od dnia, w którym obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                   Wójt   Gminy

 

                                                                                               /-/ mgr Piotr Czyżyk